Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Ihmisen suoja on tärkeämpi kuin investointisuoja

30.11.2014

julkaistu Iltalehden blogikirjoituksena 28.11.2014

EU:n ja USA:n vapaakauppaneuvottelut ovat käynnissä. Kaupankäynnin esteiden purkamisella haetaan vahvempaa taloudellista kasvua ja siten pohjaa paremmalle työllisyydelle ja kestävämmälle hyvinvoinnille. Komissio on arvioinut, että EU:n bkt kasvaisi runsaalla 100 miljardilla eurolla. Tältä osin on jokseenkin selvää, että vapaakauppaneuvottelujen tavoitteet ovat hyväksyttävissä. Ja siksi on luontevaa toivoa, että neuvottelut etenevät suotuisasti.
 
Prosessin aikana on kuitenkin herätetty myös epäilyksiä siitä, mitä muita tavoitteita eri osapuolet ovat neuvotteluille asettaneet. Kun kyse on kahden suuren talousalueen välisen kaupan vapauden lisäämisestä, millaisia silloin ovat vaikutusvaltaisimpien yritysten ja investoijien visiot ja tavoitteet? Mikä on se vapaus, jonka perään nämä tahot haikailevat? Minkälaisen sisällön ne antavat vapaakaupalle?
 
Yksinkertaisimmillaan vapaakauppa tarkoittaa kahden maan välistä sopimusta, jolla ne sitoutuvat purkamaan maiden välillä tapahtuvan kaupan esteitä. Esteitä on voitu asettaa oman kansallisen tuotannon ja yritysten toiminnan turvaamiseksi. Suojatulleilla on estetty tai rajoitettu tuontia, jonka koetaan uhkaavan kotimaista tuotantoa. Kansalliset säädökset on kirjoitettu siten, että kotimainen tuotanto on edullisemmassa asemassa kuin ulkomailta tulevat tuotteet.
 
Vapaakaupan ideana on purkaa tällaista säännöstöä siten, että ulkomailta tulevia tuotteita tai investointeja kohdellaan samalla tavalla kuin kotimaisia tuotteita ja investointeja. Kun kauppa on vapaata, ovat tuottajat, yritykset ja investoija lähtökohtaisesti yhdenvertaisessa asemassa.
 
EU:n ja USA:n välisistä neuvotteluista on tihkunut tietoja siitä, että vapaakauppa tarkoittaisi tämän lisäksi jotain muuta. Pelkona on, että uudessa vapaakauppaa ja investointisuojaa sopimuksessa EU suostuisi turvaamaan USA:laisille yrityksille sen kaltaista toimintavapautta, mikä niillä on USA:ssa liittovaltion ja osavaltioiden lakien nojalla. Huolta herättää ajatus, että amerikkalainen käsitys yritysten ja investoijien toimintavapaudesta siirtyisi vapaakauppasopimuksen mukaan sellaisenaan Euroopan unioniin ja sen jäsenmaihin.
 
On selvää, että tällainen toimintavapaus olisi omiaan houkuttelemaan isoja pääomia EU:n alueelle. Investointeja ja uusia työpaikkoja syntyisi. Mutta samalla tapahtuisi väistämättä ja yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti niin, että myös eurooppalaiset yritykset ryhtyisivät toimimaan amerikkalaisen vapaustulkinnan mukaisesti.
 
Edessä olisi iso muutos. Eurooppalaisessa perinteessä lainsäätäjän tehtävänä on paitsi luoda edellytyksiä taloudelliselle perustella myös varjella kansalaisten oikeuksien toteutumista. Eurooppalaisissa demokratioissa on pyritty luomaan turvallinen ja vakaa toimintaympäristö yritystoiminnalle. Panostamalla lisäksi koulutukseen ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen on pyritty houkuttelemaan yritysten investointeja Eurooppaan. Ihmiselle hyvä, sukupolvien päähän kestävä maailma ei voi rakentua yksinomaan vapaan kaupan varaan. Tarvitsemme välineitä joilla ylläpidetään vakautta ja turvallisuutta sekä suojellaan ihmisiä ja ympäristöä.
 
Euroopassa on nähty tärkeäksi säädellä yritysten toimintavapautta monin tavoin. Tärkeitä meille ovat olleet työelämän laatuun ja työntekijän asemaan liittyvä lainsäädäntö sekä yrityksiä koskeva vero- ja maksupolitiikka. Näillä on asetettu työelämää koskevia rajoja ja muodostettu resurssipohjaa yksilön ja yhteiskunnan tilapäisten kriisitilanteiden hoitamiseksi sekä julkisiin hyvinvointipanostuksiin. Ympäristönsuojelua ja kestävää energiapolitiikkaa koskeva säännöstö on tullut yhä tärkeämmäksi yritystoiminnan mahdollisuuksia määritteleväksi tekijäksi. Meille ei riitä se, että investoinnit luovat uusia työpaikkoja. Euroopassa olemme yhä tietoisempia siitä, että toiminnan on oltava myös pitkällä aikavälillä ekologisesti kestävää.
 
Edellä mainittujen ohella demokraattisesti syntynyt säännöstämme sisältää myös vaatimuksia tuotteiden turvallisuudesta ja tuotannon reiluudesta. Vapaakauppaneuvotteluissa tähdättäneen yhteisiin standardeihin kuluttajan päätöksenteon helpottamiseksi ja kilpailun vauhdittamiseksi, mutta tällöin on tarkkaan huolehdittava siitä, että tuoteturvallisuutta, kestävyyttä ja tuotannon alkuperää koskevissa standardeissa ei lipsuta eurooppalaisen perinteemme kunnianhimotasosta.
 
Ihmisen suoja on tärkeämpi kuin investointisuoja.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu