Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kysymys liikennevahinkojen ilmoitusvelvollisuudesta

16.12.2013

Eduskunnan puhemiehelle

Pitkän aikavälin tarkastelujaksolla liikenteessä on onnistuttu eri keinoin parantamaan turvallisuutta sekä vähentämään vakavia henkilövahinkoja. Uusiutuva autokanta ja uudet tekniset ratkaisut ovat kuitenkin nostaneet pienemmistäkin vahingoista syntyvää taloudellista vahinkoa. Usein pienistäkin peltikolareista syntyy vakuutusyhtiöille ja asianosaisille selviteltävää. Poliisin resurssien käyttäminen asioiden selvittämiseen on lähes poikkeuksetta ylimitoitettua etenkin silloin, kun syyllisyydestä ei ole epäselvyyttä.

Käytännössä menettely selvissä vahinkotapauksissa perustuukin tieliikennelain 59 §:n ilmoitusvelvollisuuteen, jonka perusteella liikennevahingon osapuolet ilmoittavat vakuutusyhtiöilleen kärsimästään vahinkotapahtumasta. Vahingoittuneen ajoneuvon korjaaminen pääsee alkuun vasta, kun vakuutusyhtiö saatuaan tiedon vahingosta arvioi vahingon suuruuden ja korjauksen mielekkyyden. Omaisuusvahinkoa kärsineen osapuolen kannalta vahingon korjaaminen viivästyy harmillisesti, mikäli vahingon toinen osapuoli viivyttelee vahinkoilmoituksen tekemisessä.

Voimassa oleva lainsäädäntö ei sisällä riittäviä keinoja sen varmistamiseksi, että liikennevahingon osapuoli kohtuullisessa ajassa ilmoittaa vahingosta vakuutusyhtiölleen ja mahdollistaa näin syyttömän osapuolen ajoneuvon vahinkojen arvioinnin ja korjaustyön aloittamisen. Ilmoitusvelvollisuuden tekemättä jättämisen sanktioiminen samalla tavalla kuin ajoneuvolain 96 §:ssä sanktioidaan rekisteritietojen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti olisi omiaan edistämään liikennevahingossa syyttömän osapuolen oikeusturvaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin suunnitelmiin hallitus aikoo ryhtyä sen edistämiseksi, että liikennevahingossa syyllinen osapuoli kohtuullisessa ajassa ilmoittaa vahingosta vakuutusyhtiölleen ja mahdollistaa näin syyttömän osapuolen ajoneuvon vahinkojen arvioinnin ja korjaustyön aloittamisen?

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013

Ilkka Kantola /sd

 
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Ilkka Kantolan /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 1161/2013 vp:

Mihin suunnitelmiin hallitus aikoo ryhtyä sen edistämiseksi, että liikennevahingossa syyllinen osapuoli kohtuullisessa ajassa ilmoittaa vahingosta vakuutusyhtiölleen ja mahdollistaa näin syyttömän osapuolen ajoneuvon vahinkojen arvioinnin ja korjaustyön aloittamisen?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Liikennevakuutuslain (279/1959) 11 § mukaan korvausta liikennevahingosta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt on saanut tiedon vahingosta ja siitä, mikä vakuutusyhtiö on vastuussa vahingosta. Käytännössä liikennevahingosta ilmoitetaan vakuutusyhtiöille nopeasti ajoneuvojen yhteenajovahingon sattumisen jälkeen, koska osapuolten intressi on saada ajoneuvot nopeasti korjattua.

Ajoneuvojen välisissä yhteenajovahingoissa syyllisyyden ratkaisu voi joissakin tapauksissa kestää pitkään, vaikka osapuolet toimittaisivat vakuutusyhtiöiden käyttöön sen selvityksen, mitä vahinkotapahtumasta on saatavissa. Syyllisyysratkaisun tekeminen voi edellyttää jopa hovioikeuden lainvoimaista tuomiota liikennerikosasiassa.

Niissä tilanteissa, joissa syyllinen osapuoli viivyttelee vahinkoilmoituksen tekemistä tai asian ratkaisu muuten viivästyy, voi syytön osapuoli käyttää vapaaehtoista autovakuutusta oman ajoneuvon vaurioiden arvioinnissa ja korjaamisessa. Tällöin vakuutusyhtiöiden syyllisyysratkaisua liikennevakuutuksesta ei tarvitse odottaa, ja oman ajoneuvon vaurioiden arviointi ja korjaaminen käynnistyy nopeasti.

Jos syyttömällä osapuolella ei ole vapaaehtoista autovakuutusta ja syyllinen osapuoli viivyttelee vahinkoilmoituksen tekemistä, voi syyllisen osapuolen vakuutusyhtiö ratkaista asian lopulta sillä selvityksellä, mikä sillä on käytettävissään. Näin etenkin niissä tilanteissa johon kysymyksessä viitataan, eli silloin kun syyllisyys vahinkoon on selvä. Tällöin syyllisen osapuolen vakuutusyhtiö selvittää asiaa saatuaan tiedon vahingosta myös syyttömältä osapuolelta ns. ex officio- eli viranomaisperiaatteen mukaisesti, vaikka syyllinen osapuoli ei tekisi asiassa vahinkoilmoitusta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on vireillä liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus. Lainvalmistelussa selvitetään ja arvioidaan mm. korvauksenhakijan asemaa ja korvausmenettelyä liikennevakuutuksessa sekä mahdollisia muutostarpeita verrattuna nykytilaan. Tässä yhteydessä arvioidaan myös kysymyksessä kuvattu tilanne ja siitä mahdollisesti aiheutuva lainsäädännöllinen muutostarve.

Ajoneuvo- ja tieliikennelainsäädäntö eivät kuulu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan, joten liikennevahingon ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnin sanktiointiin ei sosiaali- ja terveysministeriö ota kantaa.

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu