Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Yrittäjyyskasvatuksen huomioiminen opetuksen kehittämisessä

21.06.2012

Kirjallinen kysymys KK 557/2012 vp 

Nuorisotyöttömyys on tällä hetkellä Suomessa ennätyksellisen korkea ja nuorten syrjäytyminen erityisen vakava ongelma. Vuonna 2008 suomalaisista 15 – 29-vuotiaista jopa 57 800 ei ollut työelämässä, ei opiskelemassa, ei varusmiespalveluksessa eikä työttömänä työnhakijana.

Nuorten yhteiskuntatakuulla on pyritty ennaltaehkäisemään ongelmia ja katkaisemaan syrjäytymisen kierre. Ovatko toimet jo riittäviä? Tulisiko koulutusta muuttaa? Hallitus voi toimillaan vaikuttaa muun muassa tulevaan perusopetuksen tuntijakouudistukseen ja opetussuunnitelmiin. Toisaalta Suomessa ei ole riittävästi tuotu esille opettajankoulutuksen vaikuttavuutta. Mitkä ovat tulevien opettajien valmiudet ohjata opiskelijoita työelämään? Miten opettajat voisivat entistä paremmin ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja ohjata nuoria oman elämän hallintaan? Jos haluamme aidosti kehittää suomalaista koulutusjärjestelmää, tulee aikaisempaa enemmän keskittää toimenpiteitä opettajankoulutuksen tukemiseen. Yhteiskunnan kehittymiselle on ongelmallista, jos korkeakouluopetuksessa ja siten myös opettajankoulutuksessa ei riittävästi huomioida muuttuvan yhteiskuntamme tarpeita.

Yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan sitä, että lasta tai nuorta ohjataan työelämään sekä oman elämän hallintaan. Toisinaan ajatellaan virheellisesti, että yrittäjyyskasvatuksella halutaan vain kasvattaa uusia yrittäjiä. Yrittäjyyskasvatuksessa painottuu laaja-alainen lapsen ja nuoren oman elämänhallinnan vahvistaminen. Joku voi sen kautta saada eväät yrittämiseen ja hyvä niin. Jollakin se voi tarkoittaa opiskelujen loppuun saattamista ja työpaikan saamista. Yrittäjyyskasvatus ei ole erillinen oppiaine, vaan sen tulisi olla teema, joka liittyy kaikkeen kasvatukseen ja opetukseen.

Yrittäjyyskasvatuksella on saatu hyviä tuloksia syrjäytymisvaarassa ja erityisopetuksessa olevilla oppilailla (esimerkiksi kokeilut Hämeenlinnan opettajankoulutuksen SYTYKE-hankkeessa, Turun normaalikoulun koordinoimassa YVI-hankkeessa). Isossa-Britanniassa, Manchester Academyssä opetus perustuu yrittäjyyskasvatukseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opetuksessa korostetaan jokaisen lapsen ja nuoren vahvuusalueita. Näin tuetaan itsekunnioituksen ja itsetunnon vahvistumista. Oppimistulokset ovat tämän myötä nousseet noin 80 %. Ennen näitä merkittäviä uudistuksia noin puolet Manchester Academyn oppilaista eivät käyneet koulua, jengien väliset väkivaltaiset selkkaukset olivat arkipäivää, fyysiset tilat täysin tuhottuja, eivätkä opettajat uskaltaneet enää opettaa kouluissa.

Manchesterin esimerkin mukaisesti yrittäjyyskasvatuksella voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja edistää heidän työllistymistään. Siksi yrittäjyyskasvatus tulisi tuoda entistä vahvemmin mukaan koulutuksemme kehittämiseen. Tähän viittaavat myös kansalliset ja Euroopan Unionin strategiat.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus on käytännössä edistänyt erityisesti opettajankoulutuksessa yrittäjyyskasvatuksen tuomista osaksi opetusta?

Ilkka Kanerva
Ilkka Kantola

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu