Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kohtuulliset käsittelyajat tuomioistuimiin

18.12.2007

Eduskunnan täysistunto 18.12.2007

Keskustelu vuoden 2008 talousarviosta oikeusministeriön osalta

Arvoisa puhemies,

Kuten tunnettua, suomalaisessa oikeusjärjestelmässä on – sen monista hyvistä piirteistä huolimatta - luvattoman suuria puutteita. Nykyjärjestelmämme ei kykene suoriutumaan tehtävistään siten kuin kansainväliset ihmisoikeusäännökset edellyttäisivät. Oikeuskäsittelyt venyvät ajoittain kohtuuttoman pitkiksi. Osapuolet joutuvat odottamaan vuosikausia ennen päätöksen saamista riita- tai rikosasiassa. Maamme on saanut toistuvasti huomautuksia ihmisoikeustuomioistuimelta tämän puutteen johdosta.

Prosessien hitauden taustalla on monia erilaisia syitä. Lainsäädäntöä on viime vuosina kehitetty tarkoituksena taata osapuolille oikeudenmukainen oikeudenkäynti mahdollisimman avaran muutoksenhakujärjestelmän kautta. Muutokset ovat epäilemättä joissakin tapauksissa lisänneet yksilön oikeusturvaa. Samalla ne ovat kuitenkin työllistäneet tuomioistuinlaitosta voimakkaasti. Lisätyömäärän tekemiseen ei ole voitu rekrytoida lisää väkeä, koska rahaa ei ole ollut. Seurauksena on ollut käsittelyaikojen pidentyminen merkittävästi.

Valtion talouden tasapainottamiseksi käynnistetty tuottavuusohjelma on oikeuslaitokselle sekä mahdollisuus että uhka. Tuottavuuden lisääntyminen on tärkeä tavoite, jos tuottavuudella ymmärretään tuomioistuinlaitoksen toiminnan tehostumista siten, että käytettävissä olevilla resursseilla saadaan enemmän aikaan. Hallituksen tuottavuusohjelmasta kertovien dokumenttien valossa tuottavuusohjelma tarkoittaa sitä, että henkilöstön määrää kaavamaisesti vähennetään. Henkilöstövähennyksillä saadaan tietenkin aikaan rahallisia säästöjä. Kun tuomioistuinten työ kuitenkin on erityisen henkilötyövaltaista, on selvää, että henkilöstön vähentäminen vaarantaa suoraan myös työn tuloksellisuuden.

Valtaosa työstä tuomioistuinlaitoksessa on työtä varsinaisen substanssin parissa eikä henkilöstövähennyksiä voida tehdä kaavamaisesti, niin sanottua juustohöylämenettelyä noudattaen, ilman että vaikutukset ovat kohtalokkaita tuomioistuinten varsinaisen tehtävän kannalta. Tuottavuusohjelmalla laskennallisesti saatavat säästöt saattavat auttaa hallitusta pysymään budjettikehyksissään lyhyellä aikavälillä. Tuottavuusohjelma on tältä kannalta ymmärrettävä hallituksen pelastautumiskeino. Mikäli tuottavuusohjelma kuitenkin vaarantaa tuomioistuinlaitoksen toiminnan ylläpidon ja kehittämisen, ovat tästä syntyvät kustannukset merkittäviä pidemmällä aikavälillä.

Tuottavuuden arvioinnin ja parantamisen kannalta on olennaista, että tuomioistuinlaitoksen palveluksessa olevaa henkilöstöä jatkuvasti koulutetaan ja että koulutuksen vaikuttavuutta kaiken aikaa arvioidaan. Tuomioistuinten työ on eri paikkakunnilla ja eri oikeusasteissa kovin erilaista. Tuloksellisuuden mielekäs ja reilu arviointi edellyttäisi nykyistä eriytyneempiä mittareita, joilla aikaansaannosten määrää suhteessa työväkeen voidaan luotettavasti arvioida. Tieto käsiteltyjen asioiden lukumäärästä ei kerro juuri mitään tehdyn työn todellisesta määrästä.

Valtiovarainvaliokunta on kiitettävällä tavalla kiinnittänyt huomiota Markkinaoikeuden resurssipulaan. Taustalla on tieto markkinaoikeuden ruuhkautumisesta ja käsittelyaikojen kohtuuttomasta pitenemisestä. Ruuhkan purkamiseksi valiokunta on lisännyt momentille rahaa kahden tuomarin ja valmistelijan palkkaamista varten.

Oikeudenkäyntien osalta vuoden 2008 talousarvion tavoitteena on nopeuttaa käsittelyaikoja. Talousarvioesityksessä kasvatetaan tuomioistuinten toimintamenoihin osoitettuja resursseja, mutta lisäpanostus jää liian pieneksi. Korkeimman oikeuden rahoitus ei nouse yhtään ja muiden tuomioistuinten vain kolmesta viiteen prosenttia. Vaikka huoli valtiontalouden kehyksistä on suuri, pidän silti perusteltuna että tuomioistuinten toiminnan turvaamiseksi asianomaiselle momentille lisättäisiin 2 000 000 euroa kuten sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä budjettivastalauseessaan esittää.

Arvoisa puhemies. Perustuslain 21§:ssä säädetään perusoikeutena, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivassa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Käsittely ilman aiheetonta viivytystä tai kohtuullisessa ajassa on yksilön subjektiivinen perusoikeus eikä sen toteutuminen saa riippua valtionhallinnon tavoitteenasettelusta tai käytettävissä olevaista voimavaroista. Näin tulkitsee Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Oikeusministeriö tarvitsee nyt lisää resursseja.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu