Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Valtion demokratiapoliittinen selonteko

19.11.2014
Arvoisa puhemies! Suomi kuuluu Pohjoismaiden ryhmään, joiden erityisenä vahvuutena pidetään yhteiskunnan rakentumista tasa-arvon, oikeusvaltion ja demokratian periaatteille. Pohjoismaisen mallin erityisyys korostuu maailmassa, jossa osa yhteiskunnista näyttää kulkevan epädemokraattisempaan suuntaan ja jossa toisaalta kansalaisten pyrkimykset vahvistaa yhteiskuntansa demokraattisia piirteitä tukahtuvat lupaavankin alun jälkeen.

Osana Euroopan unionia Suomi kannustaa erityisesti naapurustoaan etenemään demokratian vahvistamisessa kehittämällä oikeusvaltiorakenteita ja torjumalla päättäväisesti kaikenlaista korruptiota. Eräissä EU-maissa havaittavat pyrkimykset kaventaa sananvapautta ovat vahvistaneet käsityksen siitä, että demokratiaa on kaiken aikaa puolustettava eikä se ole itsestäänselvyys poliittisten suhdanteiden jyrkästi vaihtuessa.

Arvoisa puhemies! Valtioneuvoston selonteossa ja perustuslakivaliokunnan mietinnössä otetaan varsin kattavasti esiin niitä haasteita, joita meillä Suomessa on demokratian vahvistamisessa. Vakavan kysymyksen muodostaa kansalaisten heikko usko äänioikeuden merkitykseen. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus antaa jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnan kehityssuuntaan kansallisesti ja paikallisesti. Äänestysprosentin jääminen 60:n tienoille merkitsee sitä, että vain kolme viidestä äänioikeutetusta käyttää demokraattisia oikeuksiaan. On siis tarpeen selvittää äänestämisen esteitä ja motivaation puutteen syitä. Äänestystä helpottamalla saataisiin kansalainen osallistumaan vähäisemmälläkin motivaatiolla. Siksi tätäkin kannattaa selvittää.

Arvoisa puhemies! Sivistysvaliokunnan lausunnossa aivan oikein korostetaan koululaitoksen mahdollisuuksia kansalaistaitoihin kuuluvien demokratiavalmiuksien luomisessa. Tiedon lisäksi tarvitaan viisautta ymmärtää yhteiskunnallisen vaikuttamisen mekanismeja ja korvaamatonta arvoa yhteiskunnan kehittämisessä kaikkia tyydyttävään suuntaan. Haluan korostaa sitä, että yhteiskunnallisen perussivistyksen tulee sisältyä vahvana kaikkeen toisen asteen koulutukseen, jotta kansalaisilla olisi nykyistä yhdenvertaisemmat valmiudet ymmärtää yhteiskunnallisen aktiivisuuden merkitys.

Demokratia tarvitsee pohjakseen ihmisiä, joilla on yhteiskunnallisia näkemyksiä ja kykyä tulkita ja arvioida ajan ilmiöitä. Koululaitoksen ohella taiteella ja kulttuurilla on merkittävä rooli ihmisten yhteiskunnallisen tietoisuuden ja ymmärryksen luojana ja syventäjänä. Elokuvat, teatteri, kirjallisuus, musiikki ja kuvataide tarjoavat esimerkkejä ja välähdyksiä tulkinnoista, jotka omalla tavallaan heijastelevat ympäröivää todellisuutta, auttavat sitä jäsentämään ja ymmärtämään, herättävät tärkeitä kysymyksiä. Yhteiskunnan, joka haluaa varmistaa edellytykset demokratiaan, tulee taata edellytykset vapaalle kulttuurille ja taiteelle. Se on myös herkin tapa testata ja varmin tapa huolehtia siitä, että sananvapaus säilyy.

Arvoisa puhemies! Perustuslakivaliokunnan mietinnössä nostetaan esille tärkeällä tavalla myös Yleisradion rooli demokratian vahvistamisessa. Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee lain mukaan erityisesti tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia, tarjota monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia. Perustuslakivaliokunta korostaa mietinnössään Yleisradion tehtävän tärkeyttä julkisen palvelun ohjelmatoimintaa järjestettäessä ja painottaa Yleisradion vastuuta ja merkitystä varsinkin asiantuntevien ja asiallisten vaaliohjelmien tuottamisessa sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä ja politiikkaa koskevan monipuolisen, analyyttisen ja puolueettoman tiedon välittämisessä. Yleisradio on Suomen laaja kulttuurin, sivistyksen, kasvatuksen, informaation ja tiedonvälityksen mediatalo. Sen rooli tulee säilyttää vahvana juuri sen takia, että meillä olisi edellytykset demokratian vahvistamiseen.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu