Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Puhe Raisiossa vapunpäivänä 2015

01.05.2015
MUUTOKSET MAHDOLLISIA PUHUTTAESSA
 

Hyvät toverit, vapunviettoon kokoontuneet ystävät,
 
Sosiaalidemokraattisen puolueen historia ja saavutukset ovat vertaansa vailla Suomen historiassa. Forssan
ohjelman tavoitteista yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, 8 tunnin työpäivä, ilmainen peruskoulu sekä sosiaaliturva
ovat vakiintuneet suomalaisen yhteiskunnan peruskiviksi. Suuri osa asetetuista tavoitteista on toteutunut.
Jotkut ovat tästä päätelleet, että samalla on Sdp käynyt tarpeettomaksi.

Näin ei kuitenkaan ole. Suomalaisten arjessa on edelleen pulmia, joihin on etsittävä korjausta. Lisäksikuulemme tänä päivänä voimistuvia ääniä, jotka esittävät vaatimuksia näiden saavutusten hitaaksi murentamiseksi.
Ne vaatimukset johtaisivat eriarvoisuuden kasvuun ja turvattomuuden lisääntymiseen. Hyvinvointivaltion julkisten palvelujen murentaminen merkitsisi paluuta luokkayhteiskuntaan. Tälle kehitykselle on sosiaalidemokraattinen aate tärkein poliittinen vastavoima myös tänä päivänä.

Forssan ohjelman julkistamisen jälkeen vuonna 1903 Suomi on kehittynyt maatalousyhteiskunnasta vauraaksi, huipputeknologiasta ja koulutuksesta ammentavaksi yhteiskunnaksi. Emme puhu torppareista, mäkitupalaisista, maattomista. Silti nykypäivän työelämässä on menneiden aikojen torppareihin ja päivätyöläisiin rinnastettavia. Vaikka keskimääräinen varallisuus ja taloudellinen turva ovat vahvistuneet, joutuu
moni ansaitsemaan elantonsa useasta työstä ja pätkistä, vaikka haluaisi pysyvämpää.

Toiset puolestaan ovat pakon sanelemana jättäneet palkkatyön ja siirtyneet yksinyrittäjän vapauteen ja epävarmuuteen. Yrittämisen vapaudesta on kehittynyt käytännön pakko ammatinharjoittamiseen. Tällainen yrittäjyys ei voi olla se selkäranka, jonka varaan maan talouskehitys, kestävä työelämä ja Suomen menestys rakentuvat. Uuden nousun pohjaksi tarvitaan järeämpiä keinoja ja isomaa näkymää.

Puolueet valmistautuvat parhaillaan hallitusneuvotteluihin. Sdp on eilen antanut Keskustan puheenjohtaja Sipilälle vastaukset eduskuntaryhmille annettuihin kysymyksiin. SDP esittää, että seuraava hallitus laatii vientivetoisen kasvustrategian. Tämän strategian tulee koko ihmiskuntaa
koskevien ongelmien ratkaisemiseen. Yhteiset ongelmat vaativat ponnistelujamme ja antavat meille työtä. Näitä ovat ilmastonmuutoksen torjuminen, uusiutuva energia ja energiatehokkuus, luonnonvarojen kestävä käyttö, kiertotalouden ratkaisut, arktisen alueen käyttö sekä digitalisaatioon. Valtion ja kuntien tulee olla tässä työssä aktiivinen ja aloitteellinen. Tämä vaatii vahvempaa panostamista tutkimukseen.
Vain siten voi Suomi nostaa itsensä maailman kärkeen.

Viennin rahoituksen byrokratialoukut tulee poistaa. Yritysten kykyä päästä kansainvälisille markkinoille tulee valtiovallan toimin päättäväisesti edistää. Tavoitteena on turvata olemassa olevat työpaikat, lisätä vientiyritysten määrää ja suunnata vientiä uusille, kasvaville markkinoille. Julkisten investointien ja hankintojen avulla voidaan vahvistaa yritysten edellytyksiä kasvaa ja löytää paikkansa myös vientimarkkinoilla.
Sdp:n näkemys on, että vientiteollisuuden kilpailukyvyn tukemiseksi on pidättäydyttävä vientiteollisuuden
kustannuksia nostavista kansallisista päätöksistä.

Liikenneväylien ylläpitoon on tehtävä tasokorotus ja kehittämiseen varattava riittävät resurssit. Perusväylänpidosta ja kehittämishankkeista päätettäessä on otettava huomioon elinkeinoelämän, kasvukeskusten ja ihmisten liikkumisen tarpeet koko Suomen alueella.
Tiedämme että Varsinais-Suomella on omat perustellut tarpeensa liikenneväylien parantamisen puolella. Ne liittyvät maantien runkoverkkoon ja strategisiin ratayhteyksiin joilla parannetaan yritysten ja elinkeinoelämän pärjäämistä on sitten kyse satamista tai isoista teollisuuslaitoksista.

Palvelualojen merkitys kasvaa niin työllisyyden kuin vientitulojen näkökulmasta. Palvelualojen nopeammaksi kehittämiseksi tulee luoda oma, näitä aloja koskeva elinkeino-, kasvu- ja työllisyysohjelma. Luovien alojen kuten kulttuurin kasvumahdollisuuksia tulee tukea erityisellä kehitysohjelmalla. Nyt on luotava uutta työtä ja pidettävä huolta työntekijöistä, jotka ovat lomautus- tai irtisanomisuhan alla. Moni suomalainen
elää tällä hetkellä suuressa epävarmuudessa.

Varsinais-Suomessa Turun telakka ja Uudenkaupungin autotehdas ovat osoituksia siitä, että uudet alut ovat mahdollisia ja työpaikkoja voidaan myös onnistua turvaamaan. Valtion mukana ololla telakan omistusjärjestelyissä oli ratkaiseva merkitys uuden, valoisamman tulevaisuuden näköalan synnyttämisessä. Tilauskirjat täyttyvät ja mikä parasta, toimintaa kehitetään nyt aktiivisesti.
Murhetta koteihin ovat sen sijaan tuottaneet Sandvikin ja Pukkilan toimintojen uudelleen järjestelyt. Epävarmuus ja huoli tulevaisuudesta ovat koskettaneet satoja perheitä. Työn juhlapäivänä vuonna 2015 me tiedostamme kipeästi sen, miten työn ja toimeentulon epävarmuus painaa yksilöitä ja koko yhteisöämme. Kun nykyisiä työpaikkoja katoaa alta, on julkisen vallan käytettävä omat mahdollisuutensa uusien työpaikkojen
synnyttämiseksi ja löytämiseksi.
 
Hyvä kuulijat,
Työttömyydestä kärsii Suomessa lähes 350 000 ihmistä. Korkeampi työllisyysaste on keskeinen edellytys julkisen talouden vankistamiselle ja hyvinvointipalveluiden turvaamiselle. Tulevan hallituksen ydintehtäviä on työllisyysasteen nostaminen.
Suurin haaste työttömyydessä on työttömyysjaksojen pitkittyminen. Yhä useammalla työttömyyteen joutuvalla on vaikeuksia päästä takaisin työmarkkinoille. Työnsä lopettavan hallituksen toimet ovat kuitenkin mahdollistaneet ennätyksellisen 130 000 ihmisen pääsyn koulutukseen, tuettuun työhön tai muuhun aktiivitoimeen.
Tukea työn syrjässä pysymiseen ja osaamisen vankistamiseen tarvitaan kuitenkin edelleen.

Työllisyysmäärärahoista ei ole varaa tinkiä. Kyse on paitsi ihmisten toimeentulosta ja kiinnittymisestä yhteiskuntaan, myös julkisen talouden kestävyydestä: jo yhden päivän lyhennys työttömyyden keskimääräiseen kestoon tuo noin 27 miljoonaa euroa yhteistä hyvää julkiseen talouteen.
Ikävä tosiasia on, että tehokkaillakaan toimilla kaikki eivät pääse avoimille työmarkkinoille. Niille ihmisille, joiden tosiasiallinen työllistyminen ei ole todennäköistä, tulee toteuttaa kestävien kriteerien ja yksityiskohtaisten arvioiden perusteella henkilökohtainen eläkeratkaisu.

Ensiarvoisen tärkeää on tukea jokaisen nuoren henkilökohtaista koulutus- ja työllistymispolkua ja estää syrjäytyminen mahdollisimman varhain. Nuorisotakuu on osoittautunut tarpeelliseksi ja estänyt nuorten pitkäaikaistyöttömyyttä. Nuorisotakuuta pitää myös kehittää edelleen. Sosialidemokraattien ajama, uudistettu sosiaalihuoltolaki takaa jokaiselle syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle oman, henkilökohtaisen tuen.
Suomessa ei vieläkään ole kunnolla herätty työttömyyshaasteen mittavuuteen. Kuluvalla hallituskaudella on uudistettu palkkatukea, tuotu lakisääteisesti yhteen kuntien, Kelan ja TE-toimistojen palvelut pitkittyvästä työttömyydestä kärsiville sekä edistetty kuntien ja valtion työnjakoa työllisyydenhoidossa. Nyt luotuja malleja tulee kehittää edelleen. Ilman työtä ei synny talouskasvua. Kyse on poliittisista arvovalinnoista.

Sosialidemokraateille on selvää, että työ, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo tulee asettaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa etusijalle.
Oikeudenmukaisuuden tulee näkyä niin palkassa kuin keskinäisessä kunnioituksessa työpaikoilla. Palkkio hyvästä tuloksesta kuuluu kaikille, ei vain johtajille. Johtajien kohtuuttomat palkitsemiset jäytävät oikeudentuntoa. Monet kansainväliset selvitykset ovat osoittaneet, että kohtuullisina pysyvät tuloerot luovat pohjaa toimivalle yhteiskunnalle ja myös kilpailukyvylle. Tätä vahvuutta Suomella ei ole varaa hukata. Poliittisilla päättäjillä on suuri vastuu varmistaa, että kaikki suomalaiset voivat kokea elävänsä yhteiskunnassa, jossa työstä palkitaan oikeudenmukaisesti.

Hyvät kuulijat,
SDP haluaa, että Suomeen saadaan kattava, maltillinen ja pitkäaikainen työmarkkinaratkaisu. Ratkaisun tulee tukea sekä reaalista että kustannuskilpailukykyä. Valtio voi tukea tätä ratkaisua kotimarkkinoiden kysyntää tukevilla pieni- ja keskituloisille palkansaajille ja eläkkeensaajille suunnattavilla veronkevennyksillä, kasvua edistävillä toimenpiteillä sekä toteuttamalla ratkaisuun sisältyviä työelämää, tuottavuuden parantamista ja sosiaaliturvaa koskevia lainsäädäntömuutoksia.
Jotta Suomi saadaan pysymään liikkeessä ja talouden rattaat pyörimässä, tarvitaan vahvaa yhteistyön henkeä. Uuden hallituksen on viisasta ottaa työmarkkinajärjestöt tiiviisti mukaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Kattava kasvu- ja työllisyyssopimus odottaa jatkoaan. Yhteistä venettä keikuttavat puheet eläkesovun uudelleentarkastelusta on syytä unohtaa. Nyt tarvitaan yhteishenkeä ja keskinäistä luottamusta.

SDP on turvallisuusliike, työn liike, oikeudenmukaisuuden liike, mutta myös kykenevä vastuunkantoon ja muiden kanssa yhteistyöhön. Rohkeutta, avoimuutta ja oikeudenmukaisuuden tunnetta kaivataan erityisesti tässä ajassa myös muilta puolueilta.
SDP:n mielestä on oikeudenmukaista ja perusteltua, että vaikeassa tilanteessa verotusta voidaan kiristää niiden kohdalla joilla on paras veronmaksukyky. Näin voidaan varmistaa julkisen talouden sopeutuksen oikeudenmukainen kohdentaminen. Verotuksen rakennetta tulee kehittää työllisyyttä tukevaan suuntaan. Verotuksen tärkeä periaate on, että veroja maksetaan maksukyvyn mukaan.

Hyvät toverit,
Menneitä eduskuntavaaleja on tulokseltaan turha kiitellä, tappio on selvä. Me emme onnistuneet vakuuttamaan äänestäjiä viestillämme. Jälleen miltei kolmannes äänioikeutetuista jätti äänestämättä. Perustuslain mukaan valta kuuluu kansalle. Vaaleissa 30% päätti antaa oman äänioikeutensa toisten käytettäväksi. Maan suunnasta päättivät ne jotka kävivät äänestämässä, eivät ne, jotka jättivät äänestämättä.
Eduskuntavaaleilla on väliä. Vaalin tulos on aina oikea, eikä siitä voi valittaa. Vaaleissa ratkaistiin se, minkälainen eduskunta muodostaa hallituksen. Vaalituloksesta ovat vastuussa sekä ne, jotka äänestivät että ne, jotka jättivät äänestämättä. Tasavallan hallituksella on eniten valtaa päättää Suomen suunnasta. Jos maahan syntyy porvarihallitus, siitä ovat vastuussa myös ne jotka jättivät äänestämättä.
Sdp:n meno hallitukseen on vielä epävarmaa. On selvää, että ehtomme hallitukseen menolle ovat tiukat ja selkeät. Runsaan 16%:n kannatuksella vaikutusvaltamme eduskunnassa on suuri vain siinä tapauksessa että saamme keskeiset tavoitteemme kirjatuksi hallitusohjelmaan.

Hyvät kuulijat,
Sota Syyriassa ei ole loppunut. Pakolaisuus alueelta sekä väestön kärsimys jatkuu. Kysymys on humanitäärisestä katastrofista yksilötasolla, mutta myös poliittisen epävakauden lähteestä koko muutenkin herkän alueen tulevaisuudelle. Kysymys on myös yhä pahenevasta pakolaisongelmasta, joka mitä suurimmassa määrin on myös EU:n jäsenvaltioiden taakkana jatkossa.
Välimeren pakolaistilanne vaati EU:lta nyt johdonmukaista ja tehokasta toimintaa. Toimenpiteitä tarvitaan pakolaisuuden syiden vähentämiseksi pohjoisen Afrikan alueelta. Tarvitaan sosiaalista ja taloudellista kehitystä alueen väestölle. Hyvinvointi luo vakautta. Tarvitaan myös kovaa puuttumista laittomaan siirtolaisten ja pakolaisten kuljetukseen Välimeren yli. Olemme nähneet liian monta tragediaa. Tuhansia menehtyi viime vuonna matkalleen ja viime viikkojen aikana ihmisiä on kerralla hukkunut sadoittain Välimeren aaltoihin.
 
Ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne Euroopassa on kiristynyt. Epävakauden taustalla on Venäjän toiminta Krimillä ja muualla Itä-Ukrainassa. Minskin rauhansopimuksesta huolimatta aseet eivät ole vaienneet. Ihmisiä kuolee ja koteja tuhoutuu. Venäjän toimet on tuomittu samalla kun neuvottelukosketusta ylläpidetään koko ajan.
Koko kansainvälisen yhteisön tavoite on, että Minskissä sovitun rauhansopimuksen ehdot laitetaan täytäntöön tämän vuoden loppuun mennessä. Vasta silloin paluu kestävään rauhaan ja edellytykset alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen voivat syntyä. Tämä tie tulee olemaan pitkä. Nyt on tärkeää, että Venäjä ja kaikki osapuolet tekevät kaikkensa tämän hauraan rauhan tien varmistamiseksi.
Tilanne Ukrainassa on heijastunut myös muualle Eurooppaan. Sotaharjoitusten määrä ja tiheys on kasvanut. Ylipäätään kaiken sotilaallisen toiminnan aktiviteetti on tihentynyt Euroopassa. Tämä koskee myös Naton toimintaa.

Tilanne Pohjoisen Euroopan alueella on edelleen vakaa. Suomen turvallisuuteen ei kohdistu uhkaa, mutta on selvää, että kiristyvä kansainvälinen jännitys heijastuu myös lähialueillemme. Se vaikuttaa kielteisesti myös taloutemme kehitykseen.
Suomen turvallisuuspolitiikka rakentuu toimivan aktiivisen ulkopoliittisen yhteistyön ja ajan tasalla olevan itsenäisen maanpuolustuksen varaan.
Suomi on jäsen Euroopan unionissa. Se ei ole sotilasliitto, mutta turvallisuusyhteisö perustuu jäsenvaltioiden keskinäiseen solidaarisuuteen. Suomi kannattaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistamista ja myös puolustusvoimavarojen yhteistä kehittämistä.

Nyt tiedämme, että EU jäsenyydellä on vahva turvallisuuspoliittinen ulottuvuus. Suomi ei ole yksin siten kuin oli talvisodan kynnyksellä yksin. Olemme aktiivisia jäseniä Naton kehittyvässä rauhankumppanuudessa. Pohjoismainen yhteistyö etenee myös puolustuksen alalla. Pohjolan kahden sotilaallisesti liittoutumattoman maan, Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on dynaamisessa kehitysvaiheessa.
Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa eikä näköpiirissä ole tarvetta tai syytä tämän muuttamiseen. Sosialidemokraattien mielestä keskeistä on että pidämme tulevaisuuden valinnat kaikissa tilanteissa omissa käsissämme. Turvallisuuspoliittinen perusratkaisu on uudelleen arvioitavissa, jos turvallisuuteemme liittyvät olosuhteet niin vaatisivat.

Turvallisuutemme rakentuu siis kokonaisuutena monipuolisen vaikuttamisen ja varautumisen varaan. Suomen rajat ovat vakaita ja rauhallisia. Suomen ulkopolitiikan tehtävänä on huolehtia siitä, ettei kenelläkään ole syytä epäillä, että maamme aluetta voitaisiin käyttää kenellekään vihamielisiin tarkoituksiin.

Hyvät kuulijat,
Eduskuntavaalit ovat takana. Työ Sdp:n eduskuntaryhmässä jatkuu. Kiitos osaltani kaikille teille jotka eri tavoin osallistuitte puolueen vaalityöhön. Teidän työpanoksestanne tulos ei ole kiinni. Ympäri Suomen tuhannet puolueaktiivit sekä yksityiset henkilöt ovat antaneet voimiaan ja aikaansa puolueen ja ehdokkaiden menestyksen eteen. Aatteemme ydin kantaa edelleen vaikka maailma ympärillämme muuttuu. Kansalaisten
yhdenvertaisuus, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, kaikkien mahdollisuudet nousta kykyjensä mukaan lähtökohdista huolimatta, heikommista huolenpitäminen sekä rauhan tavoittelu ovat arvoja jotka enemmistö suomalaisista voi allekirjoittaa. Näiden arvojen puolesta me tulemme ponnistelemaan.

 
Toivotan kaikille menestystä, kevään saapumista ja hyvää Vappua!
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu