Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Koulutusjärjestelmän on katsottava eteenpäin

19.02.2013

Puhe Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta HE 9/2013 vp

Käsillä olevalla lakiesityksellä tavoitellaan hallitusohjelman mukaisesti koulutustason nostamista. Viime kaudella tehtiin laaja yliopistouudistus. Nyt on vuorossa ammattikorkeakoulun uudistaminen.

Uudistusesityksen taustalla on vuonna 2010 julkaistu selvitys ammattikorkeakoulujen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Tuossa selvityksessä havaittiin järjestelmässä merkittäviä puutteita: Oppilaitosverkosto on muodostunut tehottomaksi, opetuksen ja toiminnan laadussa on vakavia puutteita, koulutustarjonta ei vastaa työelämän tai aluekehityksen tarpeisiin riittävästi, opiskeluajat venyvät, ja keskeyttämisiä on huolestuttava määrä. Rahoitus ei tue koulutuksen ja tutkimustoiminnan laadun kehittämistä.

Myös ohjausjärjestelmässä on puutteita. Ministeriön ohjaus ulottuu liian pieniin yksityiskohtiin. Tämä lisää järjestelmän joustamattomuutta. Selvityksen mukaan juuri joustavuutta tarvittaisiin lisää, kun työelämän ja elinkeinoelämän muutokset ovat jatkuvia. Ammattikorkeakoulujen autonomiaa tulisi kasvattaa, jotta saataisiin sitä joustavuutta.

Hajanainen ja pirstaleinen oppilaitosverkko varmistaa opiskelijan kannalta oppilaitoksen lähellä olemisen, mikä on hyvä asia, mutta muilta osin opiskelijan tavoittelemat asiat ovat vaarassa. Laatu ja tarjonnan monipuolisuus on vaihtelevaa, eivätkä opiskelijat ole yhdenvertaisia laadukkaan opetuksen saamisessa.

Kun lukee lakiesityksen toimilupien myöntämistä koskevan pykälän yksityiskohtaisia perusteluja, havaitsee, että uudistuksen keskeinen paino on laadukkaan ammattikorkeakouluopetuksen edistämisessä ja varmistamisessa. Toimilupien myöntäminen ei sinänsä tietenkään ole uusi asia, vaikka sitä täällä arvosteltiinkin. Toimiluvat myönnetään kuten nytkin, tähänkin saakka. Lakiesityksen 6 §:n mukaan toimiluvan hakijan tulee tehdä monipuolinen ja perusteellinen selvitys edellytyksistään suoriutua ammattikorkeakoulun opetuksen ja tutkimuksen antajan tehtävistä. Tämä, juuri tämä laajojen selvitysten pyytäminen ja niiden antaminen, on osa sitä kivijalkaa, jonka varaan tuleva ammattikorkeakoulujen kokonaisuus on tarkoitus perustaa. Tästä syystä kaikki toimiluvat menevät hakuun. Entisillä ei jatketa, vaan kaikki joutuvat hakemaan ja selvittämään perusteellisesti.

Lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa kannustetaan jo tässä uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa ammattikorkeakouluja rakentamaan oma hallintonsa, on se sitten osakeyhtiö tai jokin muu, siten, että toiminnan joustava kehittäminen on mahdollista. Tekstissä todetaan minusta kiinnostavasti, että uudistuksen toisen vaiheen jälkeen ei tulisi olla sellaisia hallinnollisia rakenteita, joilla päätöksiä tiettyjen paikkakuntien toiminnasta ja esimerkiksi koulutuksen lakkauttamisesta ei voisi tehdä ilman osakkeenomistajien tai toiminimen kaikkien jäsenten hyväksyntää. Siis muutosten tekemisen pitää olla hieman helpompaa kuin nykyisin. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien tulisi ottaa tällainen ehto huomioon jo yhtiöjärjestyksiä ja osakassopimuksia tehdessään, lakiesityksessä huomautetaan. Tämän kirjauksen taustalla on päättäväinen halu varmistaa, että ammattikorkeakouluissa annettava opetus mahdollisimman hyvin vastaa työelämän todellisia ja ennustettavia ja muuttuvia tarpeita.

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että ammattikorkeakoulujen koulutustehtävän määrittäminen kuuluu valtion korkeakoulupolitiikan ydinalueeseen, siis koulutustehtävän määrittäminen. Jatkossa toimiluvassa määrättävän koulutustehtävän muuttaminen voisi ääritapauksessa tapahtua ilman ammattikorkeakoulun omaa esitystä, ilman, että ammattikorkeakoulu on siinä aloitteellinen. Näin toimittaisiin siis valtiovallan puolelta, jos muuten ei kyettäisi varmistamaan koulutustarjontaa yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. Toki normaali lähtökohta jatkossakin on se, että ammattikorkeakoulu on itse aloitteellinen ja reagoi toimintaympäristön muutoksiin ja tekee esityksiä ministeriön suuntaan.

Arvoisa puhemies! Jos haluamme menestyä kansallisesti ja pärjätä kansainvälisesti, on luotava rakenteet ja kulttuuri, joissa ammatillinen perus- ja korkeakoulutus mahdollisimman hyvin vastaa olemassa oleviin ja ennakoitaviin koulutustarpeisiin. Emme pärjää, jos keskitymme pitämään kiinni koulutuksesta ja oppilaitoksista vain siksi, että ne olivat meillä viime vuonnakin. On katsottava eteenpäin. Koulutus on rakennettava tulevaisuutta varten.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu