Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Suomalaiset tarvitsevat monipuolisen ja moniarvoisen median

25.06.2015

Täysistunnossa 24.6. PTK 24/2015 Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2014

Arvoisa rouva puhemies! Yleisradion toimintaympäristö on nopeassa muutoksessa. Tiedon ja kaikenlaisen informaation digitalisaatio avaa koko ajan kehittyvän ic-teknologian mahdollistamia uusia välineitä informaation käsittelyyn ja jakeluun. Muutos näkyy paitsi loistavana mahdollisuutena, myös erityisen suurena haasteena kaupallisen median puolella. Perinteinen printtimedia menettää asemiaan. Alan toimijat ovat kuumeisesti miettineet keinoja hankkia tilaaja- ja mainostuloja nettipohjaisista julkaisuistaan. Kun mainosmarkkinoiden tilanne talouden matalasuhdanteen johdosta on samaan aikaan alavireinen, on seuraukset nähty laajoina henkilöstövähennyksinä kaupallisissa yhtiöissä niin printti- kuin sähköiselläkin puolella. Sähköisen median selviytymistaisteluun oman kivuliaan lisänsä tuo kansainvälisten viihdejättien tulo suomalaistenkin kuluttajien ulottuville.  
 
Suomalaisen kulttuurin ja kotimaisen journalismin kannalta kehityssuunta ei näytä valoisalta. Aika näyttää, onnistutaanko nettipohjaisiin julkaisuihin löytämään sellainen maksullisten sisältöjen ja mainosmyynnin yhdistelmä, joka ylläpitää kotimaisen kulttuurin ja journalismin erityisasemaa ylitse vyöryvän kansainvälisen tarjonnan paineessa. Hallintoneuvoston näkemys on, että suomalaiset tarvitsevat Ylen ohella monipuolisen ja moniarvoisen kaupallisen median. Monipuolinen mediakenttä on paras tae sananvapauden laajalle toteutumiselle.  
 
Tässä kaupallisen median vaikeassa asetelmassa Yleisradion merkitys korostuu. Vakaan rahoituksensa turvin Yle kykenee panostamaan sisältöihin ilman pohdintaa taloudellisesta kannattavuudesta. Ylellä on suomalaisessa mediakentässä erityisasema. Se ei kilpaile tilaajista, eikä se saa hakeutua etsimään tuloja mainosmarkkinoilta. Hallintoneuvoston näkemys on, että kilpailun puuttuminen ei saa merkitä sitä, että Yle ei lainkaan uudistuisi tai kehittäisi toimintojaan.  
 
Vuosi 2014 oli Ylessä vahva kehittämisen ja toimintaa uudistavien muutosten vuosi. Yleisön median käyttötavat muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Yle pyrkii vastaamaan tähän vahvistamalla verkko-osaamistaan niin sisällöissä, palveluissa kuin jakeluissakin. Yle Areenan asemaa on edelleen vahvistettu sisältöjen jakelukanavana. Yleisö löytää Areenasta sisältöjä silloin kun haluaa ja pystyy seuraamaan niitä erilaisista päätelaitteista. Perinteiset broadcast-lähettämiseen perustuvat televisio ja radio ovat edelleen pääasiallinen Ylen sisältöjen jakelutie, mutta nopein kasvu on nettipuolella. 
Strategian painottuminen verkkojakelun kehittämiseen näkyi kertomusvuonna Ylessä laajoina yt-neuvotteluina. Yt-neuvotteluissa oli lähes kolmannes henkilöstöstä, toistatuhatta henkeä. Toimintoja organisoitiin uudelleen, ja monien tehtävät muuttuivat. Lähinnä teknologiapuolella päädyttiin myös irtisanomisiin, kun toimintojen tehostaminen sitä edellytti. Irtisanomisten määrä jäi lopulta pienemmäksi kuin aluksi arvioitiin. Vakituisia työsuhteita jouduttiin lopettamaan 67 pelätyn 180:n sijasta. Tämä vastasi hallintoneuvoston toivetta siitä, että muutoksessa tulisi tarkoin tutkia mahdollisuudet henkilöstön uudelleen kouluttamiseen. 
 
Ylen lisääntynyt läsnäolo netissä toteuttaa yhtiön strategista tavoitetta palvella kaikkia suomalaisia. Vaikka Ylen ei taloutensa takia tarvitse etsiskellä suuria yleisöjä, edellyttää Yle-veron legitimiteetti, oikeutus, että jokainen Yle-veron maksaja voi löytää jotain itselleen merkityksellistä Ylen tarjonnasta ja Ylen käyttämiltä jakelukanavilta. 
 
Ylen kehittämisessä merkitystä on yleisöpalautteella. Uusi teknologia mahdollistaa aikaisempaa helpommin yleisön osallistumisen ohjelmiin ja niiden kehittämiseen. Ylen mandaatti verkossa perustuu lakiin yleisradio-osakeyhtiöstä, jossa määritellään Ylen tehtävä. Tuon lain7 §:ssä todetaan: "Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti.” 
 
Arvoisa puhemies! Suomalaisten suhdetta Yleen selvittelevässä tutkimuksessa kävi ilmi, että 87 prosenttia suomalaisista luottaa Yleisradioon erittäin paljon tai melko paljon. Enemmistö on sitä mieltä, että Yle on hoitanut julkisen palvelun tehtävänsä hyvin tai erittäin hyvin. Yhä useampi kokee, että Yle on tärkeä yhteiskunnalle ja että sillä on merkitystä myös omassa median käytössä. 
Kertomusvuoteen sisältyi isoja urheilutapahtumia. Talviolympialaiset ja jalkapallon MM-kisat rasittivat yhtiön taloutta niin, että viime vuoden tulos on vajaat 5 miljoonaa euroa tappiollinen. Sovitun talouslinjauksen mukaisesti talous tasapainottuu jälleen vuosina, jolloin mittavia ja esitysoikeuksiltaan kalliita urheilun suurtapahtumia ei ole ohjelmistossa.  
 
Osana julkisen palvelun tehtävää ovat olleet uudet avaukset yhteiskunnallisten sisältöhankkeiden puolella. Tällaisia ovat olleet muun muassa vanhustenhoitoon paneutunut Hoivakoti kuntoon -ohjelmasarja ja saariston ongelmia käsitellyt Fixa skärgården. Ohjelmien tekotapa on mahdollistanut yleisön aikaisempaa vahvemman osallistumisen ohjelmien toteutukseen. Merkittävä satsaus yhteiskunnallisen tuotannon puolella oli keväällä 2014 toteutettu eurovaaliehdokkaiden vaaligalleria, jossa jokainen ehdokas haastateltiin nettijakelussa katsottavaksi. Samaa konseptia sovellettiin menestyksellisesti myös kuluneen kevään eduskuntavaaleissa. Hanketta voi pitää demokratian ja tasa-arvon kannalta merkittävänä: jokainen ehdokas sai maksutta neljä minuuttia aikaa päämedian nettisivuilla. 
 
Yleisradio on kertomusvuonna toteuttanut hallintoneuvoston vahvistamaa strategiaa. Yhtiö on lisännyt panostuksia vähemmistökielten ja erityisryhmien palveluihin. Saamenkielistä ohjelmatarjontaa on lisätty: ohjelmia lähetetään nyt kaikilla saamen kielillä. Televisio-ohjelmien tekstitystä on kasvatettu ja näin vahvistettu kuurojen kieliryhmän perusoikeuksien toteutumista. Strategiansa mukaisesti Yle on kasvattanut hankintoja kotimaisilta riippumattomilta tuotantoyhtiöiltä. Hankintojensa kautta Yle toteuttaa tehtäväänsä kotimaisen kulttuurin vahvistajana. Ylellä on tärkeä rooli isona elokuvan, draaman ja kulttuurin alueen tuotantojen ostajana. Hallintoneuvosto on pitänyt tätä tärkeänä keinona vahvistaa kotimaista kulttuuria, jonka on työlästä kilpailla isolla rahalla tehdyn kansainvälisen viihteen kanssa. 
 
Arvoisa puhemies! Hallintoneuvoston tärkeimpiin vuosittaisiin päätöksiin kuuluu Yleisradion hallituksen valitseminen. Olemme pyrkineet siihen, että vuosittain hallituksessa vaihtuu yksi tai kaksi henkilöä. Näin turvataan sekä uusiutuminen että jatkuvuus. Kertomuskauden päättyessä hallituksen puheenjohtajan, vuorineuvos Kari Neilimon runsaan kuuden vuoden mittainen kausi puheenjohtajana päättyi. Hallintoneuvoston käsityksen mukaan Neilimon ansiot Ylen hallinnon, organisaation ja johtamisen kehittämisessä ovat merkittävät. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Helsingin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmsson. 
 
Arvoisa puhemies! Hallintoneuvosto jättää kertomuksensa eduskunnan arvioitavaksi. Kertomuksen liitteenä on saamelaiskäräjien lausunto. 
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu