Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Vankien kuljetus kuuluu julkiselle vallalle

11.01.2011

Puhe Hallituksen esitys vanginkuljetusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 319/2010 vp) lähetekeskustelu

Puutun tähän jälkimmäiseen lakiesitykseen, joka koskee lakia vanginkuljetuksen hankkimisesta yksityiseltä palveluntuottajalta. Esityksessä ehdotetaan siis säädettäväksi laki vanginkuljetuksen hankkimisesta yksityiseltä palveluntuottajalta. Esityksessä arvioidaan, että vanginkuljetukseen voi sisältyä julkisen vallan käyttöä mutta ei kuitenkaan merkittävää julkisen vallan käyttöä. 

Esityksen taustalla on ajatus, että vanginkuljetustehtävät voidaan etukäteen luokitella kahteen luokkaan, ongelmattomiksi ja ongelmallisiksi. Lain hyväksyminen tarkoittaisi sitä, että tietyt ongelmattomiksi luonnehdittavissa olevat vanginkuljetustehtävät voitaisiin jatkossa hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta.

Esityksen taustalla ovat taloudelliset paineet, niin kuin ministeri tuossa juuri totesi. Kuten viime vuoden lopulla täällä pitämässäni puheessa totesin, kriminaalipolitiikkaa tehdään yhä enemmän sitä silmällä pitäen, mistä voitaisiin löytää säästöjä. Kun säästöjä haetaan, pitää seurata sitä, miten käy perusoikeuksien ja miten käy kansalaisten turvallisuuden. 

Hallituksen esitys on kuvaava esimerkki siitä, miten henkilöstövähennysohjelmaksi muuttunutta valtion tuottavuusohjelmaa toteutetaan. Valtion palveluksessa olevaa henkilöstöä voidaan vähentää, kun julkisia tehtäviä siirretään yksityisen toimijan vastuulle. Tuleeko tästä rahallisia säästöjä, on toinen asia. Voi tulla, mutta voi olla tulemattakin. Vaikka tietäisimme, että tulee säästöjä, onko se silti riittävä peruste esitetyn muutoksen toteuttamiseen tässä kohdassa? 

Hallituksen esityksen mukaan vankien kuljetus ei kuulu vankeinhoidon ydintehtäviin. Se on eräänlainen ydintehtävän kannalta sivuosassa oleva tukiprosessi, joka voidaan antaa organisaation ulkopuolisten hoidettavaksi. On mielestäni kuitenkin kyseenalaista, voidaanko vankeinhoidossa mitään vankien vapauden rajoittamiseen liittyvää toimintaa tällä tavalla siirtää ydinprosessin ulkopuolelle käsitteellisesti.

Vankien kuljettaminen on osa sitä instituutiota, jonka tarkoituksena on toteuttaa vankien rikosseuraamuksen toimeenpanoa. Kuljetettavana oleva vankihan kärsii tuomioistuimen hänelle määräämää vapausrangaistusta myös kuljetuksen aikana. 

Vankilatuomio on julkisen vallan lain nojalla tapahtuva äärimmäinen puuttuminen yksilön perusoikeuksiin. Myös vankikuljetuksessa puututaan voimakkaalla tavalla yksilön perusoikeuksiin rajoittamalla vangin vapautta. Hallitus on esittämässä, että tällainen perusoikeuksien rajoittaminen voitaisiin antaa yksityisen yrityksen tehtäväksi. Esityksessä tuodaan tosin esiin, että Rikosseuraamuslaitos kaikissa tapauksissa vastaisi vankien kuljetuksesta, vaikka kuljetus olisikin ulkoistettu ulkoiselle toimijalle.
 

Esityksessä mielestäni hämärtyy se tosiasia, että vastuu käytännössä on kuitenkin sillä, joka konkreettisesti ja välittömästi vastaa vankien kuljettamisesta ja vartioinnista kuljetuksen aikana. Vastuu siirtyisi tosiasiassa julkiselta vallalta yksityiselle yritykselle kuljetuksen ajaksi. 

Kysymys on mitä suurimmassa määrin periaatteellinen ja sen takia tärkeä. Olemmeko valmiita siirtämään julkisen vallan tehtäviä ja vastuuta yksityiselle toimijalle myös silloin, kun kyseessä on kovimman luokan perusoikeuksiin puuttumistehtävä? Jos katsotaan, että niin sanotut ongelmattomat vankikuljetukset voidaan siirtää yksityisen yrityksen liiketoiminnan alueeksi, mikä estää ehdottamasta, että myös ongelmattoman vankiaineksen vankilat siirretään yksityisten yritysten vastuulle? Yksityistämällä vankilat saataisiin lisää henkilöitä pois valtion palkkalistoilta ja onnistuttaisiin niin sanotussa tuottavuusohjelmassa tuohon tapaan.

Arvoisa puhemies! Katson, että vankien kuljetus sisältää siinä määrin vahvan puuttumisen yksilön perusoikeuksiin, ettei ole syytä edetä hallituksen esittämään suuntaan. Vapausrangaistuksen toteutumisen valvonta kuuluu julkiselle vallalle, myös vankienkuljetuksen osalta. 

Julkiselle vallalle kuuluvat myös ne tehtävät, joilla turvataan kansalaisten fyysinen turvallisuus ja yleinen järjestys. Vaikka hallituksen esityksessä erotellaan ongelmattomat vankilkuljetukset ongelmallisista, ei ole mitenkään selvää, että aina ennalta voitaisiin tietää, mitkä kuljetukset ovat ongelmattomia. Yllättävien tilanteiden tullessa eteen on välttämätöntä, että vapausrangaistukseen tuomittujen vartiointi on kaikissa tapauksissa julkista valtaa käyttävien vastuulla. 

Yksityisen yrityksen yhtenä ja oikeutettuna intressinä on toiminnan taloudellisen tuloksen aikaansaaminen. En näe riittäviä perusteita tuoda tätä yksityistä intressiä osaksi sitä harkintaa, jossa päätetään vankien kuljettamiseen käytettävistä resursseista kaluston, henkilöstömäärän tai henkilöstön asianmukaisen koulutuksen tai teknisten välineiden osalta. 

Arvoisa puhemies! Sekä perusoikeudellisista että kansalaisten turvallisuussyistä katson, että eduskunnan tulee hylätä hallituksen esitys vankien kuljetuksen hankkimisesta yksityiseltä palveluntuottajalta. 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu