Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Alaikäisten osallistuminen lääketieteelliseen tutkimukseen

11.11.2009

Kirjallinen kysymys KK 922/2009

10.11.2009

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan muutosta lääketieteellisestä tutkimuksesta annettuun lakiin (488/1999). Hankkeen (STM089:00/2009) tavoitteena on laajentaa lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain soveltamisalaa ja uudistaa tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia. Lausuntokierroksella olevassa lakiluonnoksessa on myös muutos, jonka nojalla alaikäisen on mahdollista osallistua lääketieteelliseen tutkimukseen huoltajiensa tietämättä.

Nykylaissa haavoittuvia ryhmiä, kuten alaikäisiä, suojataan tutkimukselta. Pääsääntönä on, että tutkimuksesta on oltava suoraa hyötyä tutkimukseen osallistuvalle tai erityistä hyötyä samaan ryhmään kuuluvien terveydelle. Jos tutkimukseen osallistuva on täyttänyt 15 vuotta ja on kykenevä ymmärtämään tutkimuksen merkityksen, tutkimuspotilaan kirjallinen suostumus riittää. Tällöin tutkittavan huoltajalle on kuitenkin ilmoitettava asiasta. Muussa tapauksessa alaikäinen saa osallistua tutkimukseen vain huoltajansa kirjallisella suostumuksella. Suostumuksen tulee olla alaikäisen oletetun tahdon mukainen.

Tutkimuspotilaan aseman säätely perustuu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa lapselle, joka kykenee näkemyksensä muodostamaan, oikeuden ilmaista kantansa vapaasti itseään koskevissa asioissa. Sopimuksen mukaan lapsen näkemys on huomioitava tämän iän ja kehitystason mukaisesti. Myös Suomen perustuslain mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, joilla on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Vaikka lääketieteellisessä tutkimuksessa riskejä ja sivuvaikutuksia pyritään eliminoimaan, niitä ei voida täysin pois sulkea. Kun vanhemmat joka tapauksessa vastaavat alaikäisen lapsensa terveydestä, on kansainvälisistä sopimuksista huolimatta kestämätöntä, että lapsi voisi antaa itsenäisesti suostumuksen tutkimukseen osallistumiselle. Samoin on turvattava lapsen oikeus omasta tahdostaan olla osallistumatta tutkimukseen, vaikka huoltajat tähän luvan myöntäisivät.

Suomessa tehdään paljon tärkeää lääketieteellistä tutkimusta. Muutoshankkeen tavoite laajentaa lääketieteellistä tutkimusta koskevan lain soveltamisalaa ja selkeyttää sen määräyksiä on kannatettava. On kuitenkin epävarmaa, edistääkö valmisteltu muutos lapsen oikeuksien toteutumista. Vaikka yksiselitteisen ikärajan asettaminen tutkimukseen suostumukselle on vaikeaa, myös lapsen ymmärryksen ja päätöksentekokyvyn arviointi on subjektiivisen arvioinnin varassa. Alaikäisten osallistumista lääketieteelliseen tutkimukseen huoltajien tietämättä ei tule sallia missään olosuhteissa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo turvata alaikäisen lapsen vanhempien vastuun toteutumisen päätettäessä lapsen osallistumisesta lääketieteellisiin tutkimuksiin koehenkilönä?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu