Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Uusi rahoitusmalli velvoittaa Yleisradioa laajaan palveluun

10.04.2012
Puhe Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta HE 28/2012

Suomalaisen sananvapauden, demokratian ja kulttuurin keskeinen ylläpitäjä ja puolustaja, Yleisradio, on vihdoin saamassa ansaitsemansa arvostuksen omistajaltaan Suomen eduskunnalta. Kiitos kuuluu eduskuntaryhmien puheenjohtajille ja ministeri Kiurulle.
 
Nyt käsiteltävät hallituksen esitykset osoittavat, että omistaja on ottanut vakavasti Ylen toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja tehnyt tarvittavat johtopäätökset. Yleisradion kyky hoitaa tehtävänsä turvataan rahoitusjärjestelmää muuttamalla. Ylen julkisen palvelun erityisistä tehtäväalueista säädetään tarkemmin. Ylen ulkopuolista valvontaa koskevaa säännöstöä täsmennetään.
 
Ylen rahoitus muuttuu radikaalilla tavalla. Tv-lupatarkastustoiminta loppuu. Tv-maksun maksamatta jättäneiden kodeissa loppuu tv-lupatarkastajan pelko ovikellon soidessa. Ylen toiminta rahoitetaan jatkossa valtiolle kertyvistä verotuloista. Verot kootaan normaalin verotuksen tavoin ennakkoperintänä palkanmaksun yhteydessä. Osa rahoituksesta kootaan yrityksiltä ja yhteisöiltä.
 
Yle siirtyy entistä selvemmin osaksi verovaroin rahoitettua palvelujärjestelmää. Ylen palvelut ovat jokaisen saatavilla yhtäläisesti missä tahansa ja milloin tahansa. Kuten julkisia palveluita yleensäkin, ihmiset käyttävät myös Ylen palveluita oman halunsa mukaan, paljon tai vähän tai ei ollenkaan. Kaikki osallistuvat tämän julkisen palvelun kustannusten maksamiseen riippumatta siitä, käyttävätkö palveluita vai eivät. Verotukseen perustuvana järjestelmä muistuttaa esimerkiksi päiväkotien, kirjastojen ja moottoriteiden rahoitustapaa. Palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Jokainen osallistuu rahoitukseen, vaikka palvelujen käyttö vaihtelee ja jotkut eivät käytä palveluita ollenkaan.
 
Vuoden lopulla poistuvan tv-maksun peruste on ollut, että tv-vastaanottimen haltija pystyy vastaanottamaan tv-lähetyksiä. Uuden yleisradioveron peruste on, että kansalainen on velvollinen osallistumaan Suomessa toimivan riippumattoman julkisen palvelun mediayhtiön ylläpitoon. Maksamillaan varoilla kansalainen osallistuu sananvapauden, demokratian ja kotimaisen kulttuurin edistämiseen. Hänen rahoillaan varmistetaan, että Ylen monipuolinen ohjelmatarjonta eri jakelukanavilla jatkossakin tavoittaa suomalaiset kaikkialla maassa ja kaikissa erityisryhmissä.
 
Rahoitusjärjestelmä on, kuten täällä on todettu, sosiaalisesti oikeudenmukaisempi kuin nykyinen tv-maksujärjestelmä. Uudistus keventää erityisesti yksin elävien vastuuta Yleisradion rahoituksesta. Kotitalouden maksaman yleisradioveron suuruuteen vaikuttaa sekä kotitaloudessa televisiota katsovien määrä että kotitalouden tulotaso. Alimmillaan veron määrä on 50 euroa vuodessa per henkilö, ylimmillään 140 euroa per henkilö. Yleisradioveroa peritään vain täysi-ikäisiltä. Pienituloisimmilta kansalaisilta veroa ei perittäisi lainkaan.
 
Yleisradion rahoitustavan muutoksen vaikutukset maksurasituksen jakautumiseen ovat merkittäviä. Tv-luvan maksavia kotitalouksia on nyt noin 1,8 miljoonaa. Uudistuksen jälkeen Ylen rahoitukseen osallistuvia kotitalouksia on 2,6 miljoonaa, eli puhutaan noin 40 prosentin lisäyksestä.
 
Mikäli nykyisellä järjestelmällä jatkettaisiin, arvioidaan, että tv-maksu vuonna 2013 olisi 275 euroa. Tähän verrattuna rahoitustavan muutos alentaa kotitalouden maksettavaa maksua keskimäärin 82 eurolla.
 
Arvoisa puhemies! Yleisradiolain muutoksen myötä Ylen tehtäviä täsmennetään. Yleisradion nykyinen velvoite täyden palvelun ohjelmistoista korvattaisiin velvoitteella tuoda monipuolinen ja kattava televisio- ja radio-ohjelmisto jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Tehtävänantoon sisällytettäisiin täydennys, jonka mukaan palveluja voidaan tarjota myös alueellisesti. Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan erityisiin tehtäviin lisättäisiin kotimaisen kulttuurin, taiteen ja virikkeellisen viihteen säilyttäminen tuottamisen, luomisen ja kehittämisen rinnalla. Lisäksi ohjelmistoissa tulisi painottaa nuorille suunnattuja ohjelmistoja.
 
Monipuolinen ja kattava - tämä on perustavanlaatuinen linjaus Ylen julkisen palvelun tehtävästä. Se tarkoittaa, näin tulkitsen itse, että Ylellä ei ole pelkästään täydentävä rooli moniarvoisessa ja monien toimijoiden täyttämässä mediakentässä. Ylen tarjoama ohjelmisto ei ole vain rinnakkaista kaupallisen median tarjoaman ohjelmiston kanssa vaan myös päällekkäistä kaupallisen median tarjoaman ohjelmiston kanssa. Myös kaupallinen media ylläpitää suomalaista kulttuuria, sivistystä, toteuttaa sananvapautta, edistää sananvapauden periaatteen toteuttamista yhteiskunnassa jne. Ei voida ajatella, että Yleisradio ikään kuin vetäytyisi koko ajan sivuun siitä, mikä tapahtuu kaupallisen median toimesta. Väistämättä nämä toimivat rinnakkain ja toistensa kanssa päällekkäin. Onko sitten kysymys siitä, että kilpaillaan ja Yleisradio julkisilla varoilla rahoitettuna tuottaa markkinahäiriön tuonne kilpailun kenttään, siitä voidaan keskustella, mutta päällekkäistä, rinnakkaista toimintaa - molempia on.
 
Julkisen palvelun ydintä, sitä, mikä on Yleisradion erityinen tehtävä, on ohjelmistojen tarjoaminen erityisryhmille ja koko valtakunnan alueelle riippumatta saavutettavien yleisöjen määristä. Ylen tuotanto ja tuotantotavoitteet eivät ole sidotut yleisömääriin. Yle huolehtii sellaisista palveluista, joista kaupallinen media ei kykene huolehtimaan tai joista sillä ole kaupallista intressiä huolehtia. Tämän ohella kattava ja monipuolinen televisio- ja radio-ohjelmisto sisältää myös sellaista ohjelmistoa, joka tavoittaa laajoja kuulija- ja katsojaryhmiä. Ei voida niinkään ajatella, että Yleisradion tulisi vetäytyä sellaisten ohjelmien tarjoamisesta, jotka tavoittavat suuria katsojaryhmiä. Silloinhan meidän tulisi luopua esimerkiksi puoli yhdeksän uutisista. Niitähän monet katsovat.
 
Uusi, verotukseen perustuva rahoitusmalli velvoittaa Ylen entistäkin selkeämmin tarjoamaan ohjelmistoja kaikille väestöryhmille, ja tähän liittyy se linjaus, se painopiste, tarkennus siitä, että ohjelmistoja pitää tarjota myös nuorille. Ylen erityisenä tehtävänä, jossa Ylen rooli julkisesti rahoitettuna tulee näkyviin, on suomalaisen kulttuurin, suomalaisen sivistyksen, suomalaisen tuotannon vahvistaminen ja ylläpitäminen.
 
Ylen tehtäviin lisätään tuo kotimaisen kulttuurin, taiteen ja virikkeellisen viihteen säilyttämistehtävä, siis tämä säilyttämistehtävä. Yle ei ole vain tuotanto-, jakelu- ja kehittämisyhtiö. Julkisen palvelun tehtävä ulottuu myös tuotantojen ja aikaansaannosten säilyttämiseen ja arkistointiin, ja näin Ylen rooli kulttuurin, taiteen ja median historiantutkimuksen mahdollistajana vahvistuu. Lakisääteinen säilyttämistehtävä varmistaa, että tulevat sukupolvet saavat käyttöönsä edellisten sukupolvien luovan työn tuloksena syntynyttä aineistoa.
 
Yleisradion tehtäviin uutena alueena lisätään tuo nuorille suunnattujen ohjelmistojen tarjoaminen. Yleisradiohan tunnetaan vahvasta panostuksesta lastenohjelmiin. Lastenohjelmiin panostus on kuulunut vanhastaan Ylen tehtäviin. Lapset ovat erityinen kohderyhmä, joka mainitaan Ylen tehtäväluettelossa jo nyt. Lainmuutoksen myötä myös nuoret otetaan erityiseksi kohderyhmäksi. Toisin kuin lapset, nuoret muodostavat kiinnostavan ja jonkin verran ostovoimaa omaavan kohderyhmän mainosmarkkinoilla. Siltäkin pohjalta on ymmärrettävää se kritiikki kaupallisen median taholta, jota on osoitettu tätä Ylen tehtävän laajennusta kohtaan: miksi nuoret mainitaan?
 
Yleisradion julkisen palvelun tehtävän kannalta on tärkeätä, että Yle kykenee palvelemaan kaikenikäisiä kuulija- ja katsojaryhmiä. Tehdyt tutkimushavainnot osoittavat, että Yle ei ole riittävästi onnistunut palvelemaan nuoria yleisöryhmiä. Ohjelmistotarjonta ei riittävän hyvin kommunikoi tämän ikäryhmän kanssa. Suuntaamalla ohjelmistotarjontaa nuorille pyritään löytämään tähän kohderyhmään kuuluvat siten, että he nykyistä paremmin voisivat kokea Ylen itselleen tärkeäksi ja löytää Ylen monipuolisen kotimaisen kulttuuri-, taide- ja virikkeellisen viihdetarjonnan pariin.
 
Arvoisa puhemies! Yleisradiolain muutosten myötä Yleisradion valvontaan tulee vähäisiä muutoksia. Hallintoneuvoston päätökseen nyt perustuvasta ennakkoarviointimenettelystä säädetään jatkossa lailla. Siis tuo ennakkoarviointimenettely on jo olemassa käytännössä, mutta se menettely perustuu hallintoneuvoston päätökseen ja nyt tästä menettelystä säädetään lailla. Sisällöllisesti tämä ei muuttuisi juurikaan. Tämä käytännön ottaminen lakisääteiseksi vahvistaa Yleisradion johdosta riippumattoman valvonnan uskottavuutta Amsterdamin pöytäkirjan vaatimusten edessä, joissa edellytetään tuo Yleisradion yhtiön johdosta riippumaton valvonta, kun palveluja laajennetaan. Ylen palvelujen merkittävään laajentamiseen liittyvän ennakkoarvioinnin tekee jatkossakin nykyisen käytännön mukaisesti Ylestä riippumaton hallintoneuvosto. Eduskuntaryhmien puheenjohtajien tekemän linjauksen mukaan hallintoneuvoston apuna toimisi eduskunnan asianomaisen valiokunnan virkamies. Tehtävästä voidaan sopia eduskunnan työjärjestykseen tehtävällä muutoksella. Eduskunnan valiokunnalla ei kuitenkaan tule olemaan roolia ennakkoarvioinnin tekemisessä, vaan vastuu ennakkoarvioinnista kuuluu Yleisradion hallintoneuvostolle, joka hallintoneuvosto on eduskunnan valitsema.
 
Eduskunnan mahdollisuuksia saada tietoa Yleisradion toiminnasta parannettaisiin. Hallintoneuvoston tulisi vuosittain antaa eduskunnalle kertomus julkisen palvelun toiminnasta. Hallintoneuvoston tehtävistä poistuu esityksen tekeminen valtioneuvostolle tv-maksun korottamisesta, kun Ylen rahoituksen taso nyt määritellään ja se pidetään nykytasolla indeksiin sitomisen avulla. Yleisradion riippuvuus valtioneuvostosta vähenee samasta syystä.
 
Arvoisa puhemies! Suomalaisen sananvapauden ja Yleisradion riippumattomuuden kannalta on merkittävää, että nyt käsillä olevien hallituksen esitysten taustalla on kaikkien eduskunnassa edustettujen poliittisten ryhmien yhteinen sopimus. Yleisradio säilyy kansan ja eduskunnan mediayhtiönä eikä marginalisoidu yhden poliittisen ryhmän tai minkään intressiryhmän äänitorveksi. Saavutettu laaja yhteisymmärrys Ylen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa takaa sananvapauden ja Ylen riippumattomuuden.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu