Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Ihminen ensin!

01.05.2011

Juhlapuhe Loviisa, Hamina ja Kuusankoski

Eduskuntavaalit on käyty. Äänestäjät ovat sanoneet sanansa. Kansanvalta, demokratia on osoittanut toimivuutensa. Hiljakseen tapahtunut äänestysprosentin lasku pysähtyi. Kansalaiset kävivät nyt aikaisempaa innokkaammin käyttämään poliittisia oikeuksiaan. Tämä on hyvä asia. Lakiin perustuva kansanvalta toimii vain, jos kansa on halukas käyttämään valtaa lain määrittelemällä tavalla. Vaaleissa valta käytetään aina sataprosenttisesti. Äänestysprosentti kertoo kuinka moni osallistui vallan käyttämiseen. 

Vaalit osoittivat kansanvallan toimivuuden myös toisessa merkityksessä. Vaaleissa valta vaihtui selkeästi. Maata neljä vuotta hallinnut, parlamentaarisesti vahva enemmistöhallitus menetti uuden eduskunnan enemmistön tuen. Hallituspuolueet kärsivät merkittävän tappion menettäessään yhteensä 27 kansanedustapaikkaa. Edellisten eduskuntavaalien suurin puolue, Suomen keskusta, putosi näissä vaaleissa neljännelle sijalle. 

Myös Kokoomuksen menetykset ovat suuret. Vaalikauden galluppien selkeää ykköspaikkaa pitänyt Kokoomus menetti etumatkansa miltei kokonaan. Muutama sata ääntä lisää sdp:lle niin olisimme olleet tasoissa Kokoomuksen kanssa. Sosialidemokraattien pääsyä toiseksi suurimman puolueen asemaan voi oikeutetusti pitää hyvänä tuloksena. Tätä suhteellista onnistumistamme varjostaa tietenkin tietoisuus siitä, että saatuina ääninä ja eduskuntapaikkoina kannatuksemme jäi historiallisen pieneksi. Paikoissa laskettuna mekin kuulumme vaalien häviäjiin. 

Vaalitulos kertoo siitä pidemmän ajan muutoksesta, jossa kannatuksemme on kehittynyt väärään suuntaan. Suunta on saatava muuttumaan, puolueen kannatus on käännettävä nousuun. Puolueen poliittista työtä on tehostettava ja toimintatapoja on uudistettava niin, että kannatuksen nousu saadaan näkymään jo ajoissa ennen syksyn 2012 kunnallisvaaleja. Selviytyminen toiselle sijalle näissä vaaleissa sekä mahdollinen hallituspuolueen asema ei saa tuudittaa meitä tyytyväisyyteen, joka saa meidät unohtamaan kehittämistyön välttämättömyyden. Onkin tärkeätä että valmistautuminen kunnallisvaaleihin on jo alkanut hyvien ehdokkaiden rekrytoinnilla. 

Sosialidemokraattien tulevaisuuden kannalta on tavattoman suuri merkitys sillä, mitä tapahtui eduskuntavaalikampanjan parina viimeisenä viikkona. Puolue sai yhteyden kansalaisiin vaalikentillä ja mediassa. Puheenjohtajamme Jutta Urpilaisen esiintymiset osoittivat, että puolueellamme on nyt uskottava pääministeritasoinen johtaja, jolla on erinomainen paineen sietokyky, laaja asioiden hallinta ja luottamusta herättävä vuorovaikutuksen tapa. Gallupit osoittivat sosialidemokraattien kannatuksen kääntyneen nousuun. Innostus, hyvä mieli ja usko oman liikkeen tulevaisuuteen vahvistuivat ja myös näkyivät vaalikentillä. 

On siis merkkejä siitä, että suunta on jo kääntynyt ylöspäin. Luottamus on palautumassa. Heikentynyt taimi on vahvistumassa. Tätä kehitystä on nyt osattava voimistaa. Sosialidemokraatit valmistautuvat hallitusneuvotteluihin nöyrällä asenteella ja tietoisina siitä, että nyt ei ole varaa pettää luottamusta. 

Hyvät toverit! 

Eduskuntavaalien tulos tarkoittaa sisällöllisesti yksinkertaisesti sitä, ettei entinen meno voi jatkua. Vaalitulos osoittaa sen, että äänestäjät ovat halunneet muutosta. Uuden eduskunnan tehtävänä on tuon muutoksen aikaan saaminen. 

Näissä eduskuntavaaleissa äänestäjien tyytymättömyys harjoitettuun politiikkaan kanavoitui ennen muuta perussuomalaisten kannatuksen kasvuna. Tämä kasvu syntyi tukevammalle pohjalle kuin osasimme arvioidakaan. Pieni, voimakkaalla otteella johdettu puolue teki tarmokasta työtä ehdokkaiden rekrytoinnissa ympäri maata. Ehdokasasettelun kautta tarjottiin tyytymättömille kansalaisille mahdollisuus ilmaista näkemyksensä kaikkialla maassa. Niinpä perussuomalaisten menestys ei rajoittunut tällä kertaa Uudelle maalle, Soinin vaalipiiriin, kuten oletettiin. 

Uudessa eduskunnassa perussuomalaiset muodostavat kolmanneksi suurimman ryhmän. Tällä perusteella ryhmä on jo saanut vastuulleen usean keskeisen valiokunnan puheenjohtajuuden sekä paikan eduskunnan puhemiehistössä. Kyse on demokratian toteutumisesta, ei siitä, että vanhat puolueet olisivat tarjonneet perussuomalaisille näitä avainpaikkoja. Me sosialidemokraatit olemme demokratian puolustajia ja on johdonmukaista, että sitoudumme tässäkin tilanteessa toimimaan demokratian ehdoilla. 

Näyttää vahvasti siltä, että perussuomalaiset ovat sosialidemokraattien ohella vakava ehdokas hallituspuolueeksi Kokoomuksen johtamaan hallitukseen. Hallitustunnustelut ovat alkaneet ja tulevalla viikolla selviää keiden kanssa hallitusneuvotteluja tullaan käymään. 

Mitkä asiat sitten olivat muutoksen syynä? Mitä olivat ne pettymykset, joiden perusteella muutosvaalit syntyivät? 

Ensinnäkin, perussuomalaiset ovat kyenneet tarttumaan ihmisten yleiseen tyytymättömyyteen politiikkaa kohtaan. Politiikan vastaista ilmapiiriä lisäsi kesästä 2008 asti mediassa esillä ollut vaalirahakohu. Pieni oppositiopuolue, perussuomalaiset, nimesi ns. vanhat, hallitusvastuuta kantaneet puolueet syypäiksi ihmisten tyytymättömyyteen. Toiseksi, perussuomalaiset tarttuivat ihmisten muukalaispelkoihin ja maahanmuuttopolitiikan herättämään kritiikkiin. Kolmanneksi perussuomalaiset ovat harjoittaneet äänekästä EU-kritiikkiä. 

Kaikilla näillä korostuksilla on ollut merkitystä, kun äänestäjiä on siirtynyt perussuomalaisten kannalle. Eniten kuitenkin EU-kritiikillä, jonka merkitys kasvoi ihmisten mielissä sitä mukaan kun Suomen sitoumukset ylivelkaantuneiden euromaiden taloudelliseen tukemiseen lisääntyivät viimeisen vuoden kuluessa. Yhdysvaltain finanssikriisi ja sen jälkeen Kreikan, Irlannin ja Portugalin vaikeudet varmistivat Timo Soinille merkittävän vaalivoiton ilman että hänen oli tarpeen erityisesti terävöittää politiikkaansa. Tämä asetelma veti maton pois keskustalaisen pääministerin ja hänen puolueensa alta. Pääministeri ei kyennyt perustelemaan keskustaväelle miksi Suomen pitää tukea eurooppalaisia pankkeja. 

Vaaleissa haettiin muutosta myös sosialidemokraatteja äänestämällä. Keskeinen viestimme vaaleissa oli, että muutos nykymenoon syntyy vain, jos sosialidemokraatit vaalien tuloksena nousevat hallitusvastuuseen. Me halusimme äänestäjien ottavan kantaa siihen, saako porvarihallitus jatkaa vai onko suunnan muututtava. Äänestäjät ymmärsivät kysymyksemme ja vastaus on selvä. Sosialidemokraatit halutaan muutoksen tekijöiksi. 

Hyvät toverit! 

Me olemme tähän tehtävään valmiit ja halukkaat. Vaaliohjelmamme keskeiset teemat ja tavoitteet pätevät myös vaalien jälkeen. Työ ja oikeudenmukaisuus ovat ne asiat, joiden parissa tehtävällä poliittisella työllä Suomi muuttuu paremmaksi. 

Oikeudenmukaisuuslupauksemme tarkoittaa sitä, että me haluamme pysäyttää eriarvoistumiskehityksen. Me haluamme rakentaa tasa-arvoisemman Suomen. Keskeiset keinot, joilla tähän edetään, ovat verotus, julkisten palvelujen kehittäminen ja tulonsiirrot köyhimmille. 

Me haluamme kaventaa tuloeroja siirtämällä verotuksen painopistettä sinne missä veronmaksukyky on suurin. Tahdomme estää hyvinvointivaltion purkamisen ja sen sijaan vahvistaa sitä. Jokaisella tulee olla oikeus korkeatasoiseen opetukseen ja terveydenhuoltoon ja sekä ihmisarvon takaavaan vanhusten hoitoon. Heikoimmassa asemassa olevien taloudellista asemaa vahvistetaan perusturvaa nostamalla. Näin vähennetään ihmisten riippuvuutta toimeentulotuesta ja siihen liittyvästä viranomaiskontrollista. Samalla tuetaan ihmisten itsenäisyyttä ja ihmisarvon kokemusta. Pitkäaikainen toimeentulotukiriippuvuus on yksi merkittävimpiä eriarvoisuuden ilmenemismuotoja. Tämä meidän tulee kyetä ratkaisemaan. 

Työtä koskeva lupauksemme tarkoittaa sitä, että olemme sitoutuneet työllisyysasteen merkittävään nostamiseen. Viime vaalikaudella on puhuttu paljon kestävyysvajeesta ja väestön ikääntymisestä. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle merkitsee tehdyn työn vähenemistä. Paineet työssä olevia kohtaan lisääntyvät valtavasti ellei työikäisten työllisyysastetta kyetä nostamaan. Ikärakenteen muutos ei ole dramaattinen uhka, jos jatkossa työikäisestä väestöstä nykyistä suurempi osa saa itselleen työpaikan ja jaksaa työssään eläkeikään saakka. 

Työllisyysaste saadaan nousemaan kun työelämän laatua, perus- ja täydennyskoulutusta, johtamista ja työkulttuuria kehitetään niin, että työssä selviytyminen ja jaksaminen paranevat. Työmarkkinajärjestöjen ja eri ministeriöiden yhteistyötä työelämän kehittämiseksi tulee jatkaa konkreettisiin toimenpiteisiin asti. Ihan selkeitä asioita voidaan panna toimeen heti, kuten: Työpaikkakiusaamiselle nollatoleranssi. Työntekijän itsenäisyys oman työnsä kehittämisessä on tuplattava. Uusia tehtäviä ei saa antaa ilman perehdytystä tehtävään. 

Työllisyysasteeseen vaikuttaa merkittävimmin työttömien määrä. Sosialidemokraatit ovat sitoutuneet työvoimapolitiikan vahvistamiseen siten, että nuorisotyöttömyyden kohdalla toteutuu nollatoleranssi. Myös kasvava pitkäaikaistyöttömien ryhmä ansaitsee valtiovallan puolelta huomattavasti vahvempia satsauksia polkuun joka johtaa koulutus- tai työpaikan saamiseen. Valtion tuottavuusohjelman henkilöstöleikkaukset ovat heikentäneet työvoimapalvelujen kykyä hoitaa tehtävänsä. Tähän me haluamme tehdä muutoksen. 

Työllisyyden vahvistaminen vaatii toimenpiteitä talous- ja veropolitiikassa. Julkisella vallalla, valtiolla ja kunnilla, on merkittävä rooli erilaisessa infran rakennuttamisessa. Puhumme tällöin vaikkapa homekoulujen korjauksista tai raide- tai maantieliikenteen väylärakentamisesta. Verotuksen kehittämisen tulee palvella paitsi julkisen talouden välittömiä tarpeita myös yritysten toimintaympäristön pysymistä investoinneille myönteisenä. Perinteisen teollisuuden tarpeiden ohella on tarkkaan arvioitava pk-sektorin yritysten tilannetta, joiden työllistävä vaikutus on merkittävin. 

Työllisyyden vahvistuminen on varminta vakaan taloudellisen kasvun oloissa. Sosialidemokraattien mielestä on tärkeätä, että vakauden ylläpitämiseen käytetään myös sopimusyhteiskunnan parhaita perinteitä. Suomalaisen teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky, työvoimakustannukset, ostovoiman kehitys, veroaste ja julkisen talouden tarpeet muodostavat kokonaisuuden, jonka osien välillä on vahva riippuvuus. Kun tähän lisätään se, että elinkeinoelämä on syvällisesti riippuvainen maksuttoman koulutuksen tuottamasta ammattitaitoisesta työvoimasta, on selvää, että globalisaatio ei voi poistaa sitä viisautta joka sopimiseen perustuvassa haasteiden kohtaamisessa on. 

Hyvät toverit! 

SDP on ollut ja on edelleen osa eurooppalaista ja kansainvälistä sosialidemokraattista liikettä. Me olemme pitäneet tärkeänä, että Suomi on mukana vaikuttamassa Euroopan unionin kehitykseen. Sellaisen EU:n jossa köyhyys vähenee ja kasvavan hyvinvoinnin hedelmät jakautuvat tasaisemmin. Jossa rauha, turvallisuus, työllisyys ja sivistys vahvistuvat rinnan. Me haluamme rakentaa Eurooppaa, jossa markkinatalous ei saa ylivaltaa niin, että kansalaiset joutuvat korkeita voittoja etsineiden markkinoiden riskien maksajiksi. 

Tästä syystä vaadimme sijoittajien vastuun toteutumista Portugalin tukipaketin ehtona. Emme halua pankkien kaatuvan, mutta haluamme muutosta nykyisen EU:n oikeistopoliittiseen linjaan siten että pääoma otetaan vahvemmin mukaan riskien kantamiseen. Ei voi olla oikein se, että pankit perivät lainoistaan riskilisällä korotettuja korkoja kun samaan aikaan maiden hallituksia painostetaan kantamaan pankkien antamien lainojen riskit. Kansalaisilla on lupa odottaa, että heidän oikeudentuntoaan kuunnellaan. Poliittisen järjestelmän asiana on vastata kansan oikeudentuntoisiin odotuksiin kun vapaat markkinavoimat eivät sitä tee. 

SDP:n linja on tässä ollut johdonmukainen ja poliittisen liikkeemme omasta perinnöstä ja omista arvoisa nouseva. ”Ihminen ensin” oli sosialidemokraattien EU-vaalikampanjan tunnus viime EU vaaleissa. Tästä on kyse myös tänään niin Suomessa kuin Euroopan unionissakin. 

Hyvät toverit! Ihminen ensin!

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu