Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Alle 25-vuotiaiden työmarkkinatukikelpoisuus

08.05.2012

Kirjallinen kysymys KK 373/2012 vp

Voimassa olevan työttömyysturvalain mukaan alle 25-vuotiaan ammatillista koulutusta vailla olevan henkilön työmarkkinatuen saamisen ehtona on aktiivinen hakeutuminen koulutukseen. Nuoren katsotaan hakeutuvan aktiivisesti koulutukseen, jos hän pyrkii yhteishaussa vähintään kolmeen sellaiseen tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen, joiden opiskelijaksi ottamisen perusteet hän täyttää. Pyrkiminen yliopisto-opintoihin ei täytä asetettuja kriteereitä.

Nykyjärjestelmää on kritisoitu monin perustein. Se voi pakottaa nuoren ottamaan vastaan opiskelupaikan, jota hän ei halua. Järjestelmä vääristää hakutilastoja ja tuottaa paljon kesken jääneitä tutkintoja. Nykyjärjestelmän epäjohdonmukaisuus on, että yliopisto-opintoihin pyrkiminen ei tuota työmarkkinakelpoisuutta, vaikka useat yliopistotutkinnot ovat käytännössä selkeästi ammattiin johtavia tutkintoja.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman painopistealueita ovat työllisyyden vahvistaminen, syrjäytymisen vähentäminen ja kestävän talouskasvun aikaansaaminen. Työurien pidentämisellä on suuri vaikutus näiden tavoitteiden saavuttamiseen, joten siirtymistä perusasteen jälkeisiin opintoihin olisi sujuvoitettava. Tähän liittyen Työ- ja elinkeinoministeriössä on tutkittu (TEM:n julkaisuja 3/2012) alle 25-vuotiaiden työmarkkinatukioikeuteen liittyvän koulutukseen hakeutumisvelvoitteen ohjausvaikutusta. Tutkimus osoittaa, että hakuvelvoitteen muotoon ollaan yleisesti tyytymättömiä. Johtopäätöksenä todetaan, että kouluttautumisvelvoitetta tulisi lieventää ja nuorille olisi tarjottava enemmän tietoa ja ohjausta.

Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmä on päätetty uudistaa vuoteen 2014 mennessä. Tavoitteena on alentaa opintojen aloitusikää ja kohdentaa opiskelupaikat nykyistä paremmin. Kun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakujärjestelmä uudistuksessa yhdistetään, työttömyysturvalain alle 25-vuotiaita koskevat säädökset vanhentuvat nykymuotoisina.

Kansalaisilla on velvollisuus mahdollisuuksiensa mukaan huolehtia toimeentulostaan. Koska koulutus parantaa työllistymismahdollisuuksia, on kansalaisia kannustettava opiskelemaan. Ei ole kuitenkaan perusteltua, että vain ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen tuo alle 25-vuotiaalle työmarkkinatukikelpoisuuden. Myös yliopisto-opintoihin pyrkimisen tulisi tuoda alle 25-vuotiaalle työmarkkinatukikelpoisuuden.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä opiskeluhakuvelvoitteen ongelmien poistamiseksi ja hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun lisäämiseksi työmarkkinatukikelpoisuuden turvaamisessa?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu