Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kuntarakennetta kannattaa selvittää

26.03.2012

Sdp:n ryhmäpuhe Turun kaupunginvaltuusto
Turun kaupungin linjapäätös koskien Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitystä ja muita kuntauudistukseen liittyviä uudistuksia

Ministeriön asettaman rakennetyöryhmän selvitys on laaja ja puutteineenkin monin tavoin ansiokas. Työryhmän analyysi tämän hetken tilanteesta ja tulevaisuuden haasteista on valaiseva. Kuntauudistuksella pyritään osaltaan vastaamaan edessä oleviin haasteisiin. Keskeiset haasteet liittyvät huoltosuhteen heikkenemiseen, alueiden elinvoimaisuuden, talouden ja työllisyyden vahvistamiseen sekä kuntademokratian vahvistamiseen. 

Sosialidemokraatit tunnustavat näiden haasteiden vakavuuden. Kun edellistä kuntarakennehanketta, ns. Paras-hanketta synnytettiin, todettiin SDP:n kantana vuonna 2005, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tulee tähdätä seuraavien asioiden toteutumiseen: 

Uudistuksen tulee turvata kansalaisten peruspalvelut.
Uudistuksen tulee toteuttaa kuntien itsehallinto.
Uudistuksen tulee synnyttää uusia, vahvempia kuntia.
Uudistuksen tulee mahdollistaa tehokas elinkeinopolitiikka.
Uudistuksen tulee vahvistaa kuntataloutta.
Uudistuksen tulee jättää päätösvalta palvelutuotannon järjestämisestä kunnille.
Uudistuksen tulee turvata henkilöstön asema.
Uudistuksen tulee säilyttää demokraattinen päätöksentekojärjestelmä.
Uudistuksen tulee vähentää byrokratiaa.
Uudistus tulee tehdä ripeällä aikataululla.

Nämä niin sanotun SDP:n kuntakympin tavoitteet ovat edelleen hyvä lähtökohta kuntauudistuksen toteuttamiselle.

Hallituksen käynnistämä nykyinen kuntauudistus on jatkoa edelliselle kunta- ja palvelurakenneuudistukselle. SDP pitää kunta- ja palvelurakenneuudistuksen loppuun saattamista välttämättömänä. Hallitusohjelman kirjaus siitä, että kuntarakenteen lähtökohdaksi asetetaan vahvat peruskunnat, on myös meidän näkemyksemme. Tämä on tärkeä periaatteellinen linjaus. Vahva peruskunta –ajattelu tarkoittaa sitä, että me emme kannata uuden hallintotason luomista kuntien ja valtion väliin. Emme kannata verotusoikeuden ja palvelujen järjestämisvastuun siirtämistä alueelliselle tai maakunnalliselle tasolle. Torjumme Keskustan ajatuksen monitoimikuntayhtymistä hallinnollisesti monimutkaisena ja demokratian kannalta sumeana järjestelmänä. 

Haluamme, että palvelujen järjestämisvastuu säilyy kunnilla. Haluamme, että kunnallisesta veroprosentista päättävät saman valtuutetut, jotka päättävät palvelujen järjestämisestä. Vastuun kantamisen ja tehokkuuden kannalta on välttämätöntä, että kustannusvastuu on samassa paikassa kuin rahoitusvastuu. Erityisen tärkeätä tämä on menokohdissa kuten opetustoimi sekä sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden menot muodostavat valtaosan kuntien budjetista. 

SDP edellyttää kuntauudistuksen toteuttamista siten, että kuntalaiset otetaan mukaan uudistuksen valmisteluun. Kuntakentän ja koko maan tulevaisuuden haasteista on pitkälti yhteinen käsitys eri puolueiden kesken. Myös kuntauudistuksen tavoitteista ollaan samaa mieltä. Näkemykset eroavat siinä, millaisia ovat oikeat keinot tavoitteiden toteuttamisessa. Siksi yhteistä keskustelua tarvitaan. Meidän näkemyksemme on, että valtakunnan tasolla poliittinen oppositio tulee ottaa mukaan uudistuksen valmisteluun. Kyseessä on koko maata koskeva, laaja-alainen hanke, jonka vaikutukset ulottuvat vuosikymmenten päähän. Nyt tehdään yhteistä Suomea tulevaisuutta varten. Siksi on ikävää, että oppositio on toistaiseksi kieltäytynyt osallistumasta uudistuksen seurantaryhmän työhön. 

SDP katsoo että kaikilla suomalaisille tulisi olla oikeus riittäviin ja laadukkaisiin peruspalveluihin. Kaikkien suomalaisten tulisi päästä osalliseksi siitä elinvoimasta mitä eri alueilla on, kasvaa ja tulee kasvamaan. Kuntarakenteen tulee edistää kansalaisten välistä tasa-arvoa niin kustannusten maksajina kuin palvelujen saatavuuden osalta. Valtakunnan näkökulmasta ei ole tarkoituksenmukaista että tätä yhdenvertaisuutta toteutetaan kierrättämällä maksuja ja avustuksia valtion budjetin kautta. Vaihtoehtona köyhien ja elinvoimaltaan heikkojen kuntien tukemiselle on kuntien elinvoimaisuuden vahvistaminen kuntarakennetta uudistamalla. Tämä ratkaisumalli tuo vastuun ja vallan kuntapäättäjille ja kunnan itsemääräämisoikeus kasvaa. Tavoite on että kunnan tulevaisuus olisi kunnan omissa käsissä. 

Turun seutu muodostaa selvityksen mukaan erityisen vaikean haasteen. Asian voi sanoa myös niin, että Turun seudulla piilee poikkeuksellisen isoja mahdollisuuksia koko alueen elinvoimaisuuden vahvalle kehitykselle. Turun alue sijaitsee lähellä entistä pääkaupunkia Tukholmaa, mutta alue tarvitsee elinvoimaisia kumppaneita Tukholmaa lähempääkin. Ministeriön työryhmän selvityksessä on mahdollisimman laajakantoisesti yritetty kuvata se Turun seudun alue, jonka elinvoimaisuus tulisi nähdä alueen ihmisten yhteisenä asiana. 

Työryhmän ehdotus on, että tällä alueella kunnat tekisivät yhteisen selvityksen siitä, mikä kuntarakenne parhaalla tavalla toteuttaisi tavoitteita elinvoimaisuuden ja palvelujen vahvistamisessa ja turvaisi selkeän ja demokraattisen vastuun ja päätöksenteon rakenteen. Selvitysalue ei ole esitys uudeksi Suur-Turun kunnaksi. Lähteminen selvitykseen ei tarkoita lupautumista kuntaliitokseen. Elinvoimaisuuden vahvistamisen tarve on joka tapauksessa yhteinen tuolla alueella. Siksi tuntuisi viisaalta se, että kunnat kokoontuisivat yhdessä katsomaan, millä rakenteella ja minkälaisella yhteistyöllä tuohon tarpeeseen voidaan onnistuneesti vastata. Eri kuntien vahvuuksia yhdistelemällä saadaan parempaa alueellista voimaa kuin mikä muutoin olisi mahdollista. Kyse on paitsi palvelujen saatavuudesta myös työpaikoista, yrityksistä ja huipputason osaajista yrityksissä ja oppilaitoksissa. 

Työryhmän selvityksessä todetaan: ”Varsinais-Suomen maakunta rakentuu neljästä työssäkäyntialueesta, joista Turun työssäkäyntialue on pinta-alaltaan ja väestömäärältään suurin. Turun ja sen ympäryskuntien muodostama alue hallitsee maakuntaa ja sen kehitystä. Turun työssäkäyntialue on erittäin laaja. Keskeisinä kysymyksinä kuntarakenneratkaisuissa on, miten turvataan Turun seudun asema valtakunnallisessa kilpailussa ja kuinka suureksi uusi Turku voi kasvaa.” 

Työryhmän esitys antaa hyvät eväät pohtia yhteistä visiota, näkemystä, alueen kehittämisestä. Vision pohjalta tapahtuva kehittäminen on eri asia kuin pakottamiseen perustuva kehittäminen. SDP:n linja on ollut johdonmukainen. Meidän mielestämme kuntarakennetta ei voida mielekkäästi uudistaa pakkoliitoksin. Kuntarajoja ei voi sanella ylhäältäpäin. Muutos on mahdollinen silloin, kun käsitys yhteisestä haasteesta ja tehtävästä on niin kirkas, että auttaa ymmärtämään, että myös yhteinen vastuumme ulottuu laajemmalle kuin ennen. Muutos on mahdollinen siellä, missä yhteinen visio löydetään. Nyt on hyvä syy lähteä sitä rakentamaan yhdessä naapurien kanssa. Kunnioittaen, kuunnellen ja luottamusta kärsivällisesti varjellen.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu