Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kansallispuisto perustaminen edellyttää paikallisten tukea

03.03.2011

Puhe hallituksen esitys laiksi Selkämeren kansallispuistosta HE 103/2010 vp

Mitä sameammaksi Saaristomeren vesi on käynyt tuolla Rymättylän, Velkuan saaristossa, sitä useammin veneeni keula on kääntynyt sinne Kustavin suuntaan ja strömiä pitkin on sitten menty sinne Uudenkaupungin edustan saaristoon, jossa vesi on paljon kirkkaampaa, kyllä siinä on iso ero. Viime kesänä tullessamme Isostakarista kohti Uuttakaupunkia hyvin hiljaisella kelillä, vene juuri ja juuri kulki purjeiden avulla, niin oli ensimmäisen kerran aika suuri levälautta sillä alueella, liekö mistä sinne tullut, mutta paksu sinilevälautta, ja se kyllä herätti huolta siitä, missä kunnossa tuo alue tuolla on. Suojelua se varmasti kaipaa ja toimenpiteitä. 

Arvoisa puhemies! Kannatan Selkämeren kansallispuiston perustamista siinä laajuudessa, jota alueen demokraatttisesti valitut päättäjät kannattavat. Sanoissani näin ilmaisen sen periaatteellisen kannan, joka on luettavissa ministeri Lehtomäen 20.5.2009 antamasta vastauksesta kansanedustaja Timo Kauniston kirjalliseen kysymykseen. Eduskunnalle jaetussa ministerin vastauksessa sanotaan: "Ministeriö käy avointa vuoropuhelua kansallispuistokysymyksestä myös Vakka-Suomen kuntien kanssa. Mitään aluetta ei pakoteta liittymään kansallispuistoon, mutta liittymismahdollisuutta joko nyt tai myöhemmin ei myöskään rajata pois." Ministeri, tämä linjaus on tyylikäs kunnioittaessaan alueen päättäjien harkintakykyä, luottaessaan siihen, että siellä ymmärretään itsekin jotakin suojelun päälle. Ministeriö ei siis tuossa kävellyt maakuntien tai kuntien demokraattisesti valittujen päättäjien yli. 

Toisin kuitenkin kävi. Eduskuntaan tuotiin lakiesitys, joka ei vastaa ministerin aikaisemmin tekemää periaatteellista linjausta. Ympäristövaliokunta sekä maa- ja metsätalousvaliokunta ovat joutuneet miettimään, mitä tässä asiassa nyt voidaan tehdä. 

Valiokunnat ovat tehneet hyvää työtä. Ympäristövaliokunnan mietinnössä on paneuduttu maa- ja metsätalousvaliokunnan antamaan lausuntoon. Eräät lausuntovaliokunnan esittämistä huomautuksista on otettu huomioon ympäristövaliokunnan mietinnössä. Selkämeren kansallispuisto ei mietinnön mukaan vaikeuttaisi kalastuksen harjoittamista alueella: hallituksen esitykseen on tehty muutoksia, joiden johdosta kalastaminen kansallispuiston alueella olisi mahdollista samoin edellytyksin kuin nytkin. Kalastuslupia ei toisin sanoen tarvitsisi hakea Metsähallitukselta uudessakaan tilanteessa. 

Toinen ammattikalastuksen kannalta tärkeä muutos koskee harmaahylkeiden kannan rajoittamista. Valiokunta on muuttanut hallituksen esitystä siten, että harmaahylkeiden kannan rajoittaminen olisi jatkossakin mahdollista samoin lupamenettelyin kuin nytkin. Tämä helpottaisi järkevää kannansäätelyä kansallispuiston alueella ja olisi yksi keino edistää luonnonkalakantojen tavanomaista kalastusta kansallispuiston alueella. 

Ympäristövaliokunnan mietinnössä toistuu viesti siitä, että kansallispuiston perustamisen yhtenä tavoitteena on turvata ammattikalastuksen säilyminen elinvoimaisena. Varmemmaksi vakuudeksi todetaan, ja minusta tämä on viisasta, että siellä lukee näin: "Kestävän kalastuksen salliminen Selkämeren kansallispuistossa ei aiheuta haittaa kansallispuiston suojelutavoitteiden saavuttamisen kannalta." 

Arvoisa puhemies! Ongelmaksi jää siis kuitenkin se, että valiokunnan tahto ulottaa Selkämeren kansallispuisto myös Vakka-Suomen puolelle on alueen kuntien ja Varsinais-Suomen maakuntaliiton tahdon vastainen. Miksi tahdot ovat vastakkain tässä kohdin, siihen voi olla monta syytä. Vika ei ole valiokunnan vaan sitä edeltäneen valmistelun. Varsinais-Suomen liiton lausunnosta käy ilmi, että ympäristöministeriö lähestyi tätä maakuntaliittoa lausuntopyynnöllä ensimmäisen kerran vasta toukokuussa 2010. On selvä, että mahdollisuudet aidosti avoimelle näkemysten kohtaamiselle ja niiden yhteensovittamiselle hukattiin osittain tästä syystä, se on surullista. 

Arvoisa puhemies! Hyviä päätöksiä syntyy hyvällä hallinnolla, jossa menettelytapana on se, että asianosaiset intressiryhmät kutsutaan mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos näin ei tapahdu, jää luottamus syntymättä. Kohtalokkainta on, että tällöin jää olennainen tieto jakamatta ja yhteinen ymmärrys löytymättä. Toinen suojelee ja toinen ei muka ollenkaan ole suojelusta kiinnostunut. Kun kuulemisia pidetään vasta asian valmistelun loppuvaiheessa, silloin on jo vaikeaa kuulla sitä, mitä toinen haluaa kertoa. 

Uudenkaupungin kaupunki on ollut edelläkävijä merialueensa monipuolisen käytön kehittämisessä. Pitkäjänteisessä ja EU:nkin tukemassa hankkeessa on tavoitteeksi asetettu kalastuselinkeinon ja matkailun kehittäminen, niin että paikallisten ihmisten hyvin tunteman ja paljon rakastaman herkän luonnon erityiset arvot voidaan turvata kestävällä tavalla nyt ja jälkipolville. Ihmettelen sitä, miksei ministeriö voinut ottaa aikalisää tavoitteiden yhteensovittamiseksi alueen kuntien omien ajatusten ja hankkeiden kanssa. Ministeri Lehtomäen aikaisempi linjaus olisi ollut oikeampi. Se lupasi viisaasti mahdollisuuden alueen kunnille heti tai myöhemmin niin harkitessaan liittyä osaksi Selkämeren kansallispuistoa. Nyt eduskunta joutuu päättämään kyllä tai ei, kävelemmekö Vakka-Suomen kuntien tahdon yli vai otammeko tähän uuden, sovinnallisemman startin, ja jätämme mukaantulon kuntien omaan harkintaan. 

Arvoisa puhemies! Pidän hyvänä Selkämeren kansallispuiston perustamista sinne, missä sillä on alueen tuki takana, mutta en puiston ulottamista Vakka-Suomen alueelle.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu