Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kunnissa vastuuta kantavat kaikki

26.02.2014

Ryhmäpuheenvuoro täysistunnossa välikysymyksestä hallituksen kuntapolitiikasta. (VK 1/2014)

Ilkka Kantola /sd (ryhmäpuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Kunnissa tehdään nyt hienoa työtä vahvalla otteella. Tilanteen vakavuus on ymmärretty ja hihat on kääritty paremman kuntakentän rakentamiseen. Selvityksiä tehdään ja uusia kuntaliitoksia valmistellaan. Palveluja järjestetään uudella tavalla. lkääntyneitä ihmisiä ei enää pidetä laitoksissa yhtään pidempään kuin on tarve. Laitosasuttamisen määrä vähenee. Ihmisten toivetta asua ja tulla hoidetuksi kotonaan kunnioitetaan. Sairaalasta kotiin palaavien kuntoutusta kehitetään onnistuneesti muun muassa Satakunnan Kokemäellä.

Tilanne ei ole kuitenkaan helppo. Talouden tiukka tasapainotus saa myös kritiikkiä kansalaisilta. Sain eilen puhelinsoiton, jossa henkilö kertoi kokemuksesta, kuinka sopeutustoimet ovat kuin kiristyvä köysi kaulassa. Puhelu oli niin täynnä asiaa, että vakuutuin siitä, että yksioikoinen leikkausten tie saa ihmiset perustellusti huolestumaan. Tätä puhelun viestiä ei voi ohittaa olankohautuksella. Eilen saamani puhelu vahvisti näkemystä, että julkisen talouden ongelmia ei voida ratkaista pelkästään menoleikkausten ja veronkiristysten avulla. Niinpä teemme kasvupanostuksia, joiden myötä voimme asettaa toivon työllisyyden paranemiseen.

Hallituksen rohkea yhteisöveroratkaisu on tehty vahvistamaan tätä toivoa. Olisi kuitenkin vastuutonta uskoa, että talouskasvu ratkaisee kaikki ongelmamme. Koska kasvun syntyminen on epävarmaa, tarvitaan muita pitkävaikutteisia toimenpiteitä. Sosialidemokraatit eivät näe, että ratkaisu julkisen talouden ongelmiin löytyy vain vyötä kiristämällä. Ratkaisuja on haettava uudistamalla erityisesti niitä rakenteita, joissa käytetään suurin osa verotuksella kootuista rahoista. Hallituksen keskeisiä rakennepoliittisia uudistuksia ovat kuntarakenteen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämishankkeet. Niillä lisätään kansalaisten yhdenvertaisuutta palveluissa ja edistetään julkisen talouden tasapainoa.

Arvoisa puhemies! Opposition välikysymyksessä todetaan "Kuntien järjestämisvastuulla on kaksi kolmasosaa ihmisten hyvinvointipalveluista. Kunnat ovat hyvinvointiyhteiskuntamme ja kansanvaltamme kulmakiviä. Siksi kuntien toimintakyvystä on huolehdittava kaikissa tilanteissa." Tämä teksti voisi olla suoraan nykyisen hallituksen hallitusohjelmasta. Juuri kuntien toimintakyvyn varmistaminen on ollut hallituksen käynnistämän kuntauudistuksen tavoitteena. Hallituksen mielestä kuntien toimintakyky on saatettava sille tasolle, jota kunnille annetut tehtävät edellyttävät. Vahvat, elinvoimaiset peruskunnat tarkoittavat juuri toimintakykyisiä kuntia.

Toinen mahdollisuus olisi ollut se, että kuntien yläpuolelle luotaisiin uusi hallinnon taso ja organisaatio, jolle annetaan riittävät resurssit. Suuntaamalla resurssit esimerkiksi maakunnille varmistettaisiin niiden toimintakyky palvelujen järjestäjinä mutta samalla heikennettäisiin voimakkaasti kuntien autonomiaa ja lisättäisiin kokonaiskustannuksia. Hallituksen tavoitteena on hallinnollisesti kevyt mutta toiminnallisesti tehokas kuntarakenne.

Välikysymyksessään oppositio väittää, että hallitus ei ole sallinut uudistusten toteutumista kuntalähtöisesti. Todellisuudessa heinäkuun alussa voimaan tulleen kuntarakennelain lähtökohta on juuri kuntalähtöisyys. Lain mukaisesti kunnat kokoontuvat keskenään selvittämään, minkälainen kuntarakenne parhaiten varmistaisi sen, että kunnat kykenevät hoitamaan tehtävänsä hyvin. Vastuu kuntarakenteen uudistamisesta on nyt ensisijaisesti kunnilla, ei valtioneuvostolla. Mihin tämä kuntalähtöinen uudistus johtaa, nähdään aikanaan. Jos tavoitteessa onnistutaan, kuuluu kiitos kunnille. Jos muutoshanke jää kesken, joutuvat kunnat silloinkin vastaamaan seurauksista.

Hallituksen ja eduskunnan vastuulla on edistää maan tasapainoista kehitystä ja luoda edellytyksiä elinkeinoelämälle, työllisyydelle ja talouskasvulle. Tässä työssä myös kunnilla on keskeinen rooli, juuri niin kuin Elsi Katainen äsken sanoi. Siksi tarvitaan nykyistä vahvempia kuntia. Sosialidemokraattien mielestä kuntarakenne uudistuu parhaiten kuntien omin toimenpitein. Emme ole pitäneet, emmekä pidä hyvänä pakkotoimia. Siksi toivomme, että vapaaehtoinen eteneminen pyritään varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin myös kansantalouden kannalta keskeisillä kaupunkiseuduilla. Vaikka kunnat vastaavat peruspalveluista, vastaa valtio viime kädessä kansalaisten mahdollisuudesta yhdenvertaisiin palveluihin. Hallitus ei siksi voi katsoa sivusta, mikäli perustuslakiin kirjattujen perusoikeuksien turvaaminen ei näytä kuntien toimesta toteutuvan.

Arvoisa puhemies! Opposition kuntapoliittinen vaihtoehto jää hämäräksi. Näkyvintä on hallituksen hankkeisiin keskittyvä arvostelu. Sivusta katsova huomaa helposti, että hallitus rakentaa mutta oppositio repii. Vastuuta on otettava vaikeinakin aikoina. Kunnissa ei ole hallitusta ja oppositiota, joten kaikkien puolueiden on otettava vastuuta kunta- ja palvelurakenteen kehittämisestä. Julkisen talouden kestävyysvaje, mukaan lukien kuntatalous, on niin iso, ettei sitä hoideta kaikkien muutosten vastustamisella tai tyhjänpäiväisillä hokemilla. Nyt tarvitaan vastauksia ja käytännön toimia. Hallitukselta niitä on kuultu, ja pikkuhiljaa olisi aika kuulla myös opposition selkeä vaihtoehto.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu