Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Pakkokeinolain muutos

18.11.2010

Lakialoite LA 110/2010  

Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle 222/2010 esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi. Aloitteessa esitetään, että hallituksen esityksestä poiketen tuomioistuin päättäisi erityisen kotietsinnän suorittamisen ja etsintäasiamiehen määräämisen lisäksi myös yleisestä kotietsinnästä. Paikanetsinnästä päättäisi hallituksen esittämin tavoin pidättämiseen oikeutettu virkamies. Kiireellisissä tilanteissa, esimerkiksi pakenevan kiinnisaamiseksi, poliisi voisi päättää kotietsinnästä. Aloitteessa esitetään lisäksi, että pakkokeinolaissa säädettäisiin mahdollisuudesta saattaa kotietsintää koskeva päätös tuomioistuimen tutkittavaksi sekä muutoksenhausta yleistä ja erityistä kotietsintää koskevaan päätökseen. 

PERUSTELUT 

Hallituksen esityksessä on päädytty sille kannalle, että poliisi päättäisi jatkossakin kotietsinnästä asuntoihin. Suomessa kotietsintöjä tehdään paljon, ja voidaankin kysyä, onko Suomessa kodin koskemattomuuden arvostus liian matala. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö huomioon ottaen olisi tarpeen säätää kotietsinnästä päättäminen tuomioistuimen tai syyttäjän tehtäväksi. Jotta perustuslain 10 §:ssä turvattu kotirauhansuoja voitaisiin sovittaa hyväksyttävällä tavalla yhteen pakkokeinolain yleistä kotietsintää koskevien säännösten kanssa, tulisi yleisestä kotietsinnästä päättäminen säätää tuomioistuimen tehtäväksi sen lisäksi, että tuomioistuin päättää erityisestä kotietsinnästä ja etsintäasiamiehen määräämisestä. Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin edellyttää lisäksi, että kotietsinnän laillisuus tulee voida saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi vähintäänkin jälkikäteen. Tällainen säännös tulee sisällyttää pakkokeinolakiin. Kotietsinnässä ei aina tehdä takavarikkoa, joten takavarikon osalle säädetyt oikeussuojakeinot eivät kata kotietsintää. Kotietsinnän laillisuus tulee voida käsitellä erillisessä menettelyssä siten, ettei sen käsitteleminen aina edellytä erillisen vahingonkorvauskanteen nostamista. 

Hallituksen esityksessä ei kotietsinnän osalta mahdollisteta minkäänlaista muutoksenhakua etsinnän kohteelle. Tätä voidaan arvostella, koska lopulliset päätökset tehtäisiin silloin aina ainoastaan poliisin esittämillä tiedoilla. Jos nämä tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä, ei etsinnän kohteella ole missään vaiheessa mahdollisuutta saada tuomioistuimen arvioitavaksi omaa kantaansa etsinnän puuttuvista edellytyksistä.

Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan uudistamaan todistelua koskevaa lainsäädäntöä. Todistelua koskevat säännökset ovat osittain vanhentuneet ja ne tulee kiireellisesti saattaa ajan tasalle muun muassa siten, että myös avopuolisoilla ja niin sanottujen uusperheiden jäsenillä on oikeus kieltäytyä todistamasta toistensa rikosasioissa.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu