Ilkka Kantola - Kansandustaja

Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi

 

Päiväkirja

Yle tarvitsee nyt viisasta omistajapolitiikkaa
28.05.2015

Yleisradion omistajan näyttää olevan mahdotonta toimia pitkäjänteisesti omistajapolitiikassaan. Viime vaalikaudella saavutettu yksimielisyys Ylen tehtävästä ja rahoituksesta alkoi murentua hetimmiten. Eduskuntapuolueiden sopima rahoitusmalli, laki rahoituksen tasosta ja sen kehityksestä, joutui uudelleen arvioinnin kohteeksi miltei heti lakien voimaantulon jälkeen. Vaatimukset tuoreessa laissa sovitun indeksin jäädyttämisestä torjuttiin eduskunnassa ensimmäisenä vuotena, mutta jo toisena eduskunta päätti ”kertaluonteisesta” indeksin jäädytyksestä. Yleisen kustannustason noustessa tämä merkitsi Ylen rahoituksen heikentämistä.

 Indeksileikkauksen vaikutus rahoituksen tasoon ei ollut dramaattinen. Yle sopeutti toimintaansa. Käytännössä indeksijäädytyksen vaikutukset toiminnan sopeuttamiseen hukkuivat yhtiön muiden, tätä paljon suurempien toiminnallisten muutosten sekaan. Kun yhtiössä viime vuonna toteutettiin runsaan tuhannen hengen yt-neuvottelut, oli indeksin jäädyttämisellä suhteellisen pieni osuus tässä kokonaisuudessa.

 Yleisradion aseman heikentämiseen kohdistuvat vaatimukset nousevat pääosin kaupallisen median ahdingosta. Ylen rahoitusasemaa vahvistanut uudistus osui aikaan, jolloin kaupallisen median vaikeudet ovat jyrkästi lisääntyneet. Vaikeuksien syynä ei ole Yleisradio kehittyvine palveluineen vaan muut toimintaympäristön rajut muutokset. Näitä ovat informaation digitalisaatio, uudet teknologiat informaation jakelussa sekä kansainvälisten ohjelmisto- ja viihdejättien tuleminen suomalaisen yleisön saataville. Kaupallisen, mainosmarkkinoista rahoituksensa saavan median korpivaellusta synkentää Suomen yllä makaava talouden taantuma. Kuluttajat ovat varovaisia ja yritysten mainosbudjetit pienenevät.

 Ylen rahoitusaseman heikentämisvaatimuksen ohella on esitetty äänekkäitä vaatimuksia siitä, että Ylen tehtävä pitäisi määritellä uudelleen. On väitetty, että Ylen tehtävästä ei ollenkaan keskusteltu, kun lainsäädäntöä viimeksi uudistettiin. Tosiasiassa Ylen tehtävästä keskusteltiin ja sitä laajennettiin niin, että lasten ohella nuoret mainitaan erityisenä kohderyhmänä. Yleä on syytetty siitä, että se tarjotessaan viihdesisältöjä tulee kaupallisen median tontille. Tässä kritiikissä Ylen haluttaisiin olevan vain kaupallista mediaa täydentävä mediayhtiö, jonka tehtävänä olisi tuottaa ja jakaa sellaisia sisältöjä, joita kaupallisen median ei kannata jakaa. Jakelun osalta on esitetty vaatimuksia, että Ylen tulisi pitäytyä lineaarisessa TV- ja radiojakelussa ja pysyä poissa nettijakelusta.

 

Juha Sipilän hallitus tullee asettamaan parlamentaarisen työryhmän pohtimaan Yleisradion asemaa ja tehtävää. Hyvää tässä on, että työryhmä on parlamentaarinen. Suomessa on kaikki syyt varjella sitä, että Yle on eduskunnan ja viimekädessä kansalaisten mediayhtiö eikä kulloisenkin hallituksen media. Yleä koskevat ratkaisut on tehtävä kaikkien eduskuntapuolueitten yhteisillä päätöksillä.

Yleisradiolaki ilmaisee eduskunnan kannan siihen, mikä on Yleisradion tehtävä. Ylen hallintoneuvoston tuoreessa kertomuksessa tehtävä kuvataan näin. ”Yleisradion tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti.” Tehtävää täsmennetään sisältöjen osalta näin: ”Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan keskeisin tehtävä on tukea kansanvaltaa, demokratiaa ja sananvapautta, vahvistaa kansallista ja alueellista kulttuuria sekä huomioida tarjonnassa myös erityisryhmien ja vähemmistöjen tarpeet. Kaupallisista toimijoista poiketen Ylellä on myös tehtäviä, jotka laajassa ja harvaanasutussa maassa eivät olisi kaupallisesti kannattavia.” Ylen tehtävänmäärittelyä ohjaa myös EU:” Euroopan Unionin hyväksymien periaatteiden mukaisesti julkisen palvelun yleisradiotoiminnan tulee vastata yhteiskunnan demokraattisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin.”

 En usko, että poliitikkojen on mielekästä tai ainakaan helppoa ryhtyä tämän täsmällisemmin määrittelemään Ylen tehtävää. Omasta roolistaan käsin Ylen hallintoneuvosto on korostanut Ylen alueellisen toiminnan merkitystä demokratialle ja Ylen sivistystehtävää. Eduskunnan valitsema hallintoneuvosto ei ole toiminut ohjelmaneuvostona, joka määrittelisi, minkälainen viihde on Ylelle sopivaa, eikä tällainen rooli myöskään sovi millekään parlamentaariselle työryhmälle.

 Uusi Yle-veroon perustuva rahoitusmalli näkyy Ylen strategiassa entistä selkeämmin tavoitteena uudistua ohjelmistossa ja jakelussa siten siitä, että jokainen Yle-veron maksaja löytää Ylen sisällöistä jotain itseä kiinnostavaa ja itselleen merkityksellistä. Yhtiössä katsotaan, että lakiin perustuvan, erillisen Yle-veron legitimiteetti edellyttää, että jokainen saa vastinetta verorahoilleen. Ylen tehtävän voimakas rajaaminen omistajan toimesta johtaisi todennäköisesti siihen, että tästä tavoitteesta jouduttaisiin luopumaan.

 

Kun parlamentaarinen Ylen tehtävää arvioiva työryhmä aloittaa, olisi aluksi hyvä määritellä, mikä on se ongelma, jota yritetään ratkaista. Onko ongelman ratkaisemiseen jotain muita, helpompia ja selkeämpiä keinoja kuin Ylen tehtävän tarkempi määrittely poliitikkojen voimin? Jos halutaan jatkaa rahoituksen supistamista, tulisi siinäkin harkinnassa lausua julki se, mitä ongelmaa mahdollisilla uusilla linjauksilla pyritään ratkaisemaan. Harkinnassa ei tule unohtaa isoa kuvaa, sitä jossa kansainvälinen informaatiojakelu ja viihde vahvistavat otetta suomalaisista yleisöistä ja meidän vastuumme kotimaisten sisältöjen ja Suomessa tuotetun informaation ja kulttuurin jakelusta kasvaa.

Työttömyydellä kilpailukykyä?
08.05.2015

Kovenevassa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä työttömistä puhutaan yhä useammin moralisoivaan sävyyn. Kyseenalaistetaan työttömien oikeus rationaalisiin talouslaskelmiin. Työttömyyden arvellaan olevan seurausta yksilön moraalisesta alennustilasta tyyliin ”kyllä tekevälle aina töitä löytyy”.

Osana moralisoivaa keskustelua on työttömyyden aiheuttamien kustannusten kauhistelu. Työttömyyskassoihin kohdistuu paineita. Julkinen sektori kuormittuu. Kuntatalous joutuu koville jo muutenkin vaativassa taloustilanteessa.

Oikeasti työttömyyden suurin kustannus tulee menetetystä työsuorituksesta. Kun 300 000 ihmisen antama työpanos jää syntymättä, menetetään valtava määrä arvonlisäystä. Kun ei synny työtä ja arvonlisäystä, ei myöskään synny myyntiä eikä verotuloja. Työttömät toki osallistuvat kansantalouden pyörittämiseen siinä määrin kun heillä on ostovoimaa. Myös työttömien raha kiertää tavaroiden ja palvelujen tuotantoon ja ylläpitää työllisyyttä. Palkkaverot ja arvolisäverot karttuvat myös työttömien varassa.

Työttömät eivät ole sivussa kansantalouden ylläpitämisestä.

Sdp:n keskeinen tavoite on työllisyyden parantaminen. Työllisyysasteessa tulisi päästä muiden Pohjoismaiden tasolle, eli selvästi yli 70%:n, kun nyt ollaan alle sen. Julkisen talouden pitkän ajan kestävyysvajeen poistamisessa työllisyyden parantamisella on aivan keskeinen merkitys. Uuden hallituksen tulisikin arvioida kaikkia päätöksiään työllisyyden vahvistamisen näkökulmasta. Ryhdikkäältä ja kunnianhimoiseltakin näyttävä yksipuolinen leikkaus- ja säästölinja sisältää isoja riskejä työllisyyden kehittymiselle. Vaarana on että hallitus syö kasvun eväät ja julkisen talouden tasapaino heikkenee entisestään.

Työttömyyskeskustelun hätkähdyttäviä puheenvuoroja ovat ne, joissa kylmän viileästi todetaan että noin 6%:n työttömyys on hyvä asia. Tähän tapaan filosofoi viimeksi Juhana Vartiainen Suomen Kuvalehdessä. Kansantaloustieteilijän analyysissä työttömyys on kilpailukykyä lisäävä tekijä. Työvoiman ylitarjonta antaa työnantajille mahdollisuuden hidastaa palkkojen nousua. Palkat ja siis kustannukset lähtevät nousuun siellä, missä työvoimasta on pulaa. Julmaa mutta johdonmukaista.

Yrityksillä ei siten ole intressiä poistaa työttömyyttä. Vahvasti viennistä riippuvaisen maan kansantalouden näkökulmastakin on kyseenalaista pyrkiä alle 6 %:n työttömyysasteeseen. Kustannusten nousu johtaisi viennin hiipumiseen ja vaihtotaseen heikkenemiseen. Tilanne toki ”korjautuisi” nopeasti, kun viennin vaikeudet johtaisivat työttömyyden kasvuun.

Miksi tästä kannattaa kirjoittaa? Siksi että kohtelisimme työttömiä reilusti ilman moralisointia. Jos 6 %:n työttömyys on kansakunnan menestymisen edellytys, eikö silloin ole pikemminkin syytä arvostaa työttömiä kuin tuomita tai halveksia heitä? He ovat reservi, työtä etsivä jono joka olemassaolollaan pitää yllä Suomen kustannuskilpailukykyä.

Tällaisessa asetelmassa yhteiskunnan on kannettava vahvemmin vastuuta työttömien palveluista, säännöllisestä terveydenhoidosta, kuntoutuksesta ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä. Mitä paremmassa henkisessä ja fyysisessä kunnossa työttömät ovat, sitä varmemmin he vaikuttavat työmarkkinoilla kilpailutekijänä, joka hidastaa palkkojen nousuvauhtia.

Me tulemme vielä!
21.04.2015

Lupausten synnyttämä kansalaisliike – perussuomalaiset - näyttää kasvavan tai ainakin vakiintuvan. Ajoittaiset säröt lupaajan imagossa eivät ole poistaneet lupausten vetovoimaa.

Muutosta parempaan lupaavat kaikki puolueet. Niin ovat luvanneet ennen ja lupaavat vastedeskin. Houkuttelevimmalta tuntuu silloin puolue, joka ei ole vielä koskaan voinut lupauksiaan pitää eikä niitä pettää. Muut tiedetään, mutta odotukset kohdistetaan tähän yhteen, jonka retoriikka on juuri niin vaikuttavaa kuin vastuun kannosta sivussa olleen liikkeen retoriikka vain voi olla.

Ero Keskustaan on silmiinpistävä. Puheenjohtaja Sipilää voi moittia pidättyvyydestä kantojen ottamisessa. Mutta vaikuttavasta retoriikasta häntä ei voi tuomita. Puolueessa ollaan tietoisia hallitusvastuun peilistä, jossa ontto retoriikka näyttää irvokkaalta ja synnyttää peilikuvassa myötähäpeää.

Retoriikalla, puhetaidolla, vaikutetaan ihmisten asenteisiin, odotuksiin ja toiveisiin. Retoriikka ei kuitenkaan ole koko totuus politiikasta. Politiikka on tekoja. Politiikka on valintoja eri vaihtoehtojen välillä. Retoriikalla on löysä suhde tosiasioihin. Se valikoi tosiasioista ne, jotka tehostavat retoriikan vaikuttavuutta. Politiikan sen sijaan tulee ottaa huomioon kaikki tosiasiat, koko arki. Retoriikka on parhaimmillaan taidetta ihmisten unelmilla. Politiikka on mahdollisen taidetta. Ei mahdottoman.

Mennyt vaalikausi osoitti tämän poikkeuksellisen kirkkaasti. Hallituksen keskeiset, isot hankkeet osoittautuivat mahdottomiksi toteuttaa. Retoriikka, kuten kuntauudistuksen huolellisesti kirjoitetut tavoitteet ja perustelut, eivät kyenneet murtamaan todellisuutta, joka ilmenee kuntapäättäjien asenteina ja perustuslain säädöksinä. Sote-uudistuksen tavoitteita oli helppo puolustaa, mutta keinojen kohdalla tosiasiat kävivät ylipääsemättömiksi. Tarkoitus ei pyhitä keinoja, retoriikka ei voita tosiasioita silloin kun ollaan vastuussa.

On korkea aika sille, että retoriikkapuolue joutuu peilin eteen. Aika on juhlia vaalivoittoa ja aika ryhtyä hoitamaan maan asioita. Puolue, joka vaalikaudesta toiseen ylläpitäisi suosiotaan oppositiossa ollen, olisi käenpoika suomalaisessa demokratiassa. Elää sillä, että toiset tekevät raskaimmat työt. Itse ei ole valmis likaamaan käsiään vaan odottelee seuraavia juhlia.

Sdp:lle olisi oman haudan kaivamista pyrkiä hallitukseen perussuomalaisten jäädessä oppositioon. Meidän tappiomme syy on vaikeassa hallitustaipaleessa. Saimme tosin hyviäkin päätöksiä aikaan, mutta ne jäivät ikävien varjoon. Hallituksen kunnianhimoisimmat hankkeet eivät edenneet. Niitä yritettäessä oppositio sai aineksia retoriikalleen. Epäonnistuminen antoi kuvan kyvyttömyydestä päätöksiin. Meille olosuhteet olivat vaikeat. Sekä ulkoinen ympäristö, että hallituksen sisäinen ympäristö olivat meille haasteellisia. Mahdollisuuksia selkeisiin Sdp:n onnistumisiin oli liian vähän.

En usko, että kyse on isosta muutostarpeesta puolueen poliittisessa linjassa. Vasemmistoliiton tappio osoittaa mistä suunnasta ei ole löydettävissä menestystä. Perussuomalaiset menestyvät nyt kansallismielisemmällä retoriikallaan, mutta en toivo meidän seuraavan sitä tietä. En näe että Sdp:llä on muuta tietä kuin asiapohjaisuus. Retoriikan tulee nojata tosiasioihin ja lähteä siitä, että palaamme vielä hallitusvastuuseen.

Koska olemme demokratiassa, Sdp:n tulevaisuus on kansalaisten käsissä. Vaaleissa meitä verrataan muihin puolueisiin. Asiallinen vertailupohja saadaan vasta sitten kun perussuomalaiset, nykyinen retoriikkapuolue, on kantanut hallitusvastuuta yhden vaalikauden. Kansalaisten vaaleissa antama tuomio on oikea. Siitä ei ole valitusoikeutta. Mutta Sdp:n kannalta reilumpi tuomio saadaan vasta sitten kun retoriikkapuolue on kantanut vastuuta vaalikauden ajan. Sitten kun kansa tietää miten lupaukset on pidetty.

Nyt ei ole masennuksen aika. Sdp:llä on vaalitappiosta huolimatta riittäviä syitä vahvaan itseluottamukseen. Me tulemme vielä!

Venäjän tulkinnoilla pyrkimyksistämme on väliä
12.04.2015

Turvallisuuspoliittinen jännite Euroopassa on lisääntynyt. Vastakkainasettelu ja Euroopan jako idän ja lännen etupiireihin on palannut. Tässä jaossa Suomi kuuluu länteen. EU:n jäsenvaltiona olemme tuominneet Venäjän toimet Ukrainassa. Ensimmäisen kerran II maailmasodan jälkeen Suomi kohdistaa itänaapuriinsa painostustoimia. EU:n jäsenyys on meille turvallisuuspoliittinen valinta, joka mahdollistaa ja velvoittaa tähän. Tämä on oikein.

 Suomen intressinä ei kuitenkaan voi olla jännityksen lisääminen vaan sen vähentäminen. Venäjä on jatkossakin suuri naapurimme. Suomen turvallisuudelle suhde Venäjään on ydinasia. On toimittava niin, että Venäjällä ei synny epävarmuutta Suomen pyrkimyksistä. Vaikka EU:lla on yhteinen ulkopolitiikka, on Suomen silti itse huolehdittava luottamuksen säilymisestä Venäjän kanssa.

 Pohjoismaiden puolustusministerien lehtikirjoitus, jossa vahvistuvaa yhteistyötä argumentoidaan lisääntyneellä Venäjän uhalla, ei osoita erityisen viisasta diplomatiaa puolustusministerimme taholta. Lisääntynyttä turvallisuuspoliittista jännitettä ei vähennetä siten, että voimapolitiikan muutoksia perustellaan julkisuudessa epäluottamuksella eksplisiittisesti mainitun naapurimaan aikeita kohtaan. Rauha ei säily siten että julkisuudessa korostamalla jännitteitä, vaan pyrkimällä lieventämään niitä kaikin mahdollisin keinoin. Viittaukset voimapolitiikan vahvistamisen eivät lievennä jännitystä. Turha on syyttää Venäjän lausuntoja sapelin kalisteluksi (pääministerin arvio) jos itse annamme lausuntoja, jotka Venäjälle tulkitaan sellaisiksi. Venäjän tulkinnoilla pyrkimyksistämme on väliä.

 Juuri tässä tilanteessa rehellinen natokeskustelu on nyt välttämätöntä. Tällainen rehellinen keskustelu ei ole mahdollista ilman, että samalla analysoidaan suhdettamme Venäjään. Muu olisi teeskentelyä tai silmien sulkemista. Historia ja sankarihautausmaat todistavat, että Suomella ei milloinkaan ole varaa välinpitämättömyyteen Venäjän turvallisuusintressejä kohtaan. Me kuulumme länteen, mutta olisi tyhmää katsella vain länteen.

 Suhde itään on ollut hedelmällinen silloin, kun se on perustunut luottamukseen ja kunnioitukseen. Tässä olennaista on kykymme vakuuttaa Venäjä siitä, ettei Suomi eikä Suomen aluetta käyttäen mikään muukaan valtio tule olemaan turvallisuuspoliittinen uhka Venäjälle. Tähän tarvitsemme omat, itsenäiset puolustusvoimat. Mutta sitä sopii epäillä lisäisikö jäsenyys Natossa luottamusta Suomen ja Venäjän välillä. Päätösten tulee perustua laajaan, rehelliseen analyysiin.  Meidän etumme on että turvallisuuspoliittiset jännitteet Suomen ja Venäjän välillä pysyvät lievinä. Se on paras rauhan tae. Myös ollessamme EU:n jäsenvaltio.

Valistuksen projekti on kesken?
02.04.2015

Olen kuvitellut suomalaisten olevan valistunutta kansaa, jonka käsitys maailmassa perustuu tieteeseen ja luotettavaan informaatioon. Olen luottanut koululaitoksemme kykyyn jakaa tieteellisen maailmankuvan rakennusaineena olevaa tietoa koululaisille yhdenmukaisella tavalla siten, että ihmiset kykenevät erottamaan toisistaan tiedon, mielipiteen ja uskomukset.

Iltalehden teettämä kysely suomalaisten uskomuksista herättää kysymyksen onko tässä onnistuttu. Kyselyn mukaan vain 75% vastanneista uskoo tieteelliseen tietoon perustuvaan evoluutioteoriaan, jonka mukaan ihmiset ja apinat polveutuvat samoista esi-isistä. Kun samaa asiaa kysyttiin kristillisiin yhdyskuntiin kuuluvilta, tulos on vielä kehnompi. Vastanneista vain 64% uskoo, että ihmiset ja apinat polveutuvat samoista esi-isistä.

Tulos on niin karmea, että tekisi mieli ajatella, että kysely on toteutettu epäonnistuneella tavalla. Kun panelistit on rekrytoitu Iltalehden verkkopalvelun käyttäjistä, herää tietysti kysymys, kuinka edustava tulos silloin saadaan koko väestöä ajatellen. Oletan nyt kuitenkin, että tulos on vähintään suuntaa-antava.

Kysyttäessä kumpi on uskottavampi, Raamatun luomiskertomus vai tieteen esittämä teoria maailman synnystä, vastaukset eroavat samansuuntaisesti. Kristilliseen yhdyskuntaan kuuluvista 12% pitää Raamatun luomiskertomusta uskottavampana. Niistäkin, jotka eivät kuulu kristilliseen yhdyskuntaan, 3% pitää Raamatun luomiskertomusta uskottavampana kuin tieteen esittämää teoriaa. Kummassakin ryhmässä selvästi suurempi osuus kuitenkin pitää tieteen esittämää teoriaa uskottavampana kuin Raamatun luomiskertomusta. Tärkeä havainto on, että kristillisiin yhdyskuntiin kuuluvista 47% pitää Raamatun luomiskertomusta vertauskuvallisena, joka ei ole ristiriidassa tieteeseen perustuvan maailmankuvan kanssa. Niistä, jotka eivät kuulu kristillisiin yhdyskuntiin vain 18% tulkitsee Raamatun luomiskertomukset vertauskuvallisiksi.

Sekä Suomen koululaitos, että luterilainen kirkko ovat epäonnistuneet valistuksen perillisinä. Molempien tavoitteena käsittääkseni on, että uskonnollisen uskon tai mielipiteen ei tulisi syrjäyttää tieteellistä tietoa. Onnistuminen valistuksen perinteen välittämisessä tulisi näkyä siten, että jokainen valitsisi vastausvaihdoksi ”Raamatun luomiskertomus on vertauskuvallinen, joten se ei välttämättä ole ristiriidassa tieteen kanssa.” Tämä vastaa tieteellisen raamatuntutkimuksen tämänhetkistä käsitystä. Tältä pohjalta toimitaan luterilaisen kirkon rippikouluopetuksessa.

Luterilainen kirkko on vuosisatojen ajan opettanut, ettei Raamattu ole luonnontieteen oppikirja. Se ei myöskään ole talonrakennuksen, terveydenhoidon tai sotatieteen oppikirja. Raamattu ei väittele luonnontieteessä saavutettavan, jatkuvasti uudistuvan tiedon kanssa. Kristilliseen yhdyskuntaan kuuluvien keskimääräistä suurempi vaikeus uskoa tieteelliseen evoluutioteoriaan osoittaa, että opetus ei ole aivan saavuttanut tavoitettaan. Kun kyselyn vastausprosentti on vain 31, olisi kiinnostavaa tietää minkälaisia kristillisiä yhteisöjä evoluutioteorian kieltävät henkilöt edustavat.

Erityisen hämmästyttävää on se, että niistäkin, jotka eivät kuulu kristilliseen yhdyskuntaan, vain kolme neljästä uskoo evoluutioteoriaan. Olisi kiinnostavaa tietää, mitkä asiat heidän kohdallaan synnyttävät vahvan epäilyn. Mikä on se heille vaihtoehtoinen maailmankuvan perustana oleva teoria, joka syrjäyttää yleisesti opetetun evoluutioteorian?

Kysely, jos tuloksia pidetään luotettavina, antaa aiheen terävöittää sekä luonnontieteiden että filosofian opetusta koulussa. On kyettävä erottamaan toisistaan tieteelliseen tietoon perustuvat teoriat ja uskonnolliseen uskoon perustuvat näkemykset. Iltalehden kysely antaa vähintään syyn tehdä kattavampi tutkimus siitä, miten suomalaiset suhtautuvat luonnontieteen tuloksiin ja teorioihin maailmankuvansa perustana.

EU kykenee puolustamaan arvojaan
09.03.2015

Komission puheenjohtaja Juncker tuli sitten esittäneeksi, että EU tarvitsee oman armeijan puolustamaan eurooppalaisia arvoja. Taustatekijäksi tällaiselle tarpeelle Juncker mainitsi Venäjän viimeaikaisen toiminnan.

Ajatus on sinänsä ymmärrettävä. Venäjä on toiminnallaan Ukrainassa, ensin Krimillä ja nyt Itä-Ukrainassa loukannut sekä eurooppalaisia arvoja että kansainvälisiä sopimuksia. Tänään tulleen tiedon mukaan Venäjän johto on myöntänyt avoimesti, että Krimin siirtäminen osaksi Venäjää oli suunniteltu ja harkittu teko. Venäjä toteutti Krimin ”palauttamisessa” kuten se itse operaatiota nimittää, omia kansallisia arvojaan. Härskiä toimintaa.

EU on jäsenvaltioidensa yhteisellä äänellä tuominnut Venäjän toimet. Lisäksi se on kohdistanut erinäisiä pakotetoimia Venäjään. Näin tehdessään EU on puolustanut omia arvojaan.

Tähän saakka kaikki on ilmeistä. Mutta kun Juncker puhuu EU:n yhteisen armeijan perustamisesta arvoja puolustamaan, herää kysymys, miksi tällainen perustelu.

Armeijoita ja niiden toimia on kautta vuosisatojen perusteltu valtioiden ja kansojen tai muiden yhteisöjen arvojen puolustamisella. Myös hyökkäys- ja valloitussotia on perusteltu arvojen puolustamisella silloin kun jokin toisenlaista arvomaailmaa edustava valta alkaa jossain voimistua. Ristiretkien merkeissä käydyt sodat ja erilaiset kristinuskon eri suuntien väliset veriset konfliktit perustuivat nekin käsitykseen että arvojen puolustamiseen tarvitaan aseita.

Arvoilla on merkitystä käytännön elämän kannalta. Venäjän johdon nykyretoriikassa otetaan selkeästi etäisyyttä läntisen maailman, mm. Euroopan elämäntavassa ilmeneviin arvoihin. Lännen sanotaan edustavan arvoliberaaliudessaan moraaliltaan rappeutuvaa maailmaa. Tässä tulkinnassa kansojen ja yksilöiden ryhdikkyys ja voima nojaavat konservatiiviseen arvomaailmaan. Lännen arvoliberaalille maailmalle on ominaista yksilön ihmisoikeuksien ja sananvapauden korostaminen. Korostus näkyy sekä puheen tasolla että oikeusvaltiorakenteiden vahvuudessa.

Ääri-islamistinen Isil liike edustaa sekin omaa arvomaailmaansa. Muuta maailmaa järkyttävät teloitusvideot havainnollistavat Isilin harkittua valmiutta tappaa viattomia siviilejä oman autoritääriseen valtaan perustuvan valtionsa rakentamistyössä. Yksilöllä ei ole mitään ihmisarvoa, ei edes niillä, jotka jostain syystä ovat lähteneet etsimään itselleen turvaa Isilin piiristä.

Tarvitseeko EU armeijan puolustamaan omia arvojaan? Ensimmäiseksi pitäisi varmistua siitä, että EU:lla on riittävän yhteinen käsitys sen arvoista. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa EU:lla on vielä paljon opittavaa yhteisen äänen löytämisessä. Suhtautuminen Venäjään Ukrainan kriisissä on ollut kova harjoitus EU:lle. Siinä harjoituksessa on kohtalaisen hyvin löydetty yhteinen ääni. Tämä ei silti todista, että EU:n arvot kaikessa olisivat yhteisiä. Unkari on hyvä ikävä esimerkki EU:n jäsenvaltiosta, joka ottaa etäisyyttä EU:n arvoihin. Millaiseen arvojen puolustamiseen Unkari olisi valmis EU:n armeijan voimin?

Komission puheenjohtaja Juncker toivoo yhteistä armeijaa siksi, että jospa sen avulla EU löytäisi itselleen selkeämmin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja uskottavan sellaisen. Mielestäni järjestys on väärä. Ensin tulisi olla yhteinen tahto. Vasta sen jälkeen yhteinen armeija. En halua että kenraalit sanovat mitä EU:n tulee tavoitella ja tahtoa.

Ei nykyinen EU ole vailla puolustuskykyä. Valtaosa jäsenmaista kuuluu sotilasliitto Natoon. Niillä, jotka eivät ole Naton jäseniä, on omaa kansallista puolustuskykyään, josta ne huolehtivat voimavarojensa mukaan. Toki puolustussodan koordinointi hajanaisessa yhteisössä olisi haasteellista verrattuna Yhdysvaltain liittovaltion armeijan toimintakykyyn ja organisaatioon.

Jos jossain Euroopan tulevassa historiassa päädytään EU:n liittovaltioon, silloin kysymys yhteisestä armeijasta nousee luontevasti harkittavaksi. Nyt ollaan kaukana liittovaltiosta ja olisi outoa edetä liittovaltiorakenteeseen armeija edellä.

Eurooppalaiset arvot ovat puolustamisen arvoisia. Niiden puolustamiseen ei tarvita EU:n yhteistä armeijaa. Tärkeätä on huolehtia omalla lainsäädännöllä demokratian, oikeusvaltion, riippumattoman median, sananvapauden, kehittyvän talouden ja työllisyyden, laadukkaan koulutuksen ja kattavan sosiaaliturvan ja palvelujen säilymisestä Euroopassa. Eurooppalainen ymmärrys demokratiasta asettaa rajat pääoman ja markkinavoimien ylivallalle. Huolehtiessamme näistä vahvuuksistamme varmistamme, että eurooppalaiset arvot jatkavat voittokulkuaan ja osoittavat toimivuutensa vakaan yhteiskunnan ja kansalaisten hyvän elämän perustana. Ei Venäjä eikä Isil kykene tarjoamaan pidemmällä tähtäimellä mitään vastaavaa omien arvojensa pohjalta.

Hyvä kuuluu jokaiselle
06.03.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluissa jaettava hyvä saavuttaa vain osan kansalaisista. Odotusajat palveluun pääsemiseksi vaihtelevat kohtuuttomasti kuntien välillä ja jopa yhden ja saman kunnan sisällä. Myös erot palvelujen laadussa ovat suuret. Hyvä ei ulotu jokaiselle kansalaiselle siten kuin tulisi ulottua. Perustuslain 19§:ssä taatut sosiaaliset perusoikeudet ja 6 §:ssä taattu yhdenvertaisuus eivät toteudu riittävällä tavalla. Tähän on saatava muutos.

Laaja poliittinen ja asiantuntijoiden yksimielinen näkemys on, että kehittäminen on toteutettava kahden integraation kautta. Ensinnäkin yhdistetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen saman toimijan alle. Toiseksi yhdistetään perustason (esimerkiksi terveyskeskukset) ja vaativan tason palvelut (esimerkiksi erikoissairaanhoito) saman järjestäjätahon alle. Kun erikoissairaanhoito jo nyt on kuntia suuremmilla ja kuntien yläpuolella olevilla järjestäjätahoilla, on selvää, että myös uudistuksessa järjestäjätahon on oltava merkittävästi kuntia suurempi. Pitää olla leveämmät hartiat kun vastataan vaativista palveluista.

Tähän saakka yksimielisyys ja etenemismahdollisuudet näyttivät selvältä. Mutta sitten vaikeudet alkoivat ja lopulta ratkaisu perustuslaillisten ongelmien takia jäi syntymättä. Peri kuukautta enemmän aikaa, niin käsissä olisi saattanut olla hyväksyttävä ratkaisu.

Tästä on nyt jatkettava tulevalla vaalikaudella. Integraatiota koskeva hahmotus ja tavoite leveämmistä hartioista tulee säilyttää. Se mitä tarvitaan, on johdonmukainen, tehokas ja perustuslain mukainen hallinto ja rahoitusmalli. Vaihtoehtoja, jotka mahtuvat nykyisen perustuslain sisään, on monia.

 

Perustuslaki antaa mahdollisuuden muodostaa erityistä tehtäväkokonaisuutta hoitamaan kuntia suurempia alueellisia hallinnon tasoja, joiden toiminnasta vastaa suorilla vaaleilla valittu hallintoelin ja joilla olisi oman alueensa kansalaisiin kohdistuva verotusoikeus. Lainsäätäjän harkittavissa on kuinka monta aluetta maahan olisi tarkoituksenmukaisinta muodostaa. Eniten on ollut puhetta maakuntamallista, jolloin alueita olisi enintään 20. Tällöin useat alueet jäisivät niin pieniksi väestöpohjaltaan, että toiminnan tehokkuushyötyjä olisi mahdotonta saavuttaa. Järkevämpää olisi, että näitä itsehallinnollisia alueita olisi 10-15. Tosin perustuslaki ei aseta estettä sillekään, että muodostettaisiin viisi aluetta hallituksen alkuperäisen esityksen sote-alueiden mukaisesti. Tällöin jokaisella sotepalveluita järjestävällä alueella olisi yliopistosairaala.

Aluehallinnollinen malli merkitsisi uuden verottajan luomista. Kustannukset jakautuisivat johdonmukaisella tavalla alueen veronmaksajien kannettavaksi. Malli olisi kannustava samalla tavalla kuin nykyisissä kunnissa. Tehokkuudesta palvelujen järjestämisessä palkittaisiin mahdollisuudella keventää verotusta aluehallinnollisella tasolla. Olisiko tällaisessa mallissa kunnilla riittävä kannuste kaikissa toimissaan edistää kunnan jäsenten terveyttä, olisi yksi pohdittava kysymys.

Uuden verottajan tuleminen edellyttäisi laajoja laskentatoimia sen selvittämiseksi millaiseksi veroprosentin tulisi kullakin alueella muodostua. Lisäksi tulisi saada arvio siitä, millaiseksi kuntien jäljelle jäävä veroprosentti muodostuisi, kun soten rahoitusvastuu otettaisiin kunnilta pois kokonaan. Kuinka suurta vaihteluväliä pidettäisiin perustuslain näkökulmasta hyväksyttävänä kuntien jäljelle jäävän veroprosentin osalta eri kuntien välillä?

Valmistelutehtävänä aluehallinnollinen malli tuntuu siinä määrin vaativalta, että houkutus jatkaa soteratkaisun etsimistä kuntayhtymämallin pohjalta lienee juuri nyt suuri. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnos ja perustuslakivalokunnan lausunto antavat viitteitä siitä, mikä ei ole mahdollista ja mikä voisi olla mahdollista.

Kuntayhtymämallin ongelmat perustuslain kannalta ovat kirkastuneet prosessin myötä. Kuntayhtymät muodostuvat ongelmallisiksi silloin kun jäsenkuntien kokoerot ovat suuret. Vaikka käytetään äänileikkureita isojen kuntien yksinvallan estämiseksi, pienten kuntien äänivalta jää siitä huolimatta vähäiseksi. Mitä pienemmät ovat kuntayhtymän jäsenkuntien kokoerot, sitä selkeämmin ja reilummin äänivalta jakautuu kuntien kesken. Ison kunnan näkökulmasta äänileikkurin käyttö voi puolestaan tuntua epäreilulta, jos rahoitusvastuu alkaa merkittävästi eriytyä äänivallasta.

Esitetyissä malleissa oli päätöksentekomenettelyä koskevin säännöksin estetty ison kunnan yksinomainen määräysvalta kuntayhtymässä. Tästä huolimatta pienten kuntien ja kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuus siihen, miten heidän maksamiaan kuntaveroja käytetään sotepalvelujen järjestämisessä, jäi perustuslain näkökulmasta vähäiseksi. Kunnallisen itsehallinnon sisään kuulunee paitsi kunnan verotusoikeus myös oikeus päättää miten kerättyjä veroja käytetään. Esitetyissä malleissa lähes puolet kunnan keräämistä veroista olisi ilman kunnan päätöstä teknis-laskennallisin perustein siirretty kuntayhtymän päätösvallan alaisuuteen. Malli olisi ollut väljästi analoginen sille, että kuntayhtymällä olisi verotusoikeus jäsenkuntiinsa.

Keskeiset ongelmat kuntayhtymämallista poistuisivat, jos pienet kunnat toimeenpanisivat kuntaliitoksia niin, että kokoerot kuntayhtymien jäsenkuntien välillä oleellisesti pienenisivät. Jokaisella kunnalla olisi tällöin muihin verrattuna kohtuullisessa määrin äänivaltaa kuntayhtymän hallinnossa. Tällainen kehitys on kuntien omissa käsissä.

 

Rahoituksen osalta voi ajatella myös muita vaihtoehtoja kuin esitetty kapitaatiomalli. Nykyisen sairaanhoitopiirin mallin rahoitustapa on päältä katsoen kansanvaltainen, mutta ongelmana on kustannusten karkaaminen. Kunnat päättävät ostoista ja maksavat suoritteiden mukaan. Kunnat eivät joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kykene itse tuottamaan erikoissairaanhoitoa vaan joutuvat ostamaan palvelut kuntayhtymältä tai muilta palvelun tuottajilta. Kun palvelut on järjestettävä, ei kunnilla lopulta ole ohjausvaltaa kustannusten muodostumiseen. Kunnanvaltuuston tehtäväksi jää laskujen maksaminen.

 Perustuslaki ei aseta estettä sille, että sotepalvelut rahoitettaisiin kokonaan valtion keräämistä verotuloista. Valtio voisi rahoittaa sotepalveluja järjestävän kuntayhtymän tai aluehallinnollisen organisaation toiminnan. Kustannukset pyysivät kurissa kun valtio asettaisi toiminnalle menokehyksen. Tässä ratkaisussa valtion verotusta jouduttaisiin jokin verran kiristämään. Vastaavalla osuudella kevennettäisiin kuntaveroa, kun tehtävät ja rahoitusvastuu siirtyisivät kunnilta pois.

 

Ajatuksen vapaassa juoksussa mieleen tulee myös selkeä malli, jossa valtion aluehallintoyksiköiksi palautettaisiin viisi lääniä ja annettaisiin niiden tehtäväksi sotepalvelujen järjestäminen. Läänien toimintaa koordinoisi ja valvoisi ministeriö ja rahoitus tulisi valtiolta. Lopulta on valtion tehtävä varmistaa että hyvä tulee jokaisen osaksi. Maaherra olisi sopiva titteli henkilölle,  joka alueellisella tasolla johtaa toimintaa, joka varmistaa että näin todella tapahtuu.

 Kun aluehallintoa joka tapauksessa kehitetään, olisi viisasta käyttää kaikesta huolimatta aikaa sen tutkimiseen, löytyisikö siitä kokonaisuudesta kaikkein paras kehys myös sotepalvelujen järjestämistavan uudistamiselle. Olen jyrkästi eri mieltä niiden kanssa jotka sanovat: ”Tärkeintä on että tehdään päätöksiä.” Minusta sitäkin tärkeämpää on että ei tehdä tilannetta huonontavia päätöksiä. Hyvä kuuluu jokaiselle.

Sote-uudistuksen suunta selkenee
19.02.2015

Olin 80-luvun alussa töissä Tukholman Saltsjöbadenin sairaalassa. Virkanimikkeeni oli sjukvårdsbiträde, sairaanhoitoapulainen. Tarkoitus oli oppia ruotsia. Siitä ei tullut mitään, koska päivät venyivät pitkiksi ja työkaverit puhuivat pääosin suomea. (Silloin ei ollut maahanmuuttajille myytävänä paitoja joissa olisi lukenut: ”Tala svenska till mig.”)

Sairaalassa panin merkille, että erilaisissa tarvikkeissa kuten pyyhkeissä, oli nimikointi, jossa luki Stockholms Läns Landsting, suomeksi Tukholman läänin maakäräjäkunta. Ruotsissa terveydenhuolto oli jo tuolloin ja on edelleen järjestetty maakäräjäkuntapohjaisesti (=maakuntapohjaisesti) toisin kuin meillä Suomessa, jossa järjestämisvastuu on kunnilla. Ruotsissa kunnat eivät vastaa edes perusterveydenhuollosta. Suomessakin erikoissairaanhoito on käytännössä sairaanhoitopiirien vastuulla, jotka ovat meillä kuntia suuremmalla alueella toimivia kuntayhtymiä. Alueellinen malli on siis meilläkin, erikoissairaanhoidossa.

Ruotsissa terveydenhuollon rahat maakäräjäkunnille tulevat niiden oman verotusoikeuden kautta. Ruotsalaiset maksavat kunta-, maakunta- ja valtionveroa. Maakäräjäkunnissa rahojen käytöstä ylimpänä päättää suorilla vaaleilla valittu valtuusto. Suomessa sairaanhoitopiirien rahat tulevat alueen kunnilta. Kunnat saavat rahoitustukea valtionosuuksina. Päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän valtuusto, jonka jäsenet nimetään alueen kunnista valtuustojen päätöksin, vaan ei suoraan vaaleilla. Perusterveydenhuollosta meillä vastaavat kunnat yksinään tai yhdessä yhteistoiminta-alueen sopimuksin.

Suomessa hallituksen hanke sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseksi on lähtenyt siitä, että muodostetaan asiakkaiden kannalta mutkaton yhteys sekä sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen että perustason palvelujen ja erikoistason palvelujen välille. Integraatio toteutetaan siis vaakasuoraan ja pystysuoraan. Asiakkaan kannalta tämä tarkoittaa, että hänen avun tarpeensa ratkaisee palvelun ja mikään hallinnollinen rajapinta ei estä hänen pääsyään itselleen sopivan avun ääreen. Asiakas ohjautuu aina hoitonsa kannalta parhaaseen paikkaan eikä palvelun tuottaja tee päätöksiä sen mukaan kenelle haluaa kustannuksia vyöryttää.

Perustuslakivaliokunta antoi tänään torstaina 19.3. hallituksen esityksestä lausunnon. Valiokunnan yksimielinen lausunto perustuu laajaan perustuslakiasiantuntijoiden kuulemiseen. Uudistus vaatii vielä jatkokehittelyä, jotta rahoitusjärjestelmän reiluudesta ja päätöksenteon kansanvaltaisuudesta voitaisiin varmistua. Parhaillaan sosiaali- ja terveysvaliokunta pohtii, miten jatkovalmistelu tehdään ja mikä on nyt kulkukelpoinen etenemistie. Perustuslakivaliokunta korostaa lausunnossaan uudistukselle asetettujen tavoitteiden tärkeyttä. Uudistushanketta ei siis tyrmätty.

Työtä on jatkettava. Mikäli sitä ei saada päätökseen tällä vaalikaudella, on valmistelua jatkettava seuraavalla vaalikaudella. Kun valmistelu nyt on perustunut parlamentaariseen, kaikki eduskuntapuolet mukaan ottaneeseen menettelyyn, on samalla tavalla syytä jatkaa vaalien jälkeenkin. On välttämätöntä, että puolueilla on yhteinen poliittinen sitoutuminen julkisen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen uudistamiseen. Uudistus on mittava ja koko maata käsittävä, sekä vaikutuksiltaan pitkäaikainen.

Mahdollinen lisäajan tarve ei saa johtaa siihen että kunnat ryhtyvät ulkoistamaan palvelutuotantoaan hätäpäissään. Julkisen palvelun tulee kyetä vastaamaan kansalaisten eriarvoisuuden poistamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Nyt ei tule avata portteja ulkoistamisratkaisuille, jotka pidemmän päälle johtavat kehnoon laatuun ja liikevoittojen siirtymiseen suomalaisen verottajan saavuttamattomiin.

Minkälaiseen järjestämismalliin sitten päädytäänkin, tärkeätä on, että kannustimet toimivat oikeaan suuntaan. Mielestäni parhaiten tämä varmistuu kun rahoitus- ja järjestämisvastuu ovat samalla taholla. Lakisääteisten laadukkaiden ja palvelujen sujuvasta ja tehokkaasta järjestämisestä palkitaan pienemmin kustannuksin. Kun olet tehokas, säästät rahaa. Jos et ole tehokas, joudut etsimään lisää rahaa.

Ruotsin malli ei sellaisenaan sovi Suomeen. Nykyinen järjestämistapamme tuottaa isoa eriarvoisuutta. Hallituksen esitys ei ilman muutoksia ole toteutettavissa. Nyt on aika ponnistaa vielä eteenpäin suomalaisen asiakaslähtöisyyttä, laatua, tehokkuutta ja yhdenvertaisuutta toteuttavan ratkaisun löytämiseksi! Sote-uudistuksen suunta selkenee.

Vastuullisuus ja inhimillisyys
10.02.2015

Hakiessani tänä keväänä varsinaissuomalaisilta valtakirjaa kolmannelle kaudelle Sdp:n kansanedustajana olen palauttanut mieleeni, miksi Sosialidemokraattinen puolue on minun poliittinen kotini.

Tärkein syy tehdä työtä Sdp:ssä perustuu siihen mitä puolue ytimeltään on. Minulle Sdp on puolue, jossa yhdistyvät vastuun kantaminen ja inhimillisyys. Me emme ajattele, että vastuun kantaminen tarkoittaa inhimillisyyden unohtamista. Sdp:ssä inhimillisyys ja vastuun kanto kulkevat käsi kädessä. Tätä peruslähtökohtaa haluan myös varjella Sdp:ssä.

Sosialidemokraateilta on totuttu odottamaan paljon. Meidät muistetaan isona puolueena, jolla on ollut merkittävää poliittista voimaa hallituksissa. Meidät muistetaan puolueena joka on kuljettanut maata vaikeiden vastoinkäymisten maastossa tuloksellisesti kohti parempia aikoja. Inhimillisyys ei meille tarkoita katteettomien lupausten antamista tai valoisan tulevaisuuden maalailua silloin kun sitä ei ole näköpiirissä. Inhimillisyys on tekoja, jotka ovat mahdollisia.

Vakiintunut vaalisloganini ei sattumalta ole Ilkka Kantola – inhimillinen tekijä. Haluan luoda ja toteuttaa vastuullista ja johdonmukaista sosialidemokraattista politiikkaa. Se tarkoittaa, että vaikeina aikoina, kuten nyt, on erityisesti varjeltava politiikan inhimillisyyttä.

Olen ehdokkaana voidakseni jatkaa rakentamista, en repiäkseni rikki. Olen ehdokkaana koska uskon sopimiseen ja yhdessä tekemiseen, en siksi että kannattaisin yksipuoliseen saneluun tai riitelyyn perustuvaa politiikkaa. Päätöksentekokyky on tärkeää, mutta vastaus ei löydy sanelupolitiikasta vaan yhteistyöstä ja sopimisesta.

Vaikeina aikoina yhteiskunnan ilmapiiri kovenee. Esille nousee väitteitä liian anteliaasta sosiaaliturvasta ja työttömien työhaluttomuudesta. Kaikkein heikoimmilla olevista, kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevista tehdään syypäitä valtion velkaantumiseen. Työttömät, maahanmuuttajat ja muut uloslyödyt. Heihin halutaan kohdistaa entistä enemmän kontrollia.

Samaan aikaan on vain vähän merkkejä siitä, että kontrollia haluttaisiin lisätä sinne missä ollaan kaikkein vahvimpia ja missä kootaan suurimmat ansiot. Ministeri Paateron päätös jäädyttää Nesteen hallitusjäsenten palkkiot herätti valtavaa arvostelua. Hänen toimintaansa pidettiin taitamattomana, vaikka hän pyrki ottamaan huomioon inhimillisen näkökulman kokonaisvaltaisesti. Eliitin etuihin kohdistuvaa kontrollia pidetään osaamattomuutena. Köyhiin kohdistuvaa kontrollia pidetään nerokkuutena. Sdp:n tulee ajatella ja toimia toisin.

Tulevalla vaalikaudella sosialidemokraatit tulevat ponnistelemaan talouskasvun synnyttämiseksi. Kyllä. Sosialidemokraatit tulevat ponnistelemaan valtion velkaantumisen pysäyttämiseksi. Kyllä. Sosialidemokraatit tulevat ponnistelemaan pidemmän ajan kestävyysvajeen poistamiseksi. Kyllä. Mutta me emme suostu käyttämään keinoja, joissa inhimillisyys unohdetaan täysin.

Me emme esimerkiksi hyväksy nollatyösopimuksia, jotka kohtelevat työntekijöitä julmasti. Me emme halua maahamme matalapalkka-aloja, niin että yhdestä työstä saatavalla palkalla ei tule toimeen. Me emme halua uuden työntekijän koeajan pidennystä, mikä lisäisi epävarmuutta työelämässä entisestään.

Me ymmärrämme, että verotuksen keventämisellä on taloutta piristävää vaikutusta. Mutta emme halua käyttää rahaa suurituloisten veronkevennyksiin. Emme pidä inhimillisenä emmekä vastuullisena porvarihallituksen taannoista politiikkaa, jossa veronkevennykset olivat suurimpia kaikkein rikkaimpien kohdalla. Veronkevennysten osalta tulee jatkaa tämän hallituksen linjaa. Kevennyksiä pieni ja keskituloisille. Kiristyksiä sinne missä veronmaksukyky on suurin. Tämä on vastuullista, inhimillistä politiikkaa.

Tuleva hallitus saa eteensä vaikean haasteen suurina työttömyyslukuina. Erityisen huolestuttavaa on viime aikoina tapahtunut työttömyyden pitkittyminen. Haaste on mitä syvimmin inhimillinen. Yhteiskuntamme ja taloutemme suurimpia eriarvoisuuksia on toimeentulomahdollisuuksien epätasa-arvoinen jakautuminen. Toisilla on työtä yllin kyllin sen ansiosta että toiset ovat kokonaan vailla työtä.

Suomi ja suomalaiset tarvitsevat uutta työtä, uusia työmahdollisuuksia. Valtion tehtävänä on rohkaista investointeja kannattavaan tuotantoon niin että uusia työpaikkoja syntyy. Ilmastonmuutos, energiakysymykset, biotalous, digitaalinen teknologia ja terveydenhuolto ovat alueita, joilla on valtavasti kasvumahdollisuuksia. Yrittämisen esteenä oleva tarpeeton byrokratia on poistettava. Rehellisen yrittäjän työtä on tuettava jatkamalla päättäväisesti harmaan talouden torjuntaa.

Työllistymisen tavallisin este on se, ettei henkilöllä ole alalle sopivaa koulutusta eikä ammattitaitoa. Sdp haluaa, että tulevaisuudessa jokainen nuori suorittaa joko ammatillisen toisen asteen tai lukiotutkinnon. Vailla tutkintoa olevan aikuisväestön koulutukseen on panostettava. Näin luodaan muutosturvaa ja vahvistetaan ihmisten mahdollisuuksia työllistyä.

Maata ei saada kuntoon vain leikkauspolitiikalla. Tarvitaan myös julkisia investointeja. Inhimillisistä syistä on välttämätöntä vaikka velkarahalla laittaa homekouluja ja päiväkoteja kuntoon tai rakentaa uusia sinne missä hätä on suurin. Elinkeinoelämän tarvitsemia väyläinvestointeja on jatkettava. Se on yksi keino työllisyyden parantamiseen. Vuokra-asuntotuotantoa on syytä vauhdittaa, jotta ihmisten olisi mahdollista muuttaa sinne missä uudet työpaikat ovat.

Sdp on sitoutunut naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen. Sosialidemokraatit haluavat rakentaa sellaista Suomea jossa niin tytöt kuin pojatkin uskovat itseensä vahvasti. Suomea, jossa ei yksikään tyttö tai poika koe huonommuutta tai epävarmuutta sukupuolensa takia.

Jokaisen ihmisarvon kunnioitus on turvattava läpi elämän. Työeläkejärjestelmän kestävyys on varmistettava. Eläkelupaukset on pidettävä. Pienimpien eläkkeiden saajien köyhyyden torjumiseksi on korotettava takuueläkettä. Vanhuspalvelulain toimeenpanossa tärkeintä on yksilöllisen tuen antaminen jokaisen ihmisen arvokkaalle elämälle hänen tilanteensa ja tarpeensa mukaisesti. Omaishoidon palveluja, saatavuutta ja oikeusturvaa tulee parantaa uuden omaishoitolain avulla.

Minä haluan pelastaa pohjoismaisen hyvinvointivaltion jossa vastuu hyvinvoinnista ja turvallisuudesta kannetaan yhdessä.Minä haluan turvata jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuudet löytää elämälleen tukevat jalansijat tasa-arvoisen ja korkealaatuisen koulutuksen avulla.

Minä haluan kehittää työmarkkinoita, joissa syntyy uusia työpaikkoja, joissa ihmiset tulevat palkallaan toimeen ja pystyvät suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Minä haluan edistää energia- ja ympäristöpolitiikkaa, joka kestävällä tavalla luo hyvinvointia nyt ja tuleville sukupolville.

Sietämättömän kärsimyksen vaalikausi
23.01.2015

Päättyvän vaalikauden alkua väritti paitsi rajusti muuttunut poliittinen asetelma puolueitten kesken myös Euroopan päällä raskaana lepäävä talouskriisi. Eduskunnan aloitellessa työtään se sai pöydälleen laajenevia euroryhmään kuuluvien maiden velkakestävyysongelmia. Rahoitusjärjestelmän totaalinen kaatuminen on kyetty välttämään tehdyin toimin toistaiseksi, vaikka tehty politiikka on osittain vaikeuttanut rahoituksen satavuutta kiristäessään mm. vakavaraisuusvaatimuksia. Tuleva vaalikausi osoittanee miten kestävälle pohjalle eurojärjestelmä on saatu. Kreikan vaalit eivät taida olla suurin epävarmuustekijä vaan EKP:n mittavan setelirahoitusohjelman onnistuminen.

Kuluneen vaalikauden vakavin kehityskulku on kuitenkin liittynyt turvallisuuspoliittisessa tilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin. Muutokset ovat olleet hätkähdyttävän rajuja niin lähialueella Euroopassa kuin Euroopan ulkopuolellakin. Syyrian katastrofi on kaikilla mittareilla arvioituna syventynyt. Pakolaisten määrä, siviilien kärsimykset, infrastruktuurin tuhoutuminen ja yhteiskunnan kehityksen pysähtyminen ovat piirteinä vahvistuneet. Rintamalinjat ovat muodostuneet yhä epäselvemmiksi ja läntisen maailman pyrkimykset ratkaista tilannetta jotakin ryhmittymää tukemalla ovat entistä huterammalla pohjalla. Annettu tuki voi yhtäkkiä olla käsissä jotka toimivat tavoitteitamme vastaan.

Lähi-idän tilanne on muuttunut entistä epävakaammaksi – kokonaan uusi väkivallan ja häikäilemättömyyden asteikko on otettu käyttöön – sen myötä, että ääri-islamistinen Isil-ryhmittymä on ryhtynyt rakentamaan omaa kalifaattiaan Irakin, Iranin ja Syyrian alueelle. Taitavasti sosiaalista mediaa ja asevoimaa sekä ryöstettyjä öljyvaroja käyttävä yhteisö herättää äärimmäistä kauhua teloitusvideoita näyttäessään. Pahimmillaan ryhmittymän aseellisten joukkojen eteneminen oli omiaan lamauttamaan vahvoina pidettyjen maiden asevoimat. Yleisesti tiedossa olevien raporttien mukaan USA:n kauko-ohjatuilla pommitusiskuilla on onnistuttu heikentämään Isilin toimintakykyä ja jossain määrin saatu tilannetta ”haltuun”.

Isilin operointi Syyriassa on muodostunut uhkaksi Syyrian hallitukselle. Asetelma on alkanut näyttää erikoiselta kun Assadin hallitus yhtäkkiä näyttäkin olevan liittolaisasemassa USA:n kanssa. Näin ei kuitenkaan asiallisesti ottaen ole vaikka yhteisen vihollisen pysäyttäminen onkin yhteisenä intressinä. Kuka tai mikä taho Isiliä rahoittaa sen lisäksi että se on saanut haltuunsa tulolähteitä alueelta, siitä ei ole varmaa tietoa. Mutta selvää on, että isoista rahamääristä on kyse. Kenen intressinä silloin on ääri-islamistisen kalifaatin, poliittisen valtion muodostaminen alueelle? Kyse ei selvästikään ole islamilaisen maailman asettamasta päämäärästä, yhtä vähän kuin islamilainen maailma olisi ollut Pariisin Charlie Hebdo lehteen kohdistuneen terrori-iskun takana. Kyse on uskonnollisten ekstremistien ja poliittisten ääriainesten hankkeesta jonka kritiikki kohdistuu läntistä, avointa, demokraattista ja tasa-arvoista maailmaa kohtaan.

 Suomalaisia on tätäkin enemmän koskettanut se mitä on tapahtunut Ukrainassa. Ajattelimme, että EU:n itäinen naapuruuspolitiikka tuottaa levollisella ja rauhallisella tahdilla hyvää sekä itänaapureillemme että EU:lle itselleen. Lisääntyvä yhteistyö ja kauppa lisäävät mahdollisuuksia talouden kehittymiseen ja hyvinvointiin kun edetään tarkoin askelin.

 Kehityksen juna ei kuitenkaan pysynyt kiskoilla. Raiteilta pudottiin ilmeisestikin siksi, että Ukraina ei yhteiskuntana, talouden eikä demokratian osalta ollut sisäisesti riittävän vahva johdonmukaiseen etenemiseen. Kun presidentti perui assosiaatiosopimukseen liittymisen, kansalaisista iso osa pettyi. Heidän odotuksensa pääsystä Euroopan unionin kanssa lähempään yhteyteen olivat kasvaneet mittaviksi. Pettymys sai aikaa Maidanin mielenosoitukset ja johti lopulta presidentin maastapakoon. Tässä tilanteessa Ukrainan sisäinen heikkous ja monet pettymykset mm. korruptioon liittyen johtivat yhä selvemmin kansan kahtia jakautumiseen. Kiovan alueen ja Itä-Ukrainan alueen ihmisillä oli selvästi eri käsitys Ukrainan toivottavasta suunnasta.

 Venäjällä liityttiin huoleen Ukrainan kehityksestä presidentin maasta poistumisen ja uuden hallituksen asettamisen jälkeen. Sevastopolin sotilastukikohta Krimillä merkitsi tietysti, että Venäjällä oli erinomaisen suuria intressejä valvottavanaan. Ajatus siitä että Ukraina kohta olisi Naton jäsen, ei ilmeisesti ollut siedettävissä Venäjän puolella. Kimillä syntyi vaatimus kansanäänestyksestä jolla ratkaistaisiin – vastoin Ukrainan perustuslakia – se liittyykö Krimin alue Venäjään vai jääkö osaksi Ukrainaa. Kansanäänestyksen tulos oli liittyminen Venäjään. Omalta puoleltaan Venäjä hyväksyi tämän, ja viimeistään näin tehdessään toimi kansainvälisen oikeuden ja sopimusten vastaisesti. Euroopan unioni ja Suomi EU:n yhtenä jäsenvaltiona tuomitsivat Venäjän toimet Ukrainassa.

 Turvallisuuspolitiikan työkaluksi Euroopassa tulivat Venäjään kohdistuvat pakotteet. Tavoitteena viestittää, ettei Venäjän toimia Ukrainassa hyväksytä ja pyrkimyksenä edistää Venäjän tulemista neuvottelupöytään diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi. Suomen vaalikauden loppuun tultaessa tilanne Krimillä näyttää vakiintuneen. Sen sijaan Itä-Ukrainassa käydään jatkuvia taisteluita. Kuolonuhreja tulee, siviilien elämä on ankeaa, poliittinen tulevaisuus on täysin auki. EU:n puolelta pidetään keskusteluyhteyttä presidentti Putiniin, jolla uskotaan olevan käsissään keskeiset avaimet tilanteen rauhoittamiseen.

Kehno turvallisuustilanne Ukrainassa heijastuu mielialoihin entisissä Neuvostoliiton etupiiriin kuuluneissa Itä-Euroopan maissa. Puola ja Baltian maat ovat kokeneet oloansa tukalaksi, mutta toisaalta havainneet että juuri tässä tilanteessa Natoon kuuluminen tuo olennaista turvallisuuden tunnetta. Suomen historia ja asema on tietysti toinen kuin näiden maiden. Meillä on vahva oma puolustuskyky. Me emme koskaan olleet näiden maiden lailla osa Neuvostoliiton etupiiriä. Koko sodanjälkeinen aika 90-luvulla saakka oli yhteistyön ja luottamuksen rakentamista Neuvostoliiton suuntaan kuitenkin itsenäinen päätöksentekomme säilyttäen. Meillä on kokemus tuolla politiikalla onnistumisesta.

 Suomen natokeskusteluun Ukrainan kriisi ja Venäjän paheksuttava toiminta on synnyttänyt vahvempaa polarisaatiota, kahtia jakautumista. Toisten mielestä johtopäätös eittämättä on se, että Venäjän vaikeasti ennustettavan käyttäytymisen takia olisi parasta Suomen hakeutua Naton jäseneksi. Silloin meillä olisi selkänoja, jos meihin kohdistuu jotain outoja toimenpiteitä Venäjän suunnalta. Toiset taasen ovat tehneet johtopäätöksen, että nyt on erityisen tärkeätä varjella luottamusta ja lieventää vastakkainasetteluja idän ja lännen välillä. Suomen natojäsenyys tai hakemuksen jättäminen korostaisi vastakkainasettelua ja olisi siksi epäviisas teko. Minä olen taipuvainen ajattelemaan jälkimmäisellä tavalla. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme yksi keskeinen osa tulee edelleen olla linjaus, ettei Suomi milloinkaan uhkaa ketään naapuriaan eikä anna kenenkään muunkaan uhata naapuriaan alueensa kautta. Sekä Venäjän että Ruotsin kannalta on luultavasti tärkeätä, että Suomella on riittävän uskottava oma puolustuskyky.

 Niin Syyrian, Isilin kuin Itä-Ukrainankin sotatoimet ja väkivalta tuhoavat inhimillistä elämää ja riistävä tulevaisuuden sadoilta, tuhansilta ja sadoilta tuhansilta ihmisiltä. Inhimillinen kehitys pysähtyy, vaurioituu ja ottaa monia askelia taaksepäin noissa yhteiskunnissa. Kokonaiset sivilisaatiot vahingoittuvat vakavasti. Totuus on aina sodan ensimmäinen uhri. Sota syntyy sivistyksen murtumisesta ja puutteesta ja se saa myös aikaan ihmisyyden vakavia murtumia ja sivistyksen kuolemaa väkivallan ja raakuuksien myrkyn alle. Tarvitaan työtä sivistyksen puolesta, tarvitaan ponnisteluja epäinhimillisen kärsimyksen torjumiseksi. Emme tarvitse toista sietämättömän kärsimyksen vaalikautta.

« EdellinenSeuraava »
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21 22 
 

Viimeisimmät merkinnät:

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu