Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Lastensuojelussa on noudatettava lakia

03.11.2011

Mielipide

Turun Sanomissa olleen jutun mukaan (TS 3.11.2011) Turussa otetaan lasten huostaanotot entistä tiukempaan kontrolliin. Jutusta saa käsityksen, että osasyynä ovat lastensuojelun jatkuvasti kasvaneet kulut. Sosiaalityöntekijöille annettuja uusia ohjeita perustellaan myös sillä, että tiukempi kontrolli olisi myös ”asiakkaan etu”.

Linjaus on erikoinen, kun sitä tarkastelee lastensuojelulain kannalta. Lastensuojelulaki kontrolloi jo nyt erittäin tiukasti lasten huostaanottoja. Hiljattain uusittu laki painottaa ennaltaehkäiseviä toimia, koko perheen tukemista sekä avohuollon tukitoimina tehtävää lastensuojelua. Kynnys lapsen sijoittamiseen perheen ulkopuolelle tai huostaanottoon on tehty korkeaksi. Laki sisältää lukuisia pykäliä siitä, miten lasten sijoittamista koskevat päätökset tulee valmistella ja kenen asiana on päätöksen tekeminen. Korkeaa kynnystä ja tiukkaa kontrollia kuvaa se, että eräät päätöksistä ovat hallinto-oikeudessa tehtäviä.

Huostassapidon lakkaamisesta on selkeä kirjaus. Lain 47§:ssä todetaan:

”Kun (..) huostassapidon ja sijaishuollon tarvetta ei enää ole, (…) viranhaltijan tulee tehdä päätös huostassapidon lopettamisesta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian. Huostaanoton edellytysten lakkaamisesta huolimatta huostassapitoa ei kuitenkaan saa lopettaa, jos lopettaminen on 3 momentissa tarkoitetulla tavalla selvästi vastoin lapsen etua.”

Lastensuojelulaki ei tunne ajatusta siitä, että lastensuojelua ohjaisi jokin muu periaate kuin lapsen etu. Viranhaltijat toimivat virkavastuulla eikä heillä ole lupa poiketa lain säännöksistä. Ollaan laillisuuden näkökulmasta vaarallisella tiellä, jos kuntatalouden etu alkaa ohjata lasten sijoituksia koskevaa harkintaa. Tällaisella harkinnalla voidaan saavuttaa vain lyhytnäköistä etua kunnan taloudelle. Pidemmällä aikavälillä kunta hyötyy siitä, että lastensuojelua tehdään yksinomaan lapsen edun näkökulmasta.

Huostaanottojen vähentäminen on oikea tavoite. Sitä tavoitetta uusi lastensuojelulakikin ajaa. Ratkaisu löytyy ennaltaehkäisevän lastensuojelullisen perhetyön ja hyvin resursoidun avohuollon avulla. Ajatus ulkopuolisen konsultin käyttämisestä sosiaalityöntekijöiden tekemien sijoituspäätösten kontrolloijana lyö rajusti korvalle lastensuojelulaissa rakennettua suomalaisten lasten oikeusturvaa. Jos viranhaltijoiden osaamisessa on puutteita, työnantajan asiana on järjestää tarvittava lisäkoulutus.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu