Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Yle luo tasa-arvoa

14.12.2007

Eduskunnan täysistunto 13.12.2007

Keskustelu Yleisradion hallintoneuvoston toimintakertomuksesta

Arvoisa puhemies

Yleisradion erityisasema suomalaisessa viestinnän kentässä perustuu lainsäädäntöön. Yhtiön talous nojaa lakisääteisiin TV-lupamaksuihin. Televisiovastaanottimen omistavat kotitaloudet ovat lain nojalla velvollisia suorittamaan rahallisen korvauksen siitä, että televisiolähetyksiä välittävät taajuudet ovat käytettävissä. Lain tarkoituksena on turvata Yleisradioyhtiön vakaa talous niin, että se kykenee ylläpitämään ja kehittämään tehtävänsä mukaista ohjelmatuotantoa ja palveluita.

Laki ei kuitenkaan määrää ihmisiä hankkimaan tai säilyttämään itsellään televisiovastaanotinta. Yleisradion toimintaa eivät joudu rahoittamaan ne, jotka eivät ota vastaan televisiolähetyksiä. Yleisradioyhtiön talouden kannalta ongelman muodostavat ne kotitaloudet, jotka katsovat oikeudekseen olla noudattamatta lakia ja maksattaa televisionkatsomisensa muilla. Kun Ylen talous keskeisesti on sen varassa noudattavatko ihmiset lakia vai eivät, olisi tärkeätä löytää keinoja, joilla ihmisten halua lainkuuliaisuuteen voidaan lisätä.

Vaikka lupamaksuvelvollisuus ja yhtiön tulot perustuvat lakiin, ei tämä anna yhtiölle lupaa hoitaa tehtäväänsä miten tahansa. Ylen ohjelmatuotannon on uskottavalla tavalla toteutettava laissa määrättyä yhtiön julkisen palvelun tehtävää. Yle ei ole kaupallinen mediayhtiö, jonka tuotantoa keskeisimmin ohjaisivat suuren yleisön katsojatottumukset ja odotukset. Tämä ei tarkoita sitä, ettei Ylen tarvitsisi olla kiinnostunut omien radio- ja TV-kanaviensa katsoja- ja kuuntelijamääristä. Lupamaksunsa maksaneella on oikeus odottaa, että julkisen palvelun Yleisradioyhtiö palvelee myös häntä.

Suurten yleisöjen palveleminen tapahtuu ennen muuta monipuolisen uutisvälityksen ja ajankohtaisohjelmien kautta sekä tärkeiden urheilutapahtumien seuraamisen ja raportoinnin muodossa. Laatuelokuvia ja tasokasta kotimaista viihdettä unohtamatta.

Valiokunnan mietintö antaa monipuolisen kuvan niistä erityishaasteista, joita Yle kohtaa asemansa takia. Näitä erityisiä tehtäviä ovat esimerkiksi demokratian tukeminen ja tilan antaminen erilaisille mielipiteille. Ylen poliittinen riippumattomuus on tämän johdosta tärkeä asia.

Ylen tulee tuottaa kotimaista kulttuuria, pitää esillä sivistys- ja tasa-arvoasioita, lähettää lastenohjelmia ja hartausohjelmia. Kielellisen tasa-arvon toteuttaminen on keskeinen julkisen palvelun tehtävä. Suomen ja ruotsinkielisten palvelujen lisäksi Ylen on tuotettava palveluita saamenkielillä, romanikielellä ja viittomakielellä. Erityisryhmistä mikään ei muodosta suurta ja kaupalliselta kannalta merkittävää yleisöpotentiaalia. Kansalaisten tasa-arvon ja demokratian toteutumisen kannalta on kuitenkin välttämätöntä, että nämä ryhmät ovat palvelujen piirissä.

Mietinnössä todetaan, että eri kieliryhmien ja erilaisten erityis- ja vähemmistöryhmien kohdalla Yleisradio on käytännössä ainoa palvelujen tarjoaja. Aivan oikein mietinnössä linjataan, että Ylen julkisen palvelun tehtävästä seuraa se, että erityisryhmille suunnattuihin palveluihin käytetään suhteessa enemmän resursseja kuin mikä on näiden ryhmien osuus katsoja- tai kuulijakunnasta. Valiokunta on erityisesti nostanut esiin haasteen viittomakielisten palveluiden lisäämisestä sekä saamenkielisten uutis-, ajankohtais- ja lastenohjelmien aseman vahvistamisesta.

Viestintäkentän muuttuessa nopeasti uuden teknologian käyttöönoton takia Yle on joutunut uudenlaiseen kilpailuasetelmaan, vaikkei markkinaehtoisesti toimikaan. Tilastotiedot kertovat, että Yleisradio pärjää loistavasti. Maksu-TV-kanavat eivät ole vieneet katsojia Yleltä vaan pikemminkin kaupallisilta yhtiöiltä. Niin TV- kuin radiopuolella yleisön suhde yhtiön tuotantoon on kilpailijoihin verrattuna vahvaa. Internetiin rakennetut verkkopalvelut ovat nopeasti löytäneet laajenevan yleisönsä. Yle menestyy myös verkossa monipuolisten ja luotettavien palvelujensa ansiosta.

Ylen uutis- ja asiaohjelmien koetaan edustavan vahvaa eettisyyttä ja luotettavaa asiantuntijuutta. Ylen panos kulttuurin luomisessa ja esiin nostamisessa on merkittävää sekä kansallisella että kansainvälisellä alueella.

Arvoisa puhemies

Yleisradion julkisen palvelun tehtävä on määritelty hyvin, eikä tämä määritelmä tarvitse päivitystä. Elämme aikaa, jona kansalaisten kiinnostus yhteiskunnallisia ja poliittisia asioita kohtaan on ollut laskusuunnassa. Tutkimusten mukaan tätä kehitystä voidaan olennaisella tavalla hidastaa silloin, kun yhteiskunnassa on merkittävä julkisen palvelun profiililla toimiva mediayhtiö. Yleisradioyhtiön asema yleissivistyksen vahvistajana ja yhteiskunnallisen ymmärryksen, aktiivisuuden ja osallisuuden lisääjänä on samantapainen kuin laajalla kirjastolaitoksella.

Ylen hyvän toiminnan rahoittaminen on keskustelun alla erityisesti ensi keväänä. On tärkeätä että rahoitusta pohtiva työryhmä voi tehdä työnsä rauhassa. Lähtötilanteessa on hyvä muistaa, että potentiaalisia lupamaksutuloja on nykytilanteessa kymmenien miljoonien arvosta. Haasteena on löytää keinot, joilla vapaamatkustajat motivoidaan osallistumaan lain edellyttämällä tavalla Yleisradiotoiminnan rahoittamiseen. Tämän haasteen kohtaamisessa Yle ansaitsee vahvaa tukea niin eduskunnalta kuin Viestintävirastoltakin. Yle voi itse motivoida vain porkkanalla, keppiä sillä ei ole käytettävissään. Yleisradioyhtiöllä ei ole valtuuksia eikä sen tehtäviin kuulu huolehtia TV-lupamaksujen perinnästä.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu