Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Liikennehaasteet ovat monimuotoisia

03.04.2008

Eduskunnan täysistunto 1.4.2008

Keskustelu valtioneuvoston liikennepoliittisesta selonteosta VNS 3/2008

Arvoisa puhemies!

Yhteiskuntien kehittymisessä liikenneyhteyksillä on aina ollut ratkaiseva merkitys. Liikenneyhteydet määrittävät sen, millä helppoudella ja millä kustannuksilla ihmiset voivat liikkua paikasta toiseen. Liikennepoliittista selontekoa voi tästä syystä sanoa ihmisen liikkumisvapautta koskevaksi poliittiseksi asiakirjaksi. Toiseksi, liikenneyhteydet määrittelevät sen, miten helposti ja millä hinnalla ihmisten valmistamia tavaroita ja niiden valmistamisessa käytettäviä raaka-aineita voidaan kuljettaa paikasta toiseen. Tältä kannalta katsoen selonteko on yritystoiminnan mahdollisuuksia koskeva poliittinen asiakirja.


Liikenneyhteyksillä on ratkaiseva merkitys sille, millä tavalla Suomen kaltaisen suuren maan alueellinen kehitys tapahtuu. Korkeakoulujen sijaintipäätösten ohella liikenteelliset ratkaisut ovat merkityksellisimpien alueiden kehitykseen vaikuttavia päätöksiä. Sen takia kai täällä on käyty niin pitkää keskustelua liikennepoliittisesta selonteosta. Liikennepolitiikasta riippuu, millä tavalla isojen teollisuudenalojen ja merkittävien väestöryhmien liikenteelliset tarpeet tulevat huomioiduiksi. Tältä kannalta katsoen selonteko on aluekehitystä koskeva poliittinen asiakirja.

Liikennepolitiikassa ei enää riitä, että liikkumisen tarpeet ja aluekehitys, nuo tärkeät asiat, tulevat hoidetuiksi. Tänä päivänä tiedämme, että liikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat yksi merkittävä ilmastonmuutoksen syy. Tämän johdosta liikennepolitiikan on suostuttava myös keinoksi ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tässä mielessä liikennepoliittinen selonteko on ympäristövahinkojen torjumista koskeva poliittinen asiakirja.

Miten hyvin selonteko onnistuu tehtävässään, jää nähtäväksi, myöhemmin arvioitavaksi. Tekstipuoli tässä selonteossa on monelta osin lupaavaa. Jotkin asiakokonaisuudet, kuten kevyen liikenteen mahdollisuuksien kehittäminen sekä raskaan kuorma-autoliikenteen eräät logistiset tarpeet erityisesti isoissa kaupungeissa ja ison kuorma-autoliikenteen päästövähennysten kehittäminen olisivat ansainneet ehkä enemmän huomiota. Selonteon sisältämien tavoitteiden kannalta kriittinen kohta on kysymys rahoituksen riittävyydestä ja kestävyydestä ja millä tavalla tuo rahoittaminen toteutetaan.

On hyvä asia, että selontekomenettelyyn on ryhdytty hallitusohjelmassa luvatulla tavalla ja että liikennepolitiikkaa pyritään tekemään pitkän aikavälin tarpeiden ja mahdollisuuksien hahmottamisen kautta. Liikenneverkon kehittämistarpeita koskevaa keskustelua kuunnellessa piirtyy monipuolinen kuva. Uusinvestointitarpeiden lisäksi, kuten Uudenkaupungin meriväylän syventäminen tai Kehärata tai Länsimetro, tarvitaan rahaa olemassa olevan liikenneverkon kunnostamiseen ja ylläpitoon, perustienpidon rahoittamiseen. Hyvässä tiedossa on se, että rataverkosto, tiestö ja sillat ovat monin paikoin jo tulleet käyttörajoitusten piiriin, kun niiden ylläpitoon ei ole löytynyt riittävää rahoitusta. Tiepiirit tuskailevat vakavien ongelmien parissa.

Rahoitusjärjestelmä - niin minusta näyttää - ei sisällä menettelyä, jossa väylästön ylläpitämiseen ja peruskorjaamiseen automaattisesti varattaisiin sen arvon alenemista vastaava rahamäärä ikään kuin poistojen kautta tai muodossa. Tiestön ja rataverkon ylläpito tapahtuu enemmän kädestä suuhun -menetelmällä, jolloin nekin tarpeet, joita voidaan ennustaa, ovat lopulta yllätyksellisiä. Toivoa sopii, että liikennepolitiikka on tuotu. Selontekomenettely tuo tähän tarpeisiin varautumiseen toivottua pitkäjänteisyyttä, vaikka varsinaiseen väylästöinfran käsittävään tasemenettelyyn ei siirryttäisikään, niin kuin on ehdotettu.

Pitkävaikutteisimmat liikennepoliittiset valinnat koskevat yhdyskuntarakenteen kehittämistä. On positiivista, että tämä näkökulma on esillä tässä liikennepoliittisessa selonteossa. Haaste on mittava, koska hyvien ratkaisujen aikaansaaminen edellyttää paitsi valtiovallan toimenpiteitä myös laajaa eri kuntien välistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä sekä myös elinkeinoelämän mukanaoloa. Oikealla suunnittelulla, jossa liikkuminen pääosiltaan perustuu raideliikenteen varaan, voidaan edistää viihtyisää asumista, helppoa työssäkäyntiä ja liikenteen aiheuttamien päästöjen alenemista, kaikkia näitä samanaikaisesti, ja tämä on arvokasta.

Hallituksen suurimmat lähiajan haasteet koskevat joukkoliikenteen houkuttelevuuden selvää lisäämistä sekä yksityisautokannan muuttamista entistä vähäpäästöisempään suuntaan. Autoverouudistus ei ollut riittävän kunnianhimoinen tässä kohdassa. Työsuhdematkalipun reilu verohelpotus ja maksuttoman joukkoliikenteen kokeilu ovat varteenotettavia keinoja. Modernin paikannusteknologian hyväksikäyttöä maksuperusteisessa liikenteen ohjaamisessa pois sieltä, missä julkinen liikenne on toimivaa, kannattaa kehitellä.

Arvoisa puhemies! Alueellisen kehityksen kannalta on onnetonta, että Helsingin-Salon-Turun välisen nopean ratayhteyden, Elsa-radan, kehittämisestä ei selonteossa ole selkeää visiota, vaikka rata olisi hyvä keino purkaa Etelä-Suomeen kohdistuvaa painetta Pääkaupunkiseudulta länteen. Tavaraliikenteen sujuvuuden ja yleisen liikenneturvallisuuden kannalta olisi ollut ehdottoman tarpeellista, että Turusta pohjoiseen suuntautuvan Kasitien parantamisaikataulua olisi saatu varhennettua ja että Turku-Helsinki-moottoritien valmistuttua olisi nopeasti toteutettu Turun kehätien nelikaistaistamisen loppuun saattaminen. Nyt varatut määrärahat ovat alimitoitettuja tunnustettuihin tarpeisiin nähden.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu