Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Viittomakielilaista

10.03.2015
Arvoisa puhemies! Viittomakielilain aikaansaaminen on hyvä asia. Tämän sinänsä suppean yleislain tavoitteena on edistää viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteutumista kaikessa lainsäädännössä.

Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että viittomakieltä käyttävät ymmärtävät itsensä kielellisenä ja kulttuurisena yhteisönä muiden vähemmistökieliryhmien tapaan. Heidän käsityksensä oman yhteisönsä luonteesta eroaa siitä, miten keskivertokansalainen ajattelee. Intuitiivisesti meillä on taipumus hahmottaa kuurot vammaisryhmänä, mutta he ymmärtävät itsensä kielivähemmistönä. Useat tapaamiset kuurojen yhteisön kanssa ja keskustelut heidän parissaan työtä tekevien kanssa ovat auttaneet minua ymmärtämään, että kysymys todella on vähemmistökielen kielellisestä ryhmästä eikä ensi sijassa vammaisryhmästä.

Perustuslain 17 §:ssä mainitaan muun muassa saamenkielisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet. Samassa pykälässä mainitaan myös viittomakieltä käyttävät. Heidät kuitenkin tulkitaan ja rinnastetaan vammaisryhmiin eikä kielelliseen vähemmistöön. Näyttää siltä, että perustuslain 17 § 3 momentti ei ole ajan tasalla, kun se ei vastaa sitä käsitystä, joka viittomakieltä käyttävällä yhteisöllä on itsestään. Tästä syystä perustuslakivaliokunta pitää tärkeänä, että kun jatkossa edelleen vahvistetaan viittomakielisten oikeuksia, niin samassa yhteydessä selvitetään tarve muuttaa perustuslain asianmukaista kohtaa siten, että se takaisi viittomakielisten oikeudet paremmin.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu