Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Mynämäen Ty 60 vuotta

06.12.2007

Juhlapuhe

Mynämäen Sos.dem. Työväenyhdistys 60 vuotta

Mynämäki 2.12.2007

Mynämäen työväenyhdistys viettää 60-vuotisjuhliaan. Ikänsä puolesta yhdistys kuuluu niin sanottuun suureen ikäluokkaan. Sodan raskaat vuodet olivat jääneet taakse kun yhdistys perustettiin 5. lokakuuta 1947. Kaivattu rauha oli koittanut. Maassa alkoi sodasta toipumisen ja yhteiskunnan jälleenrakentamisen aika. Luovutetun Karjalan siirtoväen asuttaminen alkoi. Tämä vaati uutta rakennustoimintaa. Sotakorvausten edellyttämä teollinen toiminta käynnistyi. Maataloustyö tarvitsi työvoimaa maanviljelyksen laadulliseen ja tuotannolliseen kehittämiseen. Vaikka sodan jättämät arvet olivat syvät ja kipeät, katseet suuntautuivat tulevaisuuteen. Halu ja tahto turvallisuuden, vaurauden ja hyvinvoinnin lisäämiseen oli vahva.

Myös poliittinen elämä alkoi hahmottua uudella tavalla. Ulkopolitiikassa päälinjaksi tuli rauhantahtoinen naapuruus entisen vihollisen, itäisen naapurimme Neuvostoliiton kanssa. Haluttiin rakentaa sellaista naapuruussuhdetta, joka takaisi Suomen kansallisen itsenäisyyden, oman kielen, kulttuurin ja yhteiskuntajärjestyksen, mutta joka samalla herättäisi ja vahvistaisi luottamusta Neuvostoliiton taholla. Työväenliikkeen perinteiden sisällä olleet erilaiset ajattelutavat johtivat siihen, että Sosialidemokraattisen puolueen tehtäväksi kotimaassa tuli olemassa olevan yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen radikaaleja yhteiskunnan muutosvaatimuksia vastaan. Yhteistyö ja rauhantahtoinen naapuruus Neuvostoliiton kanssa ei sosialidemokraattien mielestä tarkoittanut sitä, että suomalaisen työväenliikkeen olisi tullut seurata Neuvostoliiton kommunistisen puolueen tietä. Sosialidemokraateista tuli keskeinen sodanjälkeisen Suomen rakentaja ja uudistaja, sekä yhteistyökumppani muille demokraattisille poliittisille liikkeille.

Sodan jälkeisessä tilanteessa Sosialidemokraattinen puolue jatkoi isänmaan rakentamista niistä lähtökohdista, jotka se oli asettanut jo Forssan puoluekokouksessa 1903. Jälleenrakennuskausi merkitsi työtä ja laajaa toimeliaisuutta. Kansantulo kasvoi vahvasti. Yhteiskunnalliset haasteet olivat suuria. Työelämän oloja kuten työaikalakeja ja työsuojelua oli kehitettävä. Koulutusta, terveydenhuoltoa, sosiaaliturvaa ja vakuutusturvaa oli vahvistettava. Siirtoväen asuttaminen sekä sodassa vammautuneiden hoito ja huolto oli järjestettävä. Sotaleskien ja orpojen turvasta oli huolehdittava. Lapsiperheiden ja naisten asemaa oli kohennettava.

Sodan jälkeen maahamme syntyi nopeasti myös uutta yhdistystoimintaa. 40-luvulla ja 50-luvulla perustetut työväenyhdistykset olivat osa tätä uutta yhteisöllisyyttä. Ihmiset löysivät toisensa samojen harrastusten tai samojen aatteiden tai kysymysten parissa. Perustettiin yhdistys paikaksi, jossa yhteisistä asioista voidaan keskustella. Ja myös siinä toivossa, että yhdistykseen saadaan kootuksi yhteistä voimaa sen verran, että voidaan kehittää ja muuttaa maailmaa omalla paikkakunnalla siten kuin tarpeelliseksi nähtiin. Poliittinen yhdistys syntyi tarpeesta käsitellä yhteiskunnallisia kysymyksiä ja luoda pohjaa johdonmukaiselle poliittiselle vaikuttamiselle paikkakunnalla.

Mynämäen työväenyhdistyksen startti oli reipas mutta muutaman vuoden jälkeen toiminta hiipui. Yhteisöllisyyden toteuttamiseen ei nähtävästi löytynyt riittävästi aikaa ennen kuin tultiin 50-luvun puoliväliin. Työväenyhdistyksen säännöllisemmän ja sittemmin hyviin tuloksiin johtaneen toiminnan katsotaan alkaneen noin 50 vuotta sitten. Vuosien myötä yhdistys on saanut sosialidemokraattien ehdokkaista ensin yhden valtuutetun, sitten lisää väkeä kunnanvaltuustoon. Osana sosialidemokraattista puoluetta yhdistys on kirkastanut paikkakunnalla sosialidemokraattisen liikkeen poliittista linjaa, tehtävää ja tavoitteita. Työ on kantanut hedelmää. Siitä konkreettisena merkkinä on seitsemän valtuustopaikkaa mukaan lukien puheenjohtajuus. Tämä on merkittävä saavutus tämänkaltaisella, ainakin ulkonaisilta piirteiltään maaseutumaisella paikkakunnalla.

Tilastojen mukaan sosialidemokraatit ovat paikkakunnalla lisänneet kannatustaan myös presidentinvaaleissa ja viime eduskuntavaaleissa. Kiitos hyvien ehdokkaiden ja erinomaisen vaalityön ja kampanjoinnin! Ensi vuonna edessä olevat kunnallisvaalit asettavat kiinnostavan haasteen puolueellemme. Onhan kyseessä ensimmäinen kerta kun kunnallisvaalit käydään Mynämäen ja Mietoisten kuntaliitoksen jälkeen. Kunnallisvaalit ovat sosialidemokraattien kannalta myös valtakunnallisesti erityisen kiinnostavat siksi, että odotamme selvää merkkiä siitä, että puolueen kannatus on lähtenyt nousuun viime eduskuntavaalien tuloksen jälkeen.

Kansantaloutta koskevissa puheenvuoroissa on viime aikoina viitattu yhä useammin siihen, että suuret ikäluokat ovat siirtymässä pois työelämästä. On kysytty, kuka sitten tekee työt, hoitaa lapset ja vanhukset, kun suuret ikäluokat ovat siirtyneet eläkkeelle. Eduskunnan säätämä laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta pyrkii osaltaan vastaamaan tähän haasteeseen. Kuntien yhteistoiminnan kehittämisellä pyritään tehostamaan toimintoja, niin että vähenevä väki riittäisi palvelujen tuottamiseen. Käytössä olevat käsiparit pyritään sijoittamaan mahdollisimman pitkälti asiakastyöhön ja hallinnon rakenteita pyritään yksinkertaistamaan ja keventämään. Mynämäellä on tähän liittyvää selvitystä tehty juuri nyt Nousiaisten kunnan kanssa. Asia on täällä todella ajankohtainen.

Vaikka Mynämäen työväenyhdistys kuuluukin sodan jälkeen syntyneisiin suuriin ikäluokkiin, toivon ettei se vielä suunnittele eläkkeelle siirtymistä. Työväenyhdistysten joukossa Mynämäki kuuluu varhaiseen keskiluokkaan. Tästä on osoituksena se, että yhdistyksen toimintakyky on viimeaikoina pikemminkin parantunut kuin heikentynyt.

Paikallisilla työväenyhdistyksillä on ollut keskeinen rooli suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä. Tätä ei ehkä aina ole tiedostettu tai muistettu todeta. Mutta on ihan selvää, että poliittinen puolue saa voimansa ja vaikuttavuutensa ruohonjuuritasolta, alhaalta päin. Kun sosialidemokraatit sanovat olleensa keskeisin poliittinen voima suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa, on tämä voima ollut mahdollista vain sen takia, että tarvittava valta on saatu kansalta. Kansanliikkeen, jollainen poliittinen puolue pohjimmiltaan on, kosketuspinta kansaan toteutuu paikallisella tasolla ja paikallisten työväenyhdistysten kautta. Kansanliikkeen elämällä ei ole jatkuvuutta, jos se kuvittelee voivansa toimia vain television, radion tai muun median välityksellä. Poliittinen puolue tarvitsee elääkseen kasvokkaista kosketusta ihmisiin arjen keskellä.

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Siitä, mitkä ovat yhteisiä asioita, ei voida tehdä yksipuolista päätöstä jossain ylhäällä, etäällä ja kaukana. Työväenliikkeen alusta asti tavoittelema demokraattinen, kansanvaltainen ja tasa-arvoinen järjestelmä tarkoittaa sitä, että jokaisella on mahdollisuus osallistua keskusteluun siitä, mitkä ovat tärkeitä asioita. Minkälaista oikeudenmukaisuutta minä haluan, minkälaista solidaarisuutta haluan itse toteuttaa, mitä vapauksia on puolustettava, mitä vastuuta yksilölle kuuluu jne. Näistä asioista on saatava vapaasti ja avoimesti keskustella sosialidemokraattisen puolueen sisällä niin jäsenistön kuin kiinnostuneiden äänestäjienkin kesken. Tähän keskusteluun tarvitaan tänäkin päivänä paikallisia yhdistyksiä. Yhdistykset ovat samalla välineitä ajatusten kokoamiseen ja järjestämiseen, niin että ne voidaan kuljettaa puolueen periaateohjelmia ja linjauksia koskeviin keskusteluihin valtakunnan tasolle saakka.

Hyvät kuulijat

Eduskuntavaalien tulos on käynnistänyt sosiaalidemokraattisessa puolueessa laajan uudistumiskeskustelun. Parhaillaan useat työryhmät valmistelevat tulevan kesän puoluekokousta. Työryhmien tuottama materiaali tulee keväällä arvioitavaksi myös paikallisissa yhdistyksissä. Lausuntojen kautta on mahdollisuus osallistua puolueen politiikkalinjauksia ja rakenteellisia uudistuksia koskevaan sisältökeskusteluun. Tämä on tärkeä asia.

Puolueen tulevaisuuden kannalta avainasemassa on se, miten yhdistykset paikallisella tasolla tavoittavat jäseniään ja erityisesti miten onnistutaan tavoittamaan heitä, jotka voisivat harkita liittymistä puolueen jäseneksi ja toimintaan. Puolueen paikallista toimintaa ja kontakteja paikkakuntalaisiin ei voida hoitaa valtakunnan tasolta. Jos kontaktit halutaan pitää ja kiinnostusta vahvistaa, on toimittava siellä, missä ollaan kaikkein lähimpänä ihmisiä. Paikalliset työväenyhdistykset ja siellä toimivat aktiiviset jäsenet ovat tässä korvaamattomia.

Hyvät kuulijat

Matti Vanhasen II hallitus aloitti työnsä kehumalla hallitusneuvotteluja poikkeuksellisen hyvähenkisiksi. Hallitusohjelmaa hallitus itse arvioi harvinaisen sosiaaliseksi. Nyt kun hallitus on hoitanut maan asioita runsaan puolen vuoden ajan, näyttää tilanne toisenlaiselta. Oppositiolle on tarjoutunut monia perustellun arvostelun paikkoja. Erityistä huolta sosialidemokraatit ovat kantaneet siitä, että kuntien valtionosuudet eivät riitä tasapainottamaan heikoimpien kuntien taloutta. Omassa vaaliohjelmassamme esitimme suurempaa panostusta kuntien sosiaali- ja terveydenhoidon vahvistamiseen kuin muut suuret puolueet. Valitettavasti emme päässeet näitä linjauksia toteuttamaan. Kunnista merkittävä osa joutuu nyt korottamaan veroprosenttiaan.

Sosialidemokraattien tehtävä kunnissa ei ole helppo. Uskon, että puolueen perustavat arvot auttavat vaikeissakin tilanteissa tekemään johdonmukaista politiikkaa, jossa heikoimmassa asemassa olevien auttaminen on keskeistä. Sosialidemokraatit ovat koko sodanjälkeisen ajan toimineet yhteistyöpuolueena valmiina rakentavaan kumppanuuteen toisten poliittisten puolueitten kanssa. Selkeät arvot, korkea asiantuntemus ja rakentava kumppanuus ovat olleet tärkeitä periaatteita poliittisessa toiminnassamme. Nämä muodostavat perustan poliittiselle uskottavuudelle niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla. Vaikka valtakunnallisella tasolla hallitus-oppositioasetelmat ajoittain vaihtuvat, on pitkässä juoksussa totta, että maata on yhteistyöllä rakennettava.

Haasteet eivät ole muuttumassa helpommiksi. Siksi tarvitaan tänään ja jatkossa viisaita rakentajia, selkeitä arvoja, korkeaa asiantuntemusta ja hyvää yhteistyötä.

Lausun parhaat onnittelut Mynämäen työväenyhdistykselle juhlapäivän johdosta. Kiitän yhdistystä työstä isänmaan, puolueen ja paikkakunnanihmisten hyväksi sekä toivotan yhdistykselle parhainta menestystä.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu